DDR OCH VÄGEN MOT SVENSK TOTALIARISM

  De lämnade som ett arv förstörda kyrkor och förstörda människor. 

  (Nedbränd kyrka , vägen mellan Leningrad – Novgorod)              


Rosa och hennes kompis hade inga fina möbler i skolan men fick utmärkta betyg ändå.
(Foto från Begi, Etiopien)


Rysk begravningsfölje. Genom byn hölls den röda stjärnan upp – men när följet närmade sig den utbrända kyrkan togs stjärnan ner och korset kom upp i stället när lastbilen närmade sig kyrkan.


De kunde inte förstöra de döda – bara de levande.


Sverige på väg mot totaliarism.
En kort historik.
 Den nästan oavbrutna 40-åriga socialdemokratiska maktinnehavet gav  möjlighet till dem att omdana skolan enligt sin ideologi som i grunden var     antikristen. Skolan blev en naturlig tummelplats och barnen lätta offer. Fackföreningar och media tyglades att verka enligt deras ideologi. Fackombuden på 1000-tals arbetsplatser  blev ombud och betalda agitatorer för Socialdemokraterna enligt mönster från sovjets Agitprop. TV och radio monopoliserades. Läromedel och skolans undervisning kontrollerades av Skolinspektionen – som nu idag har svällt som en jäsdeg till 400 anställda med generöst tilltagen budget.
Partiets filosofer upprepade det som Marx redan hade gjort. Marx var en hängiven kristen ända tills hans kamrater övertalade honom att göra en kovändning och bli en hängiven kristendomshatare.
Marx teorier genomdrevs skickligt  och omärkligt för vanligt folk. Ideologerna var medvetna om att det förelåg en fara i om de skulle ändra inriktning för skolan för snabbt. Då skulle folket protestera. Slagdängor som solidaritet, jämlikhet och folkhem (som inte är deras påfund) började användas flitigt. Med jämlikhet avsågs kollektiv som ansågs som just jämlikhet. Vägen mot totaliarism var på god väg att lyckas. Mot total kontroll.
Något som inte får glömmas är jordförvärvslagen 1965. Lagens avsikt var att slå ihop små jordbruk till stora enheter. Den tillämpades så, att när fastigheter förvärvades kördes också grannen bort så att dennes jord kunde övertas för att bilda större enheter. De nya stora enheterna skulle nu använda gifter och maskiner i jordbruket. Den politiken skapade självklart mycket bitterhet på landsbygden. Vägen mot Kolchoser var utstakat.
Alla reformer som här har nämnts skedde med stöd av SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) Socialdemokraterna bröt samarbetet med SKP under några år efter att Sovjetunionen angrep Finland november 1939. Den tillfälliga ovänskapen motiverades av taktiska skäl – inte av att deras ideologi skiljde sig åt.


De kristna – det största hindret.
Vägen mot totaliarismen kräver att det rensas bort från människornas sinnen deras individualism, lojalitet till familjen,  traditioner, fosterlandskärlek och religiösa dogmer.
De kristna skulle hållas utanför och negligeras och gömmas i sina kyrkor där de inte kunde störa samhällsbygget.De var inga beundrare av Marx eller Lenin och därför omöjliga att omvända. Motviljan mot den kristna tron hänger kvar: Bara några år sedan gjorde S – riksdagsledamoten Morgan Johansson ett uttalande där han sade, att de kristna inte skall vara med i politiken. Morgan Johansson tillhör Humanisternas styrelse och han anser att ateister skall vara aktiva i politiken. Ett tankefel finns här på så sätt att de talar varmt om ett mångkulturellt samhälle i andra sammanhang och hur det berikar samhället. Segregation och integration samtidigt! Hans uttalande motiveras av att de självständiga kristna är ett hinder för det totalitära samhället som Socialdemokraterna ännu drömmer om
Morgan Johansson är en produkt från den ”nya skolan.”
Men, överallt har den totalitära ideologin varit dömd att misslyckas därför att den går mot naturens ordning som är olikhet och individens valfrihet. Försöket att göra alla elever lika är i opposion mot hela skapelsen där alla miljarder levande är olika. Ett totalitärt system självdör om det inte hålls upp med våld. Utvecklingen avstannar då alla tänker – eller tvingas tänka – lika. Det är bara olikheterna som skapar nytt. Olikheter föder nya ideer och kompletterar varandra. Av det följer, att feminismen och genus perspektivet är hinder för sund utveckling.
Ett enkelt exempel bara:
Läsaren kan tänka på två uppfinnare vilka försöker lösa ett problem. Om de tänker lika då blir det inga nya uppslag som ger lösning  till att uppfinningen skall fungera och som förblir olöst. Om de däremot är olika med olika tankar då blir de komplement till varandra och bidrar med nya ideer på problemet som då får sin lösning.
Detta är bekant för alla uppfinnare!


Inspiration från DDR.
Med den nya av partiet godkända 9-åriga enhetsskolereformen inleddes skolans nya inriktning bort från det gamla. Året var 1946 då en kommission   för arbetet utsågs. 
Huvudsekreterare blev en illröd socialdemokrat, Stellan Arvidsson som var en svuren ateist och marxist till tron och pedagog till yrket. Detta innebar självklart att kommissionen redan då var jävig i praktiken. Pedagogerna besökte DDR upprepade gånger för att studera deras skolsystem. Östtyskarna frågade varför de kommer just hit – det finns bättre länder! Men, de ville inte besöka andra länder därför, att deras ateism stämde väl med det som redan fanns i DDR.
Arvidsson besökte DDR ett 50-tal gånger. Han gjorde allt för att komma in i landet och Östtyskarna gjorde allt för att komma ut!
Fortfarande 60 år senare är det få svenskar som vet om att dessa händelser är härledningen till de olösliga problem som skolan nu brottas med. Det har aldrig skrivits någon klargörande historia om händelserna kring 40- och 50-talens svenska skolpolitik enligt DDR.

 Svenskarna blev hänförda och solvårade med massor av medaljer från Stasi.

Kunskaperna börjar tillämpas.
Nu skulle skolan bli mera demokratisk och kostnadseffektiv. Kristendomsämnet skulle förfalskas och helst gallras bort helt. Den började ersättas med mera evolutionsteori och sexundervisning. Enligt kommissionen hämmade kristendomem barnens fria utveckling. De kristna påstods vara infantila och offer för tvångsneuroser enligt marxistiska psykoanalytiska teorier. Dessutom var de okunniga.
Kristendomen var ett hinder för ateistisk agitation och barnens avpersonalisering att passa in i ett kollektivt inhägnad.
Men i deras nya läroplan fanns kravet på objektivitet inskrivet. Detta var ett hinder att helt avsäga sig undervisning i kristendom. Andra religioner bredvid fick samma ställning som undervisning i kristendom. På det sättet blev kravet på objektivitet tillgodosedd.
Ingen frågade eleven eller föräldrarna vilka trots allt har det yttersta vad eller hur mycket de skulle undervisas i olika ämnen. Föeäldrarna får som regel bära hundhuvudet när skolan misslyckas med eleven senare.
Grupparbete introducerades. Elever vilka själva löste uppgifterna eller ställde obekväma frågor eller visade sig vara begåvade individualister vingklipptes. De nivellerades till samma nivå som de vilka inte hade samma iver eller begåvning.
Läroplanen bestämdes som lag enligt antidemokratiskt maner för att gälla all undevisning i de demokratiska skolorna i ett demokratiskt samhälle. Evolution eller skapelse, ordning och uppförande (som är grundbulten i all god pedagogik), betyg eller inte, fria skolor eller monopol? Ingetdera, utom evolutionslära och strikt monopol. Betygen ersattes med en subjektiv muntlig bedömning av eleven som läraren i regel inte kände och sällan tordes säga allt inför föräldrarna.
Nu kommer skolinspektörerna på besök med läroplanen i handen för att se om skolan avviker eller bryter på någon punkt mot dess bestämmelser. Den användes nu som ett ofrihetens tillhygge mot rektorer och stressade lärare.
Införandet av en ny skolpolitik gick framåt i små etapper och omärkligt för folket – föräldrarna. En liten ändring i taget verkade betydelselös. så det var meningslöst för medelsvensson att opponera sig mot ett stim av akademiska teoretiker.
När nya ideer lärs ut under en längre tid – inympas – och förblir oemotsagda av alternativa åsikter och kunskaper blir de accepterade som sanna. Upprepning och lång tid verkar kraftfullt. Ett barn som i åratal förses med likartat undervisning av en äldre auktoritet tar det som absolut sanning. Eleven smittas (Som av Påssjuka som bara finns där – men utan att tänka efter varifrån?) av åsikter som slutligen anammas som egna fakta och inte från en indoktrinerande undervisning. Verkan blir mer effektiv när licencierade, betalda lärare lär ut kristendom själva är ateister och skryter med det också eftersom det är en yrkesmerit.
Någon heuristik förekommer knappast numera. Många skolor portar t.ex. Gideoniter vilka arbetar ideellt men dörrarna är vidöppna för RFSU’s betalda agitatorer. Motiveringen är ofta att Gideoniterna idkar hjärntvätt och vidskepelse men RFSU-agenterna bidrar med upplysning och kunskap.

När problemen hänger som mörka moln.
Diciplinkraven lättades i den falska förhoppningen att eleverna skulle bli snällare, hövligare och lika entuasistiska till undervisningen som då när de gick i första klass. Undfallenheten blev total när detta ansågs som demokratiskt och alla skapade egna regler. Nya värdegrunder konstruerades av vilka de flesta fanns redan formulerade i Bibeln. Men, detta faktum negligerades med den hycklande motiveringen att Bibeln var föråldrad och opassande för det nya samhället och dess nya människor.
Det är inte längre ovanligt att barn kallar sig ateister eller buddister eller tror inte på någonting.
Livet blir ett nu utan framtid vilket slutligen skapar existentiell ångest.
Så skapas olyckliga andliga  krymplingar.
Sedan, när skolans problem började hopa sig till otolerbara nivåer målade pedagogerna om skolsalar, bytte till finare möbler, förbättrade maten, annställde fler psykologer och lärare. Kravet på mer personal blev enormt så småningom. Drömmen om den kostnadseffektiva skolan gick i sank liksom andra drömmar om världens bästa skola.
Redan 1987 fanns i Sverige 1,9 miljoner anställda i den offentliga sektorn. En ökning med 70 % under 15 år. De största ökningarna var i skolan och sjukvården där psykvårdens behov var stora.
Den privata sektorn hade vid samma tid 2,6 miljoner anställda villka producerade skatteinkomster för staten. Den privata sektorn minskade med 8 % under samma tid! Skatterna räckte inte till så de höjdes med jämna perioder alltefter att den offentliga sektorn ökade.
Ett exempel på hur den offentliga sektorn svällde är dagissystemet där antalet anställda är 120 000 vilka i sin tur genomgår (inte alla) en treårig utbildning i konsten att handha andras barn. (Den utbildningen kvalificerar inte till undervisning i den vanliga skolan)
När sedan skolan misslyckas med eleven så skyller politikerna ledda av feministerna på familjen! Samma familj som de länge motarbetat som omodern företeelse från ett svunnet trångsynt samhälle ledd av patriarkatet. En sammanhållen familj var ett hinder för deras sociala experiment.
Den klarsynte Emile Faquet anade för 100 år sedan hur livsgången skulle bli i en övermogen demokrati:
”Demokratin är angelägen att få bort barnen från familjen och ge dem den undervisning de själva väljer och inte den föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför, att föräldrar och barn kommer bort från varandra.”
( Mer om Emile Faquet på min blogg under namnet Inkompetenskulten)
Många elever har därför ingen hel familj där de kan få hjälp med läxor och allt annat som livet för i deras väg. Skolan är ett gigantiskt, själlöst nätverk där eleven inte blir sedd och inte kan utveckla det hon är bra på och har anlag för. Inga betyg och fem dagars praktig på någon arbetsplats anses som god pedagogik. Men familjen och hemmet är fortfarande en enhet ( inte ett nätverk) där alla bryr sig om och ser varandra. Där finns riktig äkta solidaritet som inga politiska system kan åstadkomma.

Skoltrött.
 Redan i 7:e klass fick jag och andra nog. Den 9-åriga skolsystemet infördes, men vi ville absolut inte vara kvar två ytterligare onödiga år. En ointresserad elev höt inte dit och en lärare – trots att denne har lön – vill inte undervisa en oengagerad elev. Eleven flyr hellre ett fängelse dit systemet har placerat  och tvingar på en undervisning som känns helt meningslös.Merparten av det för stunden inlärda hamnar i glömskans kammare. Systemet har blivit en förvaringsplats.
Vi insåg, att mycket av de ämnen de packade i oss kunde vi vid intresse läsa på egen hand senare – och ur bättre böcker – okontrollerade böcker.
Den ateistiska skolelitens målsättning har varit att fostra ideologiskt likriktade människor vilka är okritiska. Det är bara den typen som passar in i ett kollektiv. Eleverna har nu blivit kuggar i ett samhällsmaskineri där eliten tänker och barnen har blivit mjölkkor för olika vinsthungriga marknader inklusive Partiet.
Den svenska skolan dödar ansvarskänslan, fantasin och är antikreativ i brist på heuristik och alternativ. Trots 9 år lämnar väldigt många skolan med usel läsförmåga och underkända betyg; helt klart är, att det finns allvarliga fel, många fel i Partiets skola. detta var mycket ovanligt i den gamla skolan. Den, som då var bäst i världen.
Ansökningar om patent, mönsterskydd har stadigt minskat i Sverige. Förslagsverksamheten på våra arbetsplatser har nästan dött ut eller minskat. 
Till det som sagts måste ännu en gång sägas att diktamen från en tyrannisk läroplan som ensidigt bestämmer vad som får förekomma i skolan har inneburit stor skada. Det är ett hinder mot alternativ, mot annan information som skulle bidra till elevens fantasi, kunskap och kreativitet.

Affärsföretag eller skola?
 Partiets skola har blivit 100-falt sämre än den gamla. Hur då? Ja, det har förvandlats till ett enormt affärsföretag och inkomstkälla för läroboksförfattare, administratörer, pedagoger, forskare, skolinspektionen, psykologer, drogförsäljare, konsulter, kuratorer och poliser och antimobbningsexperter…
Lärarkåren bråkar både med varandra och eleverna och strejkar. Eleverna bråkar och skolkar. Få vill bli lärare i detta otyglade kaos där alla vill bestämma.
Nu kräver skolan fler lärare – inte för att undervisa men för att hålla ordning i klasserna för att få arbetsro för egen del och för eleverna. Samtidigt kräver LR 10 000 mer i månadslön…

Så blev det.
Reportern för tidningen The Observer Roland Huntford gav redan för 30 år sedan en analytisk sammanfattning om vart den svenska skolan var på väg: ”Utbildningen i den svenska skolan syftar till att producera kuggar och konsumenter till samhällsmaskineriet och utveckla kollektivt tänkande. Avkristningen har varit mer effektivt än i något annat land – inkl. Sovjetunionen. Den sk. religionsundervisningen påskyndar utvecklingen genom att i själva verket vara antireligiös.”
Omdömet hos denna erfarna reporter som föddes i Sydafrika 1927 måste tas på allvar – någon gång. Hans uppdrag var, att noga följa utvecklingen i Skandinavien.
Klart är, att en väl dolt demonisk, långsiktig hjärntvätt inleddes av 1946-års Skolkommission i den svenska skolan. En skola som på papperet skall vara objektiv och neutral.
Det krävdes en generation av Partiet att vända den svenska skolan från att ha varit effektiv med goda resultat till den sämsta i hela världen.
Kauko Antbacke


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: