Vi drömmer om fred, kärlek mellan människor. Är detta någonsin möjligt?

Saudi Arabiens nationsflagga.

Terrorismens härledning.
Trots att tusentals helt oskyldiga människor mist sina liv de senaste årtionden i flygplanskapningar, i Algeriet, blodbadet den 11/9 i New York och nu senast i olika europeiska länder så finns en allmän ovilja från den muslimska världen (i synnerhet från imamer, mullor) att ge ovett och fördöma massmorden. Detta förefaller liktydigt med ett tyst godkännande. Några modiga muslimer undantaget vilka tordes protestera offentligt med risk för sina liv.
Svenska myndigheter och islamexperter törs inte kritisera Islam. De framhåller den som en fredens religion, och att detta enligt dem inte sanktioneras av Koranen, en Koran de aldrig läst. Dessa falska förklaringar ökar på förvirringen om orsaken varför bestialiska massmord sker och har skett över hela världen och även mellan muslimer. Konflikten mellan araber och judar anses av dem som grundorsaken till denna pågående lönnmordskrig.
Men den konflikten är på intet sätt någon ny företeelse. Osämjan började på 600 – talet då Muhammed blev osams med judarna vilka roade sig över hans felaktiga citeringar ur Gamla testamentet och därmed var fiendskapen mot judarna faktum.
Men, fiendskapen började ännu tidigare. Om du går till Gamla Testamentet och läser om Ismael och Isak. Isak, blev mobbad av den 12 år äldre Ismael på grund av avundsjuka – en vanlig sjukdom i mänskligheten.
Vad vi kallar terrorism är för muslimen helig Jihad och Jihad är en av islams fem grundpelare. Ingen muslim kan vara mot Jihad. Om du motsätter dig Jihad, då är du inte längre en muslim.
Med Jihad avses ett ständigt pågående krig mot otrogna för att göra islam dominant. Detta, enligt exempel från Islams profet sker genom bakhåll, raider, dödandet av obeväpnade civila samtidigt som de rånas och våldtas och rövar bort dem som slavar även nu år 2012.
Du och jag kallar detta för terrorism. Muslimen kallar det för Jihad. Jihad är en aggressiv hänsynslös våldsmetod att missionera Islam och skrämma människor till underkastelse.
Muslimer uppmuntras till Jihad mot de otrogna samt döda dem så deras kult skall avancera framåt. Denna uppmaning ges som sagt i kommandoform av koranens profet till anhängarna.
Några citat från Koranen och Bibeln för jämförelsens skull:
”Döden dem varhelst i påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilken de driva eder, ty frestelse är värre än dråp…” (2:187)
”… jag skall injaga skräck  i deras hjärtan som äro otrogna, halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!” (8:12)
”Det tillkommer ej en profet att taga fångar , förrän han anställt ett blodbad på jorden…” (8:68)
”När i möten dem som äro otogna, så halshuggen dem, tills i anställt ett blodbad blan dem!” (47:4)
”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad. (Joh. 18:36)
Jesus uppmanade också den impulsive Petrus att stoppa undan sitt svärd med vilken han högg av örat på översteprästens tjänare Malkus.
Här är den avgörande skillnaden klargjort med några exempel. Kristna begick terrorhandlingar i olydnad för Kristi ord, medan muslimer begår terrorhandlingar i lydnad till Muhammeds ord.
Islam är en introvert sekt där anhängarna hindras att ta del av andra alternativ. Där finns ingen annan förklaring än, att dessa lönnmördare vilka spränger sig själv och tar med sig i döden oskyldiga människor är under inflytande av andra psykopater vilka i sin tur är påverkade av koranens direkta kommando, order, att döda de otrogna.
Deras handlingar är kännetecknande för en person som blivit indoktrinerat in i ett psykopatiskt tillstånd av koranlärare redan i småskolan – i Pakistan finns ca 10 000 koranskolor!
Koranen anger riktlinjerna för dödandet formulerade som kommandon – ”du skall”!
Det stora flertalet muslimer har aldrig läst Koranen. Frågar man dem om de tror att Koranen är sanning så blir svaret ändå ett kategoriskt ja. Om de får samma fråga gällande Bibeln som de aldrig heller har läst – inte får heller – så blir svaret ett lika säkert nej!
Istället förlitar de sig på traditionen, hörsägen och vad släktingar, vänner, mullor och massmedia för fram till dem i för tillfället lämplig tolkning
Vad du och resten av den muslimska världen inte kan förstå är det, att muslimskt sinnelag är vilset. Muslimer vilseleder inte bara dig utan också dem själva. Orsaken är att de (liksom många västerlänningar) tror på hörsägen och att koranen i sig inte innehåller motsägelser, upprepningar och missvisande citeringar ur Bibeln.
När muslimen ställs inför alla uppenbara felaktigheter i Koranen så undflyr han fakta genom påståendet att det är fel översättning eller att den skall läsas på originalspråket eller det är det ”Sista budskapet” som är en korrigering av Bibeln.
En annan förklaring till allt mördande och blodbadet i WTC var väntat för Amerika eftersom muslimer har blivit nedtryckta så nu har det bara skett en rättvis hämnd.
Vad som många inte ser är, att islam undertrycker sig själv i och med, att dess grundvärderingar är konservativa hindrande moderniseringar i ett samhälle av såväl människor som produktionsmedel och kultur. Därav följer, att de gärna använder den västerländska teknologin i terroverksamheten. I förening med fatalismen blir Islam ett hinder för all utveckling av sitt eget samhälle. I länder där 1400 år gamla Sharia lagar, seder och påbud enligt Muhammed införs är dömda till evig fattigdom såväl andligt som materiellt.
Terrorister och psykopater är liktydiga. (psykopati = antisocial personlighetsstörning kännetecknad av frånvaron av skuldkänslor och oförmågan till empati) Som resultat av detta så tänker han lika som dessa. Det enda som behövs är en eller fler smarta propagandister som Josef Goebbels i bakgrunden som hetsar massan till kollektivt, enstämmigt tänkande och hat mot en uppdiktad fiende.
Miljoner tyskar blev psykopatiska under andra världskriget och folk som rörde vid Hitler svimmade av. Miljoner japaner blev psykopater samtidigt under sin kejsare Hirohito som ansågs som en inkarnation av Buddha. Så kan en miljard människor bli psykopater kollektivt. Verkligheten visar oss, att detta har hänt och händer.
För några år sedan tillsattes en enmansutredning om sekter. Till uppgiften utsågs kommunisten Margo Ingvardsson som alltså själv tillhör en sekt vilket kommunismen i dess ursprungliga form är. När sektens frukter och dess grundares liv studeras så framträder alla kännetecken på sekt eller kult. Marx är ju en kultfigur, en Gud för många aningslösa.. Marx läste blodiga skräckhistorier för sina småbarn där djävulen var inblandad. Sådant gör inte en normal människa. En psykopat gör det. Senare gjorde flera av barnen självmord.
De blev alltså de första synliga offren för kommunismens ideologi.
Marx var en psykopat enligt den etablerade definitionen som tidigare nämnts. I euforiska termer ropade han på världsrevolution mot Gud och kapitalismen.
Kommunismen har efterlämnat 100 miljoner dödade människor. Till detta kommer vulgärateismen, den filosofiska ateismen och den ”vetenskapliga ateismen” som tillämpas i Sverige och med den som vapen sparkar eliten undan hoppet och livsglädjen för de unga.
Noteras bör, att allt fler unga mår dåligt i Sverige och allt fler tar livet av sig
Ett exempel på kollektiv psykopati observerades i Iran när Ayatolla Khomeiny återvände från exilen i Frankrike: ”Många av oss som vittnade detta på plats blev chockade över masshysterin och våldet som omfattade hela landet. De flesta av dem som uppförde sig som psykopater kom till normaltillstånd senare och ångrade idiotierna. De inser nu själva,att de uppförde sig som psykopater.” (Faithfreedom.org)
Anhängarna till Shoko Asahara, den blinde japanske messias, sprayade giftgasen Sarin i tunnelbanorna i japanska städer. På det viset lyckades de döda och såra 100-tals människor. Motivet var, att offren skulle ”befrias från deras dåliga Karma”. Enligt Asaharas förryckta domedags undervisning ”Poa” befrias offren från vardagslivets oundvikliga ansamling av dålig karma. ”En kan endast rädda sin själ genom dödandet”, lärde han sina anhängare. ”Visa människor ser, att både den som dödar och de som dödas drar fördelar av detta”, sade Asahara till sina sektmedlemmar. Exemplen visar på hur lätt det är för en fanatisk ledare att få andra med sig och få dem att bete sig onormalt mot andra människor – att hata. Sedan dess har 100-tals annars intelligenta människor – en del med universitetsexamina – gjort samma sak, när de litat på en psykopatisk kultledare.
Det islamska kynnet är inte annorlunda än andras.
Psykopater är i allmänhet smarta människor som saknar samvete. Ibland visar de även på narcissistiska egenskaper i peronligheten. Muslimer är samvetsstyrda, hyggliga människor när deras religion inte blir inblandat. De är precis lika kärleksfulla och snälla som vilken annan som helst. Men de underkastar gärna sitt samvete under deras tro accepterande kriminella handlingar om det är befallt av tron.
Ta som ett exempel en kvinna som är anklagad för otukt eller liknade och hon blir dömd att stenas till döds. Muslimer är vanligen tysta i sådana fall. De skyller på kvinnan men inte på den bestialiska sharia lagen.
Dessa människor kan vara omtänksamma och älskande, men ändå kan deras samvete inte bortse från deras tro. När de följer psykopater när de ger upp sin intelligens och överlämnar samvetet till mullor och imamer så uppför de sig och tänker likt dessa. De blir så en förlängning och verktyg hetsade och fostrade av sina ledare.
Islam är en vådligt förvuxen farlig kult som sprid med svärdets hjälp och på order från Koranen. Man förstår detta väl när man betraktar Saudi Arabiens motbjudande nationsflagga med liknande kroksabel som profeten brukade mot sina fiender.
Detta som ovan sagts är den enda korrekta vinkeln och orsaken till alla blodbaden.
Kultmedlemmar är inte normala. Även om de i andra sammanhang är kloka, förståndiga – några till och med genier, så tänker de och uppför sig psykopatiskt när det kommer till deras tro på kulten som de tillhör. Att hålla fram bilden och föreställningen om kulten är det primära, objektiva för varje kultmedlem. De skulle inte tveka att ljuga eller ens att ta på sig skulden för att få kulten att framstå i en fördelaktig framtoning. Sammaledes skulle de inte ens darra om de måste begå kriminella handlingar för att främja deras tro
Lyckligtvis finns där en stor andel av dem, vilka inte känner till mycket av verklig islam och praktiserar inte det heller. Liksom där finns kommunister vilka inte känner till dess verkliga destruktivitet som leder från kollektivism till oligarki och för den enskilde förlusten av frihet att ordna sitt eget liv.
Kultisten har en väl avgränsad, bestämd och invecklad sinnelag. Kulten är för dem absolut sanning och den ultimata orsaken för existensen. Moral och etik blir relativa och domineras av kultens ideal samtidigt som kultisten normalt styrande samvete hamnar i skymundan. Kultisten förlorar varje begrepp om rätt eller fel eftersom han litar helt på vad mullorna predikar i moskéerna eller på vad en fanatisk urspårad sektledare säger i sin kyrka.
Djävulska handlingar som fördöms av Gyllene regeln” blir legitima om dessa gynnar deras sak.
Allt som är rätt eller fel, ont eller gott bör värderas i ljuset av Muhammeds gärningar (Sunna) och inte med den standard som ”Gyllene regeln” ger och som är i samklang med vårt samvete. Muhammed sätter rätta standarden enligt mullornas argumentering. Muhammed är och blir förebilden för muslimterroristen liksom Marx är och blir förebilden för kommunisten.
Med denna definition som grund är lögn, lönnmord, stöld och även våldtäkt vackert och gudomligt om de praktiserades av Muhammed och om dessa bestialiteter främjar mullornas andliga och politiska makt i samhället och i världen i sin helhet.
Lögnen måste alltid försvaras med ännu mer lögn och våld – annars faller den. Av det ena följer det andra.
En Muslim föds till Muslim. Ingen föds till terrorist – hon blir det.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: