Kategoriarkiv: Uncategorized

Sveriges nutidshistoria under en generation med korta steg.

1.Professor Gunnar Myrdal (Pettersson) som var rådgivare till SAP skriver boken om befolkningskrisen tillsamman med hustrun Alva då födelsetalen minskade. Barnbidrag infördes.

2.Myrdal anser att Hitler har bra idéer om social välfärd. Barnstugor ändras till samlingsnamnet förskola.

3.SAP börjar tvångsansluta arbetarna med början före II världskriget

4.Stellan Arvidsson, den illröde socialdemokraten och övertygade ateisten utsågs till ordförande för den nya Skolkommissionen 1948.

5.Täta studieresor till DDR inleddes och omdaningen av den svenska skolan påbörjades. Folket i DDR undrar varför svenskarna kommer till dem.

6.En kort period av folkväckelse på 50-talet vilket motarbetas av ateisten Ingemar Hedenius och andra elitister.

7.Små byskolor konverteras till stora skolenheter med motiveringen att det skulle bli billigare och undervisningen effektivare. 8.Morgonbönen togs bort och kristendomskunskap blev religionskunskap. 9.Konceptet ”Abrahams barn” infördes i religionsundervisningen av hänsyn till muslimska barn. Alla religioner nivellerades till samma sanning, samma värde.

10.Betygen ändras ett flertal gånger. SAP-ideologerna började kontrollera skolböckerna och senare massmedia.

11.Sambeskattningen tas bort 1971. Samma år ändrades riksdagen till enkammarsystem med 349 ledamöter. Antalet ledamöter ifrågasattes av många. 249 borde varit bättre.

12.RFSU, RFSL övertar mera av sexualundervisningen skolorna och propagerar för fri sex som de anser som frihet. Dr. Gösta Rodhe från Skolverket säger att: ” Vi tillämpar inte etik i sexualundervisningen eller regler i sexuell uppförande.Vi bryr oss inte om i vilken ålder ungarna går i säng med varandra. Vi talar inte om för dem vid vilken ålder de börjar sitt sexliv.” Undervisning i födelsekontroll införs. En RFSU – talesperson säger att ”vår målsättning är frihet genom sex.”

13.Agalagen införs i föräldrabalken 1979. Den visar sig vara otydlig, svårtolkad.

14.Delegationer från andra länder besöker Sverige i studiesyfte.

15.Problemen i skolan börjar bli uppenbara. Fler personal anställs vilket dock inte lättar på lärarnas administrativa uppgifter eller minskar oredan.

16.Skolpedagogernas gamla misstag försöker man reparera med andra betyg, bättre skolmat, nya bänkar, finare skolsalar, osv. 17.Allt detta nya sker i små steg och det gamla avlägsnas i små steg, omärkligt.

18.DDR-systemet faller samman som ett korthus 1989. 19.Delegationer från Sverige börjar besöka andra länder för att studera deras skolor. Maxtaxa i förskola år 2002. Föräldrar tvingas lämna barnen till förskolan med ekonomiska styrmedel. Genusvetare börjar manipuleringen av förskolebarns identitet.

20.Tillströmningen av huvudsakligen muslimer börjar. De regerande försöker tvinga andra europeiska länder att ta emot flera av flyktingarna. Saudiarabiens och andra muslimska länders totalvägran ifrågasätts aldrig.

21.Skolverket ifrågasätter skolavslutningar i kyrkan med motiveringen att i Sverige råder religionsfrihet samtidigt som välsignelsen och traditionstyngda psalmer förbjuds.

22.Förnekelsens tid börjar. Man förnekar den ökade kriminaliteten, skolkaoset, upploppen i förorterna, ökade antalet rån och inbrott, de brända bilarna, dramatiskt ökande antalet våldtäkter, att invandringen kostar skattebetalarna 250 miljarder.

23.Halal – mat i skolan börjar bli krav från muslimerna. Skilda badtider blir ett annat krav.                                                                                                                                                                   24.Införandet av Sharia sker i samma små steg som omdaningen av den svenska skolan skedde. De, vilka opponerar sig kallas rasister, nazister, intoleranta, främlingsfientliga, populister.

25.Den grundlagsstadgade åsiktsfriheten bekämpas med antidemokratiska metoder. SD bojkottas av de andra partier samtidigt börjar de tillämpa SD-politik. Pridefestivaler blir vanliga. Präster, biskopar, politiker deltar med iver under parollen allas lika värde. Festivalerna ökar i antal. Ledargarnityret inser inte i brist på klarsyn orsaken till ökningen vilket är att utbildade propagandister manipulerar barnens identitet med början i förskolan. De ställer aldrig de rätta frågorna som, varför ökar detta?

26.Politikerna börjar tillämpa köksbordspolitik av fruktan för stämpeln rasist.

Denna generation som nu är de styrande i Sverige är produkter av den svenska skolan.                                                                                                                                                 Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

Svensk historia under en generation.

Annonser

Demokratur eller folkstyre?

Bismarck sade, att han kan inte tåla allmogen förrän han druckit minst en flaska vin. Stalin värderade kulakerna endast som kanonmat eller arbetare i statligt kontrollerade kollektiv. Hitler ansåg att tyskarna inte var värda hans storhet.

Är det så även i Sverige?                                                                                                                             Under framgångens och maktens tider har eliten ofta visat förakt mot folket och mot de fattiga. De har förblindats av makt och rikedom. Elitens inställning spreds till de lägre i den politiska hierarkin vilka använde sin makt att fösa bort dem vilka borde ha makt. De höll borta dem vilka var sanna idealister och kompetenta att idka makt.

Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Det var inte det Socialdemokratiska partiet trots att de tagit äran till sig. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen och förfädernas arbete glömdes bort. Eliten började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärden och rikedomen berusade. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering och smygkollektivisering.

Föraktet mot folket visar sig nu på otaliga sätt som man inte först inser därför att föraktet är inlindat i sociala reformer och fostran i skolan till ett kollektivt tänkande. I verkligheten brukas tvång med hjälp av ekonomiska påtryckningar. I de sociala reformerna vilka uppfattas som frihet ingår fri plats på dagis. Där skall alla barn fostras eftersom eliten vet bäst vad som är bra för barnen. Staten vill inte att barn fostras av föräldrarna. De kan bli självtänkande personer opassande i ett socialistiskt samhällskollektiv. Enligt Ingvar Carlsson ”måste barnen tas från hemmet och vidare in i en gemenskap (dagis) där de lär sig hur samhället fungerar och att de lär sig arbeta i grupp.” Elitens fruktan inför icke-socialistiska tendenser kräver kontroll av familjerna, kontroll av läromedel och massmedia. Alla läroböcker granskas av en kommission. Om boken innehåller icke-socialistiska tankar då ratas den. Hemundervisning som i andra länder får inte ske då det är ett rött skynke, en fasa för socialismen. Fostran in i ett kollektivt tänkande kräver att båda föräldrarna arbetar utanför hemmet och de formbara barnen tillbringar tiden på dagis. Skolan gav ideologerna lättpåverkad mänskligt material. Skolministern Olof Palme sade en gång att ”du går inte i skolan för att uppnå något för egen del men väl att lära dig fungera i en grupp.” (Kollektiv) Kristendomsundervisningen (som ämnet hette förr) ansågs vara skadligt för barnen. Eliten såg kristendomen som verklighetsflykt samtidigt som stor hänsyn visas mot muslimerna. Nu är undervisningen antikristet där alla religioner nivelleras till samma sanning och värde. Kollektivt tänkande i praktiken. Sexualundervisningen blev obligatoriskt och till stora delar överläts den till en radikal lobbyorganisation RFSL som agiterar i klassrummen och på dagis. Ordet frihet undertrycks vad gäller de naturliga rättigheterna men kompenseras av en inbillad frihet på sexuella området. Sexualundervisningen framhäver att staten frigör de unga bort från gamla, förlegade restriktioner.

”Vi har ingen etisk standard i undervisningen och inga regler för sexuell uppförande”, sade Dr. Gösta Rodhe som då var en hög tjänsteman i Skolverket.

RFSU som får skattemedel för sin sexupplysningsverksamhet är mycket aktiv och knuten till fackföreningsrörelsen. ”Vårt mål är, att uppmuntra till frigörelse genom sex”, ansåg en av deras företrädare. Ordföranden för ett politiskt ungdomsorganisation pläderar för sex med döda och mellan syskon. Hennes motivering är att ”vi äger våra kroppar och gör vad vi vill med dem.”                                                                                                                                       Man tror, att verklig frihet nu uppnåtts då sex i skolan och i massmedia inte längre är tabu. Det kan vara svårt för ungdomar att inse att det här är bara fråga om dimridåer och falsk frihet. Det inser de först efter några år i arbetslivet där de till sin överraskning blir betygsatta också.

I alla västländer sorterar radio och TV under kommunikationsdepartementen. I Sverige lyder dessa under utbildningsdepartementet vilket möjliggör att sinnena skräddarsys enligt partiets vilja.

Inte nog med detta. De små jordbruken tvingades till stora enheter samtidigt som importen av livsmedel ökade. Många bönder slogs ut och blev förtalade som fläsktjuvar. Till exempel fanns en lång, hätsk artikel i Metallarbetaren år 1988.   Att partiideologer och skolpedagoger har totalt misslyckats ser vi tydligt i de tusentals hemlösa, överbelagda sjukhus och psykologmottagningar. Vi ser det i de usla skolresultaten. Vi ser det i de stora antalet fattiga vilka inte har råd att sköta sina tänder. Vi ser det i dem som blivit sjuka eller skadats på sina arbeten som nu straffas med en otillräcklig garantipension. En riksdagsman ramlar inte ur sin bekväma stol och skadas …

Men finns det ingen frihet alls? Jadå, det finns.

Det är fritt att dricka sig fördärvad med energidrycker och konsumera industrimat mättad med farliga kemikalier. Det är fritt att sko sig med folkets pengar. Det är fritt att dela folkets pengar till terrorister. Det är fritt att köpa narkotika på nätet … osv.

Den klarsynte Emile Faquet skrev profetiskt redan för etthundra år sedan följande:                                                                                                                                             ”Demokratin liksom uppfostrar barnen till förakt för deras fäder och mödrar. Man river ned det som föräldrarna byggt upp i stället för att fortsätta att bygga på. Man stannar därmed alltid på grunden i huset. Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra. Föräldrarna motarbetas i skolan och skolan i hemmet. Det blir som om barnet fostras av en troende moder och en ateistisk fader. Det blir ingen fostran alls. Det leder till förvirring. De gamlas kompetens förnekas och avvisas. Hövlighet och artighet betraktas som antidemokratiska maner. De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre, än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade. Kollektivism kommer att gynnas på bekostnad av personalism eftersom det anses vara höjden av jämlikhet och jämlikhet anses vara kollektivism.”

Demokratur är ett samhälle som exempelvis Sverige som betraktad från fågelperspektiv förefaller ytligt som en demokrati, men i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkerhet och åsiktsfrihet. Få politiker, de vilka kan påverka, törs säga sin ärliga mening. Deras omsorg om sin egen person och feghet gynnar de kriminella och onda människorna vilket missgynnar de skötsamma. Vid köksbordet ventileras allt ärligt. Köksbordspolitik.                                                                Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gjordes det katastrofala misstaget att motarbeta den gamla hederliga tron?

Taggad , , , , , , , , , , , ,

                                  Kyrkans moralväktare och Pride.                                                                       Efter Prideparaden i Växjö intervjuades biskop Modeus av Smålandsposten. Då påstod biskopen att ”Gud har skapat människorna olika.”  Detta är inte sant. Rent av struntprat. Gud skapade människan till sin avbild och inte till transvestiter, lesbiska, bögar, pedofiler, nekrofiler, fanatiker, ateister, rika, fattiga, Israelhatare, osv. Det är skillnad på ärvda och förvärvade egenskaper vilka kan enligt epigenetiken ändras.                                                        Vi alla föds nollställda, alltså lika (undantaget det genetiska arvet). Under livets gång och med åren manipuleras och smittas vi av andra människor och den åsiktsbildande eliten med röst i den offentliga debatten och i skolan varifrån mycket av avarterna i mänskligt umgänge härleds och sprids. Sprids, ja, är det på grund av att Gud agiterar unga människor? Exempel på snabb spridning är avarterna i sexuellt umgänge och anses som normala med godkännande av biskopen. Kristendomsundervisningen av idag är antikristet och sexualundervisningen är antisexuellt. Barnens normala känsla av identitet stjäls från dem. Nu årtionden senare ser vi frukterna av denna draksådd som visar sig i långa köer till utredningar om könsbyten, aborter, våldtäkter, mm. Detta slår hårt mot kvinnors frihet att vistas var de vill, när de vill ute i samhället. Man hycklar jämlikhet mellan könen men allt är falskhet och en strävan till väl arvoderade positioner vilket innebär att inte säga för mycket eller för många sanningar. Det som vi kallar ”den politiska korrektheten” men som i verkligheten skadar vårt lands fortbestånd och även yttrandefriheten som i år fyller 250 år. Pedagogerna anslår många lektionstimmar till evolutionsläran som lärs ut som bevisad empirisk sanning. Ve den, som inte tror på vetenskapen. Ve den, som tror på Bibeln! Den kan inte vara riktigt klok och är okunnig, vidskeplig.   Pride liknar masspsykos, så att vuxna människor, till och med förtroendevalda politiker, har förlorat all vett och sans och sunt omdöme. Det är politiskt korrekt och enligt dem lojalt och tolerant att gå med i tåget. Mycket av det som visas i tåget får mig att skämmas som människa. Känslan blir liknande den man hade i dödslägret Auschwitz. Man skämdes att vara människa. Föreningen mellan man och kvinna är vi skapade för. Jag anser inte att samlivet ska ställas ut till allas beskådande, det är smaklöst. Att torgföra sina intima känslor och praktisera dem i Pridetåget är vulgärt och tarvligt. Lika smaklöst är att små barn tas med i paraden. Jag både tror att även en hel del homosexuella kan se att detta saknar vett, sans och proportioner.

Om det hade varit en manifestation där man gått i protest mot våld mot homosexuella då hade det inte varit problematiskt alls att delta under förutsättning att demonstrationen skett med värdighet och anständiga former. Då hade det varit frågan om människors lika värde ty ingen ska behöva riskera livet eller hälsan för politisk/religiös övertygelse eller sexuell läggning.                                                                                                                                           Men Pride handlar inte om det. För mig säger det, att jag använder min kropp och min frihet precis hur jag vill, när jag vill och var jag vill, inte minst till promiskuitet, och det ska inte vare sig Gud eller någon annan ha en åsikt om och ve den som vågar yppa något annat, och det står mig fritt att håna och bespotta allt det som andra finner heligt. För mig signalerar detta, ytterst sett, uppror mot Gud, och obegränsad frihet för människan. Också frihet från eget ansvar för medmänniskor – och barnen.                                                                                                                                                                                          När jag ser människorna där i Pride och hur de underkastar sig tidsandan känner man sig beklämd. Den dagen är förstört. Jag ser människan skapad till Guds avbild och äga en mycket större höghet och värdighet än vad som är fallet i pridetåget. Känner bara sorg och jag är övertygad om att Jesus känner detsamma. Att man indoktrinerar barn, Guds ögonsten, med detta gör inte saken bättre, väldigt milt sagt.                                                                                                                                                                                   Syftet är inte att vara trångsynt, dömande ty det är inte min uppgift här på jorden – men bara att få någon att tänka till djupare. Ställa frågan vem har rätt? Min mormor, morfar? Skulle min mormor och morfar ha deltagit i detta nakna dansande av glädje? Att de inte skulle delta beror inte på att de skulle vara trångsynta, kärlekslösa fanatiker. De ser på vår samtid med förskräckelse. Hur den moderna människan gått vilse och inte längre kan skilja på rätt och fel, på sunt och osunt. Frågan blir hur kan människorna tvärsäkert tro att just vår samtid ser rätt på saker och ting och är så ”upplyst och vis”, eller om det kan vara så att vi har gått vilse i all propaganda, stress, buller, jäkt i vårt ständiga jagande efter nya prylar utan värde och nya upplevelser? Jagande efter lycka?                                     Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.                                                                                                                             Som kronan på verket föreslår LUF – ordföranden att det skall vara tillåtet att ha sex med döda! Ingen reaktion från eliten!

Vem stal mitt hem? Vem stal mitt land? ? Vem stal min tro? Vem stal min identitet? Vem stal min trygghet?

Kauko Antbacke

Kyrkans svek.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bibel & hälsa

Du kan påverka din hälsa.
Innehåll
Sida
1. En dag i Knuts vardag i det moderna samhället. En symbolisk framställning
3. Hur definieras god hälsa?
5. Hela människan påverkas av vad hon äter.
9. Tillsatser i maten.
14. Syra – basbalansen i organismen.
16. Några nyttiga örter och växter.
19. Fasta
19. Rent vatten och andra drycker
23. Droger.
24. Musikens läkande kraft.
25. Vision.
26. Motionera mera.
28. Läkemedelsfusket.
30. Blodtrycket
30. Livsmedel som sjukdomsalstrare
36. Boendemiljön.
37. Vitaminer och mineraler
39. Människan och känslorna.
43. Glädje och förlåtelse
46. Stulen glädje.
46. Förnöjsamhet.
47. Avund.
48. Bitterhet.
49. Oro och bekymmer
50. Fruktan.
52. Bönens kraft
53. Vrede, självbehärskning
56. Konflikt och hämnd.
59. Ilska.
59. Fanatism.
61. Förtal och lögn.
63. Dispyter.
64. Falsk blygsamhet och falsk stolthet.
65. Gästvänlighet.
67. Själviskhet.

En dag i Knuts vardag i det moderna samhället. En symbolisk framställning.
Menar, att Knut är en av de många tanklösa offer för en girig marknad vars syfte är att tjäna pengar – och endast det! Redan tidigt vänder sig marknaden till barnen med många sötade matvaror där till och med mammas köttbullar är rullade i socker. En av de miljoner konsumenter vars hälsa undermineras sakteliga heter alltså KNUT!
Knut lider redan nu när han är medelålders av högt blodtryck samt dålig mage. Hans liv går på halvvarv.
Knut har aldrig knutit ihop kunskapens säck eller ens fyllt den med något av värde. Det ligger lite trams i botten bara. Jag försöker beskriva hur okunnigheten spelar spratt och förför människorna till hälsovådligt konsumtion och livsmönster. Det Knut äter verkar på hans hela personlighet! De varor han köper är uppåt skogarna onödiga, värdelösa, gamla och de är hälsovådliga… Men nu är det fredag morgon i Knuts dag. K. vaknar kl 6 efter en orolig natt då han på kvällen snabbt ätit alldeles för mycket fet o svårsmält mat och tillbringad tiden med TV och fjärrkontrollen. Han känner sig fortfarande sömnig så han gör några tafatta gymnastikrörelser vid ett öppet fönster medans kaffebryggaren är på. Sedan till kylskåpet varifrån han dukar bordet med ostskivor, homogeniserad, högpastöriserad mjölk och yoghurt – för att få lite kalk och D-vitamin i sig – som han tror. Han tar också fram en 2 liters förpackning med tropiska frukter. Praktiskt att bara hälla färdigt juice i glaset – och tidsbesparande är det också! Dessutom finns ju inget socker i den, bara aspartam. K. brer på rejält med Lätta på den glutenmättade välsmakande mjuka, kritvita brödet med mycket salt men vilket K. inte känner av emedan saltsmaken är neutraliserad med socker. Han gillar att köpa nybakad bröd i affären utan att tänka på att degen har varit djupfryst – hur länge är det ingen som vet – inte ens K. Huvudsaken är att brödet smälter i munnen för då behöver han ju inte tugga. Ägg törs han inte äta för han har hört eller läst någonstans att de bildar kolesterol och plack i hans blodådror. Helt enkelt en må bra hälsofrukost enligt Knuts förmenande. Till o med nyckelhålsmärkning på margarinet med bara lite grann fett. K. brer på rejält med det kemiska Lätta på brödet o lägger på ett par skivor av Ockelbos goda ost som han tror är gjort i Ockelbo, Hälsingland. Baksidestexten ser K. aldrig men som talar om med liten text att osten är gjort i Holland och innehåller hälften tillsatser bl.a. förtjockningsmedel o smaktillsatser – men den smakar gott – o smälter i munnen. K. lade på två rucolablad ovanpå osten för han hade hört många gånger om att grönt är nyttigt. Ett par glas med tropisk juice smakar också så gott o hälsosamt med frukt är det också. Och inget skadligt socker heller, tänker K. Vad han inte tänker är att den är tillverkat av de sämsta överskottsfrukterna, kranvatten och rejält med Aspartam som sagt. Medans han ser ut genom fönstret på det eländiga vädrets regn o rusk tröstar han sig med en stor tallrik Valio yoghurt med dess fantastiskt låga innehåll av fett – bara 0,1 %! Tack vare tillsatta aromämnen, modifierad potatisstärkelse, sackaros som blandats med högpastöriserad skummjölk. Persikan och papayan såg goda ut där de strålade på förpackningen. De där fettprocenten känns viktiga för honom då han har ett stillasittande arbete som bussförare. Men, men, bara 2 % frukt tillsatt och resten vad? K. vet det inte o bryr sig inte heller för nu känner han sig pigg o alert efter att fått i sig ca 30 ordinära sockerbitar som energihöjare…. DAGEN kan börja!
K äntrar sin bil för vidare färd till bussen han skall köra under dagen. I hans bil doftar det av Wunderbaum som hänger i backspegeln. Doftgranen sänder ut odefinierbara, onaturliga lukter inne i bilen som Knut får huvudvärk av.
För lunchrasten har K köpt Findus djupfrysta gammaldags mammas köttbullar. Upptiningen tar bara 7 minuter. Tog den tomma förpackningen som K hade slängt. Utan att han såg det läste jag innehållsdeklarationen . Det visade att de gammaldags köttbullarna innehöll endast 16 % kött och resten var kemi. Medan han stärker sig med köttbullarna planerar K för kvällen och lördagen. Fredag kväll skall han mysa framför TV:n och på lördag blir det städning med dammsugaren inköpt på Netto för under 400 kr. Han tycker att luften i lägenheten luktar unket efter varje tur med dammsugaren och förvånas att så mycket statiskt laddad damm alltid fastnar på datorskärmen som måste rengöras varjedag. Sista turen med bussen är nu avslutad och äntligen fredag. Skönt tänker K och ser framemot en härlig myskväll. på hemvägen köper han två påsar OLW, sexpack öl och sexpack Fanta. Till myskvällen hyr K en spännande film där ett o annat mord klaras upp. Filmen ger K. den omväxling i de trista, gråa dagarna som hans liv egentligen är. Fantasieggande näring för en svulten själ och kropp.
Självklart skulle Knut kunnat leva ett fullvärdigt liv om han hade haft motivation och kunskap att ändra på sin livsstil. En frisk och glad Knut skulle påverkat även sina närmaste.

Hur definieras god hälsa?
”När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets (Sauls sonsons) tjänare, med ett par lastade åsnor, som bar på tvåhundra bröd, etthundra russinkakor, etthundra fruktkakor och en vinlägel. Då sade konungen till Siba: Vad vill du med detta? Siba svarade: Åsnorna skall vara för konungens husfolk till att rida på, brödet och fruktkakorna skall tjänarna ha till att äta, och vinet skall de törstande ha att dricka i öknen”. (2 Sam. 16:1,2) Det var hälsosam och ren mat alltigenom. Vad är god hälsa egentligen? Frågan ställs sällan i våra kyrkor trots att god hälsa är beroende av sund andlig och själslig balans. Hälsa diskuteras sällan men sjukdomarna är vanliga samtalsämnen. Det man säger och tänker kan bidra aktivt till att personen så småningom blir sjuk. En vanlig åsikt är att ett liv utan bekymmer främjar hälsan. Att glädje, gemenskap, ordnade ekonomiska förhållanden och ett meningsfullt arbete är viktiga parametrar, men räcker de i längden? Vi vet, att maten vi äter, vår tro och sinnesstämning är hälsobringande och viktiga inslag i livet och att de är orubbliga av evighetskaraktär.                                                    Det finns väl etablerade naturlagar som styr tillvaron på jorden. Ett sådant är lagen om entropi. Den säger, att allt som lämnas åt sitt öde utan underhåll blir obrukbar, rostar, gistnar, multnar. Vi blir sjuka och dör. Entropilagen är en lag om motsättningar mellan liv och död, hälsa och  sjukdom, ljus och mörker, kärlek och hat, osv. Av den lagen kan vi dra den säkra slutsatsen att hälsan inte är automatisk men den måste bli underhållen i dessa tider av gifter och skräpmat. Lagen gäller givetvis hela människan till ande, själ och kropp.                                                                                                                                                             Maten är kroppens bränsle. Vad vi äter och hur påverkar vår välmående till ande, själ och kropp. Hur de stärks och utvecklas.
Hälsa är inget absolut utan uppfattas olika. Någon kan vara sjuk, men det beror på vad och hur den uppfattas. Hur skall diagnosen på hälsa fastställas? Hälsa är att vara hel och är naturligt. Ohälsa är onaturligt och harmonierar inte med naturens lagar. Ohälsa är oordning i kroppen och själen. Ett tecken, påminnelse på att något är fel. Mängden av vårdplatser och sjukhus ökar men folkhälsan ökar inte.
Professorn i hälsovetenskap Katie Eriksson definierar god hälsa efter en genomgång av litteratur på området så här.
”Ett tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller lyte)”. Sedan kommer hon till slutsatsen att tro, hopp och kärlek är aktiva i hälsans tjänst och verksamma under hela livet.
Tron är hälsans grund.
Hoppet är riktningen.
Kärleken är hälsans form.
Kroppen som är skapad till att vara nära naturen och ett med den sågs av de kristna filosoferna som ett bihang och av djävulen ockuperad del av människan som trots allt skapades med stor omsorg. Den skulle hålla i evigheter var avsikten. Därför kan den inte negligeras särskilt med tanke på den tid vi lever i påverkade av ämnen som underminerar den totala hälsan, alltså inte bara kroppens hälsa. Kroppens svaga syndiga sidor är föremål för teologiska studier och predikningar men inte hur vi bevarar den hel och frisk långt upp i åren. Viktor Frankl anser att de biologiska processerna då vi åldras är sekundära. Fysisk, psykologisk och social anpassning sådant som vilja, motivation, mellanmänskliga relationer och att leva i harmoni med naturen är viktiga. Livet måste ha en mening och där kommer tron och det hopp som den bidrar med till hälsans tjänst. I hoppet finns förtröstan som stärks av bön och anhållan. Inte bara maten men också vårt tal och tänkande är bidragande faktorer till både sjukdom och hälsa. Relationer och bara en enda bra vän där man alltid kan räkna med stöd och som aldrig överger är läkande för själ och kropp. Sällskapsdjuren som hund eller katt blir också vänner. Visst har sjukdomar funnits så länge som människan funnits. Förr var sjukdomarna annorlunda. Den slutsatsen kan man komma till av händelser som de är beskrivna i Bibeln. Sjukdom är en av följderna av syndafallet. ”Vid Fårporten i Jerusalem ligger en damm, Betesda och vid den finns fem pelargångar. I dessa låg många sjuka, halta, blinda, förtvinade”. (Joh. 5:2,3)
”Ja, man bar ut de sjuka på gatorna och lade dem på bårar och sängar för att när Petrus kom gående åtminstone hans skugga måtte falla på någon av dem”. (Apg. 5:15) Finns det någon som numera har en fullgod hälsa efter de femtio eller sextio åren? Många är mer eller mindre sjuka redan under ungdomen antingen fysiskt eller psykiskt eller båda. Vi föds nollställda, bortsett från det genetiska arvet, och tar till oss okritiskt mycket under åren vi lever av både gott och ont. Mest ont då det gäller födan och den andliga nivån. Näst efter det utsätts vi för dålig luft och vatten. Det pågår en ständig kamp om människan på alla livets områden. Också i församlingarna finns behov av att dominera över andra trots att den makt vi har sträcker sig bara till att tjäna andra. Vi lever nu i bildernas tid. femtiotalet var endast svartvita bilder på rullfilm. Sextiotalet utvecklades färgfilmen. Nu sparas alla bilder på minneskort i en digitalkamera. Via bilder och snygga förpackningar utsätts alla för påverkan och manipulering med varor, livsmedel, värderingar och åsikter. Avsikten med all denna desinformation är att få oss att bli andliga krymplingar med dålig hälsa och kuggar i konsumentsamhället. Luft och vatten var rena för femtio år sedan och maten innehöll mycket mindre tillsatser mot vad det är idag. Allergierna ökar. Detta ger ännu större krav på egen förebyggande vård. Den andligt-psykiska hälsan har aldrig varit så dålig. Diabetes har fördubblats de senaste tio åren, cancer ökar med två procent årligen. År 1900 var risken att få cancer 1: 30 men år 2000 var risken 1:2! Något måste vara fel med vår livsstil.
Fullkomlig hälsa under hela livet får vi aldrig här på jorden. Den började brytas ner efter syndafallet. Innan dess såg Gud på ALLT Han hade gjort och konstaterade att det var mycket gott. Människan var då genetiskt god med evigt liv som Gud själv. Den skapelse vi nu ser är långt från det ursprungliga. Naturen är disharmonisk där vänskap och fiendskap, glädje och sorg, hälsa och sjukdom, liv och död befinner sig i strid mot varandra. Disharmonin råder också i andens rike vilket nu avspeglas här på jorden i alla dess olika former. Före människans skapelse fanns ett rike av ondska vars mål var att förstöra allt det som Gud hade eller skulle skapa. Jesus säger i Lukas 10 att han hade sett satan slungas ned från himlen som en blixt. Människans uppgift blev att bruka jorden (1Mos.2:15) och att bevara den (1Mos.3) Det sistnämnda att bevara jorden orsakade att frestaren kände sig hotad och gick till motattack mot de första människorna då denna onda makt manipulerade människans gener med ondska. De fruktansvärda följderna av det ser vi nu i hela skapelsen. God hälsa är en gåva, en förmån, en styrka, glädjekälla i livet.¬¬¬¬ Har man en gång förlorat den då blir det dyrt, besvärligt, frustrerande och tidsödande att återvinna den. Livet förvandlas till en kraftdränerande uppförsbacke. Att ha förmåga till att bistå andra förutsätter god hälsa.
Bibeln har ett bra svar. ”Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse”. (1Tess.5:23) Människan mår alltså bra då ande, själ och kropp gör det.
En sund ande i en sund själ i en sund kropp är vi skapade till från första början då Gud konstaterade att allt var gott.
Social förmåga (kompetens) beror och styrs av de samhällsnormer och miljöer där vi vistas.
Emotionell kompetens är beroende av tron och viljan att förstå. Känslan för andra och att kunna läsa av dem. En vilja att hjälpa och empati. Frihet från alla negativa känslor mot medmänniskorna är ett måste. Hämnas inte din person ty hämnden tillhör Gud. (Rom 12:19)

Livsharmonin är mycket beroende av de kristna dygderna tro, hopp, kärlek. Sammantaget är de stora behoven för människan kärlek, trygghet, bekräftelse och spänning. Vara ute i friska luften så mycket som möjligt, för solen och den friska luften är Guds bästa hälsokällor. Då strömmar livgivande blod, tillsammans med inre glädje, och renar förgiftat blod i våra kroppar. Naturen förvandlar det till ett hälsosamt flöde. Kroppen och själens jämvikt är vitala för oss och vilket stärker immunsystemet som ”samtalar” med kroppen och själen.
Nu lever vi ett stressande samhälle med dess nedbrytande avigsidor. Allt skall göras och upplevas snabbt och samtidigt om möjligt. Människan värderas från vad hon har men inte från vad hon är vilket ytterligare bidrar till stress, yttre som inre, där den inre stressen kan leda till högt blodtryck.                                                                                                                                  Är du en stresskula?                                                                                                                                            En människa som försöker göra många saker samtidigt blir alltid splittrad och stressad. En sak i taget helhjärtad och fokusering på just detta ger bra resultat och stresshormonet adrenalin hålls då på konstant låg nivå. Se på det lilla barnet hur den kan försjunka i leken med nallen eller dockan. Inte alltid att nallen har vare sig ögon eller öron eller att dockan är en vanlig gammaldags trasdocka tycks verka på på barnets förmåga till koncentration. Livet och hälsan blir bättre när vi skyndar långsamt. Allt har sin tid, står det i Predikaren.

Hon har blivit en främling för naturen och den naturliga långsamheten. Bullrig omgivning dygnet runt förvillar och stressar. Den sönderstressade individen orkar inte med tävlingsmentaliteten i samhället. Tid för reflexion och eftertanke ges inte, tas inte. Allt skall gå fort; sova fort (kort), köra fort, tjäna pengar fort och äta fort. Så funderar hon på, varför hon är så trött, varför magen krånglar, varför nerverna kraschar, hur hon kunde hamna i diket eller i fängelset eller i fogdens register. När man sedan blir sjuk så vill man bli botad fort. Den naturliga långsamheten tillåter inga genvägar.  Så blir det fel prioriteringar i livets snabba ström. Den ständiga blodtryckshöjande stressen som blivit kroniskt permanent. Då blir det svårt att söka sanning och livsmening.                                     När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; Apg:11:23                                                                                              Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Ef. 6:23                                                                                                                                                                   Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor:                             Kol. 3:2                                                                                                                                                                  Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matt. 6:34                                                                                           Mindfullness kallar utövarna av dessa bibliska metoder som de tillämpar.

Det finns en stor brist i kunskap och intresse för det som verkligen är viktigt, att uppehålla naturlig hälsa. Alla vill behålla god hälsa, men är ändå likgiltiga att informera sig eller vara aktiva trots mängden kunskap som finns tillgängligt på bekvämt avstånd. En orsak till oviljan är, att skolan har producerat läströtta människor utan motivering till mer kunskap om hälsa som de uppfattar som en självklarhet. Kvällstidningarna är lättlästa och gynnas av detta förhållande. Därför är det inte ovanligt, att det slås upp ”nyheter” på löpsedlarna vilka egentligen inte är nyheter för de mera kunniga i hälsofrågor. Delvis finns denna kunskap om hälsosam föda ännu bevarad i vår undermedvetna instinkt. Det är nerförsbacke att förstöra hälsan men det är en mödosam och dyr uppförsbacke att återerövra den. Människor är likgiltiga tills de blir sjuka, men det är då det krävs energi som man kanske redan har förlorat för att orka bekämpa sjukdomen och få tillbaka hälsan. Här går evolutionen återigen baklänges. Vi borde vara friskare än någonsin förr! Men nya sjukhus måste byggas och det är ont om platser för dem som måste läggas in. Då bortses från alla trafikoffer. Genetiska ärftliga skador ökar också. ”Visa läkaren aktning för den nytta han gör – även han är ju skapad av Herren – ty från den Högste kommer förmågan att bota, och av kungar blir han belönad. Läkarens kunnighet ger honom en hög ställning, och han vinner mäktiga mäns beundran. Herren har låtit jorden alstra läkemedel, och en klok man förkastar dem inte”. (Syr. 37:27 -)

Hela människan påverkas av vad hon äter. Matsmältningen börjar i munnen. Därför skall vi ta oss tid att tugga maten väl och äta utan brådska. Dagens höjdpunkt borde vara maten. Maten smakar bättre när man tackar för den och äter med tacksamhet.
Bra mat är naturligt. Helst skall vi äta maten i den form den haft i naturen. Den skall inte varit i en industri innan den hamnar på tallriken. Då slipper vi de farliga tillsatserna. Mekanismerna hur födan spjälkas till för kroppen nyttiga ämnen är invecklat och fantastiskt. Mage, tarm, lever, njurar, saliv, bukspottkörtel. Alla enzymer tillkommer, saften i tunntarmen och rätt bakterieflora och saltsyrahalten i magsäcken. Samspelet mellan dessa organ sker automatiskt utan att vi behöver tänka på det. Inbäddad i bukspottkörteln finns de langerhanska körtlarna. Det livsviktiga insulinet bildas där och utsöndras direkt i blodet och inte i tunntarmen eller magen som är fallet med de andra körtlarna. I Psaltaren sägs att: ”Jag vet, att jag är skapad på ett underbart sätt”! Vi kan bara hålla med och evolutionisten också! ”Men Herren, er Gud, skall ni tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då också avvända från dig”. ( 2 Mos. 23:25) Den maten som här avses är inte den hårt industriellt manipulerade, som den moderna människan äter sig till döds på. Det var den rena, färska och oförfalskade med alla vitaminer, enzymer och spårämnen kvar. De är väldigt nödvändiga för hälsan. Socialstyrelsens kampanj ”Ät sju till åtta skivor bröd om dagen” var ett slag i luften. Bakom kampanjen fanns även brödindustrin som inte talade om vilken sorts bröd! Glutenintoleransen ökar lavinartad vilket beror på att vi äter alldeles för mycket raffinerade veteprodukter. Till bagerimjölet tillsätts extra gluten så att brödet skall jäsa och bli fluffigt och få ett smakligt utseende.

Energi-
nivå Ämne Per 100 gram (322 kcal)
Vetegroddar

Ganska
hög Fett

Protein
Kolhydrater
Fibrer

B9 – folsyra
B1
B2
B3
B6
E-vitamin
Fosfor
Järn
Kalium
Magnesium
Zink
9,4 gram: 1,6 gram mättat fett. 1,4 gram enkelomättat fett, mest oljesyra. 5,7 gram fleromättat fett, mest linolsyra.

28 gram
32 gram
14 gram

330 mikrogram (110 % av RDI)
1,72 milligram (123 % av RDI)
1 milligram (62 % av RDI)
3,8 milligram (21 % av RDI)
1,82 milligram (130 % av RDI)
11 milligram (110 % av RDI)
1000 milligram (125 % av RDI)
8 milligram (57 % av RDI)
1060 milligram (34 % av RDI)
290 milligram (97 % av RDI)
17,8 milligram (119 % av RDI)

Vetegroddar är mycket näringsrika och billiga.
Vetekliet (skalet) innehåller det mesta av de nyttiga mineralerna.
Därför är det alltid bäst att använda fullkornsmjöl.

Obadja gömde ett hundra av Herrens profeter undan Isebel i en grotta och gav dem bröd och vatten att äta (1Kon. 18). Det var säkert fullkornsbröd med de näringsrika skalen kvar.
På Sri Lanka har diabetes och fetma blivit en vanlig sjukdom. Vanligtvis är efterrätterna mättade med palmsirap och socker och portionerna är stora.
Örter och andra växter har de vitaminer och mineraler som krävs för rätt balans. På senare tid har fytokemikalier, som räknas till antioxidanter upptäckts. Deras roll är stort. De är en del av växtrikets försvar mot sjukdomar och inkräktare. Det finns gott om dem i frukt och grönsaker. Allra mest finns det i de som är färggladast och ofta sitter en stor del i skalet. De bryts ner av värme och mikrovågor så det är bäst att äta frukten och grönsakerna råa. Inga piller kan ersätta dem ens tillnärmelsevis. Om mängden av de nödvändiga ämnen som kroppen behöver blir skevt kommer sjukdomarna som ingen vill ha. Det kan dröja flera decennier innan krämporna kommer. Människan är inte skapad för att bli sjuk men blir det ofta av egen likgiltighet och slarv. Ända fram till döden kan människan vara frisk. När Moses dog 120 år gammal sägs det att hans livskraft inte var slut och ögonen var inte skumma. Detta är en utopi för den moderna människan. Främlingskap för det naturliga gör henne till ett okritiskt offer för livsmedelsindustrins hårt manipulerade produkter. Vi äter ihjäl oss på undermålig föda som bara fyller buken och ger en känsla av mättnad och efter det kommer den dagliga trötthetssvackan. För att kompensera bristen på för kroppen och psyket livsviktiga ämnen äter man omedvetet mer och oftare.
Allmänheten har blivit intalad av myndigheterna att äta många gånger dagligen parat med mellanmål som en hälsoregel. Vanligen likställs svält som en fara för hälsan. Hungerkänslorna måste bekämpas. Men tvärtom, svält inklusive långa fasteperioder har visat sig bra för regenerering av organismen då den får välbehövlig vila. Hjärtat slår mindre, tanken blir klar och sömnen bättre. Det allmänna välbefinnandet ökar kännbart. Bibeln nämner fasta många gånger i olika sammanhang. När djuren är sjuka då fastar de intuitivt för att stärka läkningsprocessen. Före detta koncentrationslägerfångar vilka hade svultit i många år under fångenskapen men överlevde, är idag som 80 – 90 åringar i full verksamhet och ovanligt pigga och alerta trots svält och strapatser. Några exempel: Janina Nilsson, fånge nummer 22 736 från Ravensbruck. Hon vägde 36,5 kg när hon efter tre år befriades med Folke Bernadottes vita bussar. När Janina var 83 år körde hon fortfarande långtradare med hjälpsändningar till Polen. Hennes dagar börjar och slutar på samma sätt; med att tacka Gud, vilket ytterligare ökar hennes livskraft. Mietek Grocher (född 1927) som med sin far genomlevde sex olika koncentrationsläger och rymde ur en gaskammare. Såg sin mor dö och överlevde senare Majdanek och Buchenwald. Han håller täta föreläsningar vid över 80 och är mycket rörlig och alert både kroppsligt och intellektuellt. ”Hunger är den bästa kryddan!” Detta ordstäv är faktiskt sant. Det kan intygas av dem som efter en lång fasta smakar på en tomat eller gurka eller andra grönsaker som brukar konsumeras med salt som krydda. Originalsmaken är fantastiskt god utan salt eller andra kryddor. Ännu godare om det plockas direkt från odlingen. Sveriges nu äldsta är Carl Mattsson i Strömstad. Han är 108 år och gav ett tips om hemligheten till sitt långa liv vilket var som han sade vid en intervju att han äter bara så mycket så att han kan äta lika mycket till om han vill. Ett annat tips är att sluta äta då man är 80 % mätt.

Livsstilssjukdomar kan förebyggas och botas med samma naturliga ämnen av vilkas brist sjukdomen sakta har utvecklats. Vissa ämnen, viktiga för hälsan finns bara i gröna växter och inte i mediciner eller preparat. Enligt den finske fysioterapeuten Aarne Timonen är livsstilssjukdomar tecken på likgiltighet och ansvarslöshet för den egna hälsan. Sedan när sjukdomen slår till då söker man befrielse utanför grundorsaken till sjukdomen. Besvären lindras med medicin alldeles som det vore brist på just medicin som var sjukdomens grundorsak. När medicinmängden måste ökas, då är man illa ute. Men det är sällan försent att vända om till det som är naturligt. Samtidigt blir det en andligt uppvaknande som ytterligare förstärker befriandet från sjukdomen. Arne Timonen har rätt.
Varför har detta fantastiska immunförsvar skapats att skydda oss? Gud har utrustat kroppen med en otrolig förmåga att läka sig själv. Samtidigt gör den fallna människan allt för att bli sjuk och att slå ut sitt eget immunförsvar. Jesus bekämpade satans avsikter med att bota folk från alla slags sjukdomar och väckte upp döda. Sjukdom och död är inkräktare i skapelsen som var god från första början. Det är ändå gott att sjukvårdspersonal botar oss. Hugenottläkaren Ambroise Paré sade därför att ”Jag förband såret men Gud läkte det”.
”Och Gud sade: Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt, detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa ger jag alla gröna örter till föda”. (1 Mos. 1: 29 – 30) ”Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst”. (Ps. 104: 14)
Bibeln nämner cirka etthundra olika örter, kryddor, grönsaker, nötter och frukter vilket ger oss en anledning att äta av dem dagligen för hälsans skull. Många av växtsorterna och sädesslagen blev tillgängliga för odling då människan bosatte sig på en stadigvarande plats och slutade sitt nomadiserande liv. Grässorter som vete och korn var självpollinerande och axen blev större under gynnsamma odlingsbetingelser. Axen mognade samtidigt vilket underlättade skörden. Dessa domesticerade gräsarter och örter kunde lagras under lång tid i sädesmagasin för utsäde och framtida behov. Hirs, teff, majs, vete, korn, råg, havre, spelt, och frön från solrosor var lätt anpassningsbara för odling och lagring. Sädesförråd nämns i Amos 8:e kapitlet och lagring av säd var vanligt långt tidigare i Egypten. Enligt 1 Ms. 41 samlade Josef ihop stora mängder säd i Egypten. Jakob sände iväg tio av Josefs bröder för att köpa säd från Egypten eftersom hungersnöd rådde i Kanan. Men allt mognar inte samtidigt som brödsäd. Många fruktträd och bärbuskar ger mogna frukter periodvis vilket underlättar en direkt konsumtion under lång tid från trädet eller busken. Det ger bättre möjligheter för djur och människor att livnära sig utan att behöva ordna för lagerhållning. Våra skogsbär har en lång lagringstid och de kan också plockas under lång tid. Först blåbären sedan någon vecka senare lingonen. Alla de olika nötter, bönor och linser kan också lagras. Odling av bönor och linser är urgammalt. När människan blev bofast odlades de långt innan vår tideräkning.
Om vi åt mera av den maten som under Samuels tid då kunde folkhälsan bli betydligt bättre:
”Låtit föra dit sängar, skålar, lerkärl, så också vete, korn, mjöl och rostade ax, även som bönor, linsärter och annat rostat, därjämte honung, gräddmjölk, därjämte får och nötostar till mat åt David och hans folk …” (2 Sam. 17: 28, 29)
Var metoden att förädla fruktträd genom ympning uppfanns är oklart, men metoden nämns i Romarbrevet 11, där människans inympning i Kristus liknas vid olivträdens förädling med ympning. I Hesekiel 47: 12 och i Uppenbarelseboken 22 står: …”och trädens löv tjänade till läkedom för folken”. Det kan knappast varit enstaka träd men väl hundratals olika träd med oljerika nötter, bär och frukter. Alla med varierande smak. Klimatet var då lagom varmt och anpassad för alla trädsorter. Att födan från växtriket ger läkedom och uppehåller hälsan anar vi fortfarande och andra vet av egen erfarenhet. ”Och Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av, och livets träd mitt i lustgården …”
Flertalet örter och växter som nämns i Bibeln är bra för hälsan. Dit hör svartkummin (nigella sativa). Forskare världen över har bekräftat dess gynnsamma verkan mot allergier och infektioner. Svartkumminolja har femton av de tjugo aminosyror som människan behöver för sin hälsa. Av dem räknas nio som nödvändiga vilka vi alltid måste få. (Proteiner byggs av aminosyror.)
”Nej, fastmer; sedan han har jämnat fältet, strör han ju där svartkummin och kastar dit kryddkummin och sår vete i rader och korn på dess särskilda plats och spelt i kanten. Ty hans Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet.” (Jes. 28:25, 26)
Hiskia, som troligen led av böldpest botades med en kaka av fikon som lades direkt på bölden. (2 Kon. 20:7) Fikon är mycket rika på mineraler och vitaminer. Av intresse är, att Paulus som hade bönens gåva att bota sjuka men ändå ger till unge Timoteus hälsorådet att dricka lite vin för sin svaghets och mages skull (1 Tim. 5: 23). Efter syndafallet och syndafloden blev människor och djur köttätare. Det utvecklades en ömsesidig fruktan mellan dem. ”Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda; såsom jag har gett er gröna örter, så ger jag allt detta”. ( 1 Mos. 9: 3) Köttätandet utvecklades till kannibalism på sina håll. Det första av miljoner djuroffer offrades av Gud själv då djurens skinn blev kläder till de första människorna eftersom de nu skämdes över sin nakenhet. Krokodiler är köttätare men på Madagaskar har man nyligen funnit ett krokodilfossil vars tänder liknade en växtätares. Följaktligen är vi utrustade med tänder lämpliga för både växt- och animalisk föda. Boskap, får och getter har inga tänder i främre överkäken och är därmed växtätare. De kan röra käkarna sidledes som människan men det kan inte rovdjuren. Rovdjuren kan inte mala sönder växter. De kan bara hugga och slita med käkar som inte går att röra sidledes. Naturens skafferi är omfattande och det finns mycket litteratur med erfarenhet och kunskap om växters helande och hälsouppehållande verkan. Vegetarisk mat och råkost botar människor vilka har förstört sin hälsa med fel matvanor eller lever ett mödosamt halvfriskt liv. Man stressar i sig den så kallade snabbmaten! Även i de mest omöjliga fallen har sjuka blivit friska när de konsekvent övergått till örter och växter. Levande föda som det heter. Under åren efter kriget fick många barn bristsjukdomar som t.ex. rakitis som författaren led av. Sommarens bär och svamp, häggbär, blåbär och lingon, hjortron, harsyra o.d. blev det som räddade ett växande släkte från att råka ut för värre sjukdomar och näringsbrist.
Are Waerland (1876 – 1955) var föregångsmannen inom den nordiska hälsorörelsen. Waerland själv hade dåligt utgångsläge som ung, men blev frisk och stark när han inte gav upp. Han tillämpade sin forskning på sig själv. Hans motto var: ”Vi har inte att göra med sjukdomar utan med felaktig livsstil, födan. Eliminera denna livsstil så försvinner även sjukdomarna av sig själv”.
Waerland besökte Hunza-folket som bor i dalarna vid Himalayas bergsmassiv i norra Indien. Hunza levde på frukt och annat ur växtriket. Detta var ett folk som aldrig var sjukt och kände inte till våra välfärdssjukdomar som cancer, blodtryck, magsår, tuberkulos, hjärtattacker, förstoppning, karies, reumatism, gikt, osv. I deras språk fanns inte ord som huvudvärk och tandvärk och stress. Senare, när västerlandet införde socker, salt och modern raffinerad föda i alla dess former började sjukdomarna sitt härjningståg även bland detta folk. Bevis nog!
Waerland insåg att så fort maten kokas eller steks försvinner de verksamma näringsämnena. Det mesta skulle vara ut växtriket och kött var bannlyst. Detta har nu blivit trendigt och accepterad av allt fler människor vilka botat sig själv då de börjat med Levande föda eller Raw Food på engelska. Levande föda får inte upphettas till över 450C.
”Tidigare hatade jag frukt och grönt, åt mycket skräpmat och hade ofta migrän. En sjukhusvistelse fick mig på andra tankar. Sedan dess äter jag enbart Raw Food. Har efter det inte varit sjuk en enda dag”, säger trettioårige Michael i en intervju.
Fallbeskrivningar ur Waerlands bok Waerlandravinto oli pelastuksemme (Waerland – födan blev vår räddning) blir för långa i den här boken. Där finns många långa berättelser. Vad som ändå bör sägas är att det var mycket svåra, mångåriga sjukdomar som de sjuka blev kvitt och hälsan blev bättre än någonsin förr. Waerland tillämpade de bibliska principerna om att äta växter för att behålla eller återfå full hälsa och glädje.
Klen hälsa i ungdomen hade också den finske teologen och arkeologen Aapeli Saarisalo. (1896 -1986) Saarisalo är känd i Sverige som författare av Biblisk Ordbok tillsammans med David Hedegård. Saarisalo ratades som oduglig till värnplikten. Han led av rakitis och lungsjukdom. Han beslöt sig att resa till Jerusalem innan han skulle dö. Där började han att plocka olika örter, äta råkost och göra långa fotvandringar inklusive gymnastik och sova utomhus. Den naturliga egenvården i förening med beslutsamhet gav honom full hälsa tillbaka!
Tillsatser i maten
I Southampton gjorde ett forskarlag en jämförande studie med barn som fick mycket godis och en annan barngrupp som inte åt godis. Försöket varade i sex veckor. Skillnaden var tydlig redan efter en så kort tid. Barnen med stor konsumtion av godis blev mer okoncentrerade och oroliga. Den andra gruppen förblev normala. Godis innehåller onödiga och farliga tillsatser som retar aptiten och lockar till köp. Tillsatserna påverkar nervsystemet, vilket ger hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, astma, svimningsanfall. Tillsatser som är farliga finns i läskedrycker och i s.k. energidrycker godkända av Livsmedelsverket. Coca Cola innehåller ungefär trettio ordinära sockerbitar per liter. För att förbränna den kalorimängden som 5 dl. Läsk ger måste man promenera ca fem timmar. En onormal överkonsumtion av snabba, raffinerade kolhydrater bidrar till fetma, högt blodtryck, diabetes, njursten samt karies. Om en tand ligger i Coca Cola så blir den angripen. Kooperativa Domus i Borlänge lanserade en ofärgad falukorv som visade sig vara svårsåld. Konsumenterna valde den vanliga med natriumnitrit (E250) färgade vackert röda gamla varianten. Den gråa tråkiga varianten ratades av konsumenterna på grund av helt fel premisser, alltså inte smak eller kvalitet men färgen som gav intryck av att korven innehöll mer köttråvaror och såg ut att vara aptitligare. Livsmedel som vi köper i handeln är behandlade på ett eller annat sätt med konserverings- och smaktillsatser, färgämnen, förtjockningsmedel, socker och salt i överdrivna mängder. Nu är det snart advent och jul, en tid då mycket pepparkakor konsumeras – men till min förvåning innehåller även de salt! Konservburkarna av plåt är inte förtennade som förr. Nu har de en plasthinna som avger ämnet Bisfenol A. (tänk på, att barn är känsliga) Kastruller av aluminium var vanliga förr men det har visat sig, att aluminium löses i maten som kokas i den. De kokkärlen användes i årtionden utan att någon visste att Al löses i maten och lagras i organismen. Matfusket är mer omfattande än vad konsumenten anar. Det kan stå citronsyra på förpackningen som de flesta tror kommer från färska citroner. Den citronsyran (E330) är oftast artificiellt framställd av mögel från majs och sedan extraherad med bensen. Bensen är cancerframkallande. Namnet vilseleder konsumenten som tror att syran kommer från citroner. Denna tillsats förekommer i många produkter och kan ge allergier. Manipulering av produktnamn är inte ovanligt i livsmedelsbranschen. Livsmedelsverket har godkänt trehundrafemtio tillsatser! Ingen vet hur tillsatserna tillsammans verkar i organismen i synnerhet efter många års konsumtion när sjukdomstecknen börjar hopa sig och få tänker då att orsaken kan vara tillsatser i maten. Man ser inte tillsatsernas roll därför att de inte är informerade, saknar kunskap. Vissa i vårt land tillåtna tillsatser är förbjudna i andra länder. Mängden tillsatser per enhet är inte angivna i produkten. Nu finns befogade misstankar, att tillsatser vållar astma, rhinit, (snuva) nässelfeber, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, ADHD och gikt, mm. Sambandet mellan ökad konsumtion av manipulerad föda och den ökade försäljningen av läkemedel är tydligt. Tillsatser påverkar personligheten. Protein är ingen tillsats i och för sig, men höga intag som kroppsbyggare tar under lång tid orsakar personlighetsstörningar. En sandwich som impulsköptes på en flygterminal innehöll följande tillsatser skrivna med liten, nästan oläslig text: Emulgator: E472e, E471, E481. (stabiliserar vatten – fett blandningar)
Mjölbehandlingsmedel: E300. Stabilisator: E450, E412, E415, E410. Antioxidant: E317. Konserveringsmedel: E250, E251 Färgämne: E160a. Dessutom fanns E407 och senapsarom som är en smaktillsats. Totalt fjorton tillsatser! Findus ”klassiska” köttbullar inklusive potatismos, grönsaker och lingon tar sju minuter att värma upp i mikrovågsugnen. Den innehåller trots att den kallas ”klassisk” följande tillsatser: E 621, E 635, E 640 vilka är smakförstärkare. E 150c, E 160a vilka är färgämnen. E 414, E 471, E 450 vilka är stabiliseringsmedel. Själva köttbullarna innehöll endast 14 % gris- och nötkött. Speciellt varnas för E621, Mononatriumglutamat som är en smakförstärkare. E 621 orsakar ADHD som är namnet på överaktivitet och koncentrationssvårigheter, därför att den påverkar inte bara smaken utan även hjärnan hos de unga och känsliga. Emulgatorer har enligt senare rön visat sig vara skadliga för tarmarna. Detta är långtifrån första gången som mattillsatser visar sig kunna påverka vår hälsa negativt. I höstas visade forskning att konstgjorda sötningsmedel har en liknande effekt. Bakterierna i tarmen förändras, vilket får blodsockret att skjuta i höjden. Fler experiment behöver göras, men forskarna tror att livsmedelstillsatser kan ha en avgörande roll i den så kallade fetmaepidemin. Det här är spännande och viktig forskning. Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser, så kan man ifrågasätta om vi verkligen behöver alla de tillsatser som livsmedelsindustrin använder, säger Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet. En ny definition av innehållet i Heinz produkter kommer efter en lång kampanj från matbolaget Osem som tillverkar en stor del av den ketchup som säljs i Israel i dag. I januari skickade Osem ett brev till flera israeliska matvarukedjor där man hävdade att man testat Heinz ketchup i ett ”oberoende europeiskt labb” och då kunnat identifiera att den röda massan bara till 21 procent består av tomater och inte 61 procent som det står på flaskan. Något som blir extra viktigt då israeliska hälsomyndighetens regler säger att produkten måste innehålla minst 41 procent tomat för att få kallas ketchup.
Odlingsmetoderna som används är avgörande för näringsinnehållet i tomaterna. En tomat odlad bara på en mineralullsmatta med tillskott av näringslösning innehåller inga nyttiga ämnen alls. Tomater odlade i riktig jord och växer sakta är rika på för oss viktiga ämnen som antioxidanten lykopen som hindrar att cancer utvecklas i våra kroppar. Lykopen finns som färgämne med nr. E160d Långvarig brist på essentiella (nödvändiga) vitaminer och mineraler orsakar ett otal sjukdomar vilkas ursprung man sedan inte kan härleda. För att kompensera bristen kan någon äta alldeles för mycket. Jag är alltid hungrig, som de säger. Väntande mammor kan äta till och med murbruk utan att riktigt förstå att detta är kroppens signal att kompensera mineralbrist. När jag var liten så fick jag begär att äta lera för att kompensera brist på kalk, magnesium, kisel. Jag led då av Rakitis, en bristsjukdom som angriper benstommen. Den viktigaste orsaken till fetma och metaboliskt syndrom (den samlade risken för hjärt-kärl sjukdomar, blodtryck, diabetes, mm) är att vi äter för mycket och fel. Resultaten visar att en låggradig inflammation i tarmen orsakad av en förändrad tarmflora kan vara den underliggande orsaken till detta överätande, säger Andrew Gewirtz.
Socker, eller dess olika kemiska alternativ och salt förekommer i nästan alla livsmedel som var för sig eller som sockersaltat. Manipulerandet av födan ger sjukdomar. Mjölken är vanligtvis homogeniserad och pastöriserad vilket leder till att enzymer (katalysatorer vilka är nödvändiga i kemiska reaktioner) inaktiveras. Homogeniseringen sönderdelar mjölkfettet så att den inte flyter upp till ytan som normalt är. De små fettpartiklarna fastnar i blodkärlen. Det finns belägg för, att kalvar vilka fötts upp på mejerimjölk har dött. Är det den industriella behandlingen av mjölken som är boven? En onödig fråga!
I en insändare jag läste hade skribenten som varit bonde i 40 år, druckit tjugosextusen liter naturlig mjölk. Insändaren fortsatte med konstaterandet att ” jag har aldrig varit sjuk eller tagit mediciner”. Hade jordbrukaren druckit så mycket av den vanliga processade mejerimjölken då hade han troligtvis inte fått behålla sin hälsa. Vid värmebehandlingen förstörs större delen av vitamin B6, B12, C och D-vitamin bland annat. Ett enzym som heter fosfatas inaktiveras helt. Fosfatas är nödvändigt för kroppens upptag av kalcium. I de länder där det konsumeras mest mjölkprodukter förekommer flest fall av benskörhet. Proteinerna (kroppens byggstenar) i mjölken förändras, vilket leder till allergier av olika slag. Inte bara det, även de naturliga antibakteriella och immunstärkande egenskaper slås ut vid pastöriseringen.
Jag hämtar, som sagt all mjölk direkt från bonden som får ordentlig betalt för sitt arbete. Det blir utmärkt yoghurt av den mjölken. För att vårt jordbruk skall överleva borde bönderna få sälja sin mjölk direkt i mycket större mängder – men Livsmedelsverket motsätter sig detta och
därmed bidrar denna myndighet i bevarandet av dålig folkhälsa.
Fallbeskrivning: I en iransk familj led tonårspojken av laktosintolerans. Han fick ont i magen av vanlig mejerimjölk. Hans frukost bestod av flingor och mjölk. En morgon var den dyra laktosfria mjölken slut. Därför bad jag honom att prova min naturliga mjölk som jag hämtade från bonden. Efter övertalning testade han mjölken. Vi väntade på en reaktion men inget hände. Nu kunde han använda mjölken helt obehindrat då de nödvändiga enzymerna, vilka omvandlar laktosen fanns kvar.
Missbruk av socker och salt avtrubbar smaklökarna så att den naturliga smaken inte upplevs. Båda ämnen är delorsak till sjukdomar vilka blossar upp kanske årtionden senare. Hemifrån var jag van vid grovt surdegsbröd. När jag första gången satte tänderna i en svensk sirapslimpa trodde jag att det var kaffebröd. Enligt gammal sed doppades limpskivan i kaffekoppen som brukligt var med vetelängden hemma. Samma limpa innehöll en tillsats som gjorde den hyllvänlig på så sätt, att när man klämde ihop den mellan händerna och släppte sedan så återfick den sitt ursprungliga fluffiga runda form. Limpan var del i den ”vita maten” som konsumeras som hamburgare, makaroner, franskbröd, mm. Mjölet är raffinerad och då finns inga mineraler eller fibrer kvar. Alla mineraler finns i kliet som grisarna lever och frodas av. Ofta tillsätts C-vitamin, järn och glutenpulver. Långvarig och ensidig konsumtion av raffinerat vetemjöl med mycket gluten förstör tarmludden i tarmen som är motorn i vårt mycket invecklade matsmältningssystem. Den mängd kalorier som en pizza ger motsvarar en promenad på ca tolv timmar.
”Men bröd, rostat korn och färskt korn får ni inte äta förrän denna dag, inte förrän ni burit fram gåvan till er Gud. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor.” (3 Mos. 23:14)
I det brödet fanns alla mineralerna kvar och därför var bröd viktigt. Hesekiel fick recept på fiberrikt bröd och att dricka vatten: ”Ta dig vete, korn, linser, linsärter, hirs och spelt och lägg detta i en och samma kärl och baka dig bröd av det … du skall också dricka vatten efter mått, nämligen en sjättedels hin”. (Hes. 4:9) Spelt (dinkel) är en urgammal sädessort med goda bakegenskaper, högre halt protein än vanligt vete. En sjättedels hin är ca en liter. Grovt bröd som här avses innehåller mycket fibrer och andra ämnen vilka motverkar det plackbildande dåliga kolesterolet och därmed tilltäppningen av kransartärerna i hjärtat. Det är så, som bibeln säger att brödet styrker människans hjärta. På den tiden och senare var mjölet för bakning mald i stenkvarnar och mycket grovt med de mineralämnen kvar av vilka största delen finns i sädeskornets skaldelar. Den stora konsumtionen av veteprodukter orsakar glutenallergi som var ganska ovanlig förr.

Vissa läkemedel som ordineras till sjuka har lika allvarliga och dödliga biverkningar som själva sjukdomen har. Neurosedyn med dess toxiska biverkningar har förstört livet för tusentals människor. Melamin som används i plast- och betongindustrin tillsatte kineserna i mjölkpulver så att tester skulle indikera höga proteinhalter. Hittills har fyra barn dött och tusentals har insjuknat. Kritiker av den moderna sjukvården pekar på sjunkande dödsfall vid läkarstrejker. Strejkerna 1973 i Jerusalem, 1976 i Los Angeles och samma år i Bogota medförde mindre dödsfall för patienterna. Folk förstod, att de måste ta itu med sig själva som de borde ha gjort långt tidigare. Vetskapen om, att nu fanns inga läkare att gå till ökade det egna ansvaret för hälsan.
Schweizaren Andreas Vogel som skrev klassikern Den lille doktorn kallar naturen för ”Guds skafferi” varifrån man finner läkedom när man använder den kunskap som finns tillgängligt och sin instinkt som den moderna människan i stort sett har förlorat. Karl Kotschau konstaterar att nittio procent av befolkningen i västvärlden inte längre är helt friska. Läget är inte alltid hopplöst därför att människokroppen är konstruerad med möjlighet att repareras även efter långvarig misshandel. Kroppens självreglerande förmåga är egentligen otrolig. Om det inte vore så, då skulle fler av oss vara sjuka på ett eller annat sätt. Frågan blir om detta gäller för psykisk misshandel också? Ja, skulle svaret bli men återhämtningen tar nog längre tid. Nu kan vi inte få tillbaka förlorade kroppsdelar eller byta färg som t.ex. ödlor, sjöstjärnor eller bläckfiskar.
Efter Jerusalems belägring och erövring tog Nebukadnessar, kungen av Babel judarna till fångar. Bland dem fanns Daniel som blev utvald att undervisas i kaldéernas skrifter och språk för att senare tjänstgöra vid hovet. För bästa resultat fick överste hovmannen order om, att dessa utvalda judiska ungdomar skulle äta samma mat som konungen. Till hovmannens bestörtning vägrade Daniel att orena sig med konungens mat. Han föreslog istället, att de under tio dagar skulle äta grönsaker och dricka vatten. Därefter skulle hovmannen jämföra Daniel och hans tre kamrater med de andra vilka hade ätit av konungens mat. När hovmannen efter tio dagar jämförde Daniel och hans kamrater med de andra så fann han, att de var fagrare att skåda och vid bättre hull än de andra jämnåriga ynglingar vilka hade ätit av konungens mat. (Dan. 1) Flavius Josefus (37 – 100) Judarnas fornminnen, bok 1, kap. 3:9 säger så här om förfädernas långa livslängd:
”Nu när Noa hade levt i 350 år efter floden ett lyckligt liv ända tills han dog efter att ha levt i 950 år. Men låt ingen när forntidens långa livslängd jämförs med vårt korta ta detta som argument mot, att deras långa liv skulle vara osant … även deras föda var lämpligare för att förlänga livstiden”.
Örter och växter måste prövas och upplevas och först då inses hur rätt och sant det där med Daniels experiment var. Vissa djur då de är sjuka äter instinktivt de rätta örterna för att bli friska igen. En människa som hela livet levt på köttrik fabriksmanipulerad föda får problem med magen under de första månaderna när dieten ändras om radikalt till grönsaker eftersom tarmfloran är försvagad av den dittills fiberfria dieten som orsakar dålig tarmfunktion och näringsbrist.

Syra – basbalansen i organismen. PH eller syra-basbalansen är en viktig hälsofrämjande faktor. Blodet hos friska personer är basiskt. Rent vatten har PH 7, alltså neutralt. I Finland består födan av mycket syra- framkallande ämnen. Syra – bas förhållandet kan bli så högt som 80 – 20 %. Förhållandet borde vara tvärtom. I Solzjenitsyns bok Cancerkliniken nämns björkaska som ett botemedel mot cancer. På 70 – talet blossade debatten om björkaskans eventuella helande egenskaper upp i Finland. Om födan är så överväldigande åt det sura hållet, då kan björkaska vara befogad på grund av att den är starkt basiskt. Det bidrar till att återställa blodets PH till ett normalvärde över PH 7 som ger en miljö där bland annat cancerceller hindras i tillväxt enligt senare forskningsrön. Rotfrukter, grönsaker, frukt och bär är basiska födoämnen. Surt smakande som citron och surkål ger ändå en basisk förbränning i kroppen enligt gjorda mätningar. Kött är syrabildande. Ingegärd Rosborg vid Högskolan i Kristianstad har gjort en jämförande studie mellan femtio kvinnor som drack surt vatten (PH mindre än 6) och femtio kvinnor som drack basiskt vatten med PH över 7. Studien, som gjordes i två kommuner med olika pH i hushållsvattnet gav avslöjande resultat. Skillnaden i sjukdomar mellan dem med surt vatten och dem med basiskt vatten var alarmerande stort: Hjärta – kärl 18 mot 10, mage och tarm problem 41 mot 20, Hudsymptom 48 mot 19, muskelvärk i hela kroppen 8 – 2. Vid obalans tas basiskt kalk från skelettet och basiskt bikarbonat från blodet. Symptom av försurning blir försämrad matsmältning, tarmbesvär, förstoppning, leversjukdomar, gallsten, trötthet, ilska, irritation, högt blodtryck, muskelstelhet, stroke, dålig syn, skört skelett, övervikt och astma. Degenerativa sjukdomar såsom hjärta/kärl sjukdomar, förtidigt åldrande och diabetes. De flesta cancer kan förebyggas.
Enligt Internationell forskning om cancer kan ” 80-90 procent av cancer bestämmas miljömässigt och därmed teoretiskt kan undvikas.” Miljöorsakerna till cancer inkluderar livsstilsfaktorer såsom rökning, en kost rik på animaliska produkter och låg i färsk frukt och grönsaker, överdriven exponering för solljus, livsmedelstillsatser, alkohol, risker på arbetsplatsen, inomhusluften, föroreningar, elektromagnetisk strålning, och även vissa läkemedel droger och medicinska procedurer. Men, säger medicinhistorikern Hans Rüesch ”Trots den allmänna insikten om att 85 procent av all cancer orsakas av miljöpåverkan, mindre än 10 procent av forskningsbudgeten ges till miljöfaktorer.” Och trots insikten att de flesta miljömässiga orsaker är kopplade till kost, mindre än en procent av budgeten ägnas åt näringsstudier.
Forskningen och informationen om maten och livsstilen borde få mycket mera pengar.
Förebyggande åtgärder är inte lönsamt för läkemedelsindustrin men för samhället!
I vår kultur är att behandla sjukdomar oerhört lönsamt för marknaden i cancerterapier. Sverige visar på en stadig årlig ökning med 10 procent under de senaste fem åren. Cancerfallen visar sig i allt yngre åldrar. Förhindra sjukdom och lidande är som sagt inte lönsamt. Precis som läkemedelsindustrin frodas på ”piller för varje ill” mentalitet, är många av våra medicinska välgörenhetsorganisationer besatta av drömmen om en mirakelkur, precis runt hörnet – trots att lösningen finns att finna i vår sjuka livsstil. Vi är skapade för den högsta hastigheten som är gångfart – men numera hinner vi inte ens tugga maten innan vi sväljer …
Onkologer (cancerläkare) gillar inte cancerbehandling med bakpulver (bikarbonat) eftersom det är för effektivt och för billigt. Bra att nämna i detta sammanhang är att det säljs cancerpreparat för åttahundra miljarder i världen årligen och försäljningen bara ökar.
Även de mest aggressiva cancerformer som har metastaserat har tillbakabildats med bakpulver mot cancer. Även fast kemoterapi är giftigt för alla celler är det den enda åtgärden som onkologer använder i sin praktik till nästan alla cancerpatienter. I själva verket, 9 av 10 cancerpatienter accepterar kemoterapi först utan att undersöka andra mindre skadliga alternativ. Läkare och läkemedelsföretag tjänar pengar på det. Detta kan vara den enda anledningen till att enbart kemoterapi används fortfarande. Inte för att det är effektivt, minskar sjuklighet, dödlighet eller minskar några specifika cancerhastigheter. I själva verket gör den det motsatta. Cytostatika ökar cancertillväxten och långsiktiga dödligheten och onkologer vet det.
För några år sedan erhöll Dr. Mark Pagel som tillhörde cancerteamet vid University of Arizona Cancer Center ett bidrag $ 2.000.000 från National Institutes of Health för att studera effektiviteten av bakpulver för behandling av bröstcancer. Uppenbarligen finns det människor med koll som har förstått att natriumbikarbonat kan rädda en människas liv och är ett primärt behandlingsalternativ mot cancer.
Studier har visat att dietåtgärder för att öka bikarbonatnivåer kan öka pH för sura tumörer utan att störa pH i blod och friska vävnader. Djurmodeller av bröstcancer visar att oralt (via munnen) natriumbikarbonat verkligen gör tumörer mer basiska och hämmar metastaser. Baserat på dessa studier, plus det faktum att bakpulver är säker och tolereras väl, har världskända läkare som Dr Julian Whitaker fört framgångsrika cancer behandlingsprotokoll som en del av en övergripande närings- och immunstödprogram för patienter som lider av den sjukdomen. Det som Whitaker använder är 12 g (2 rundade tsk) bakpulver blandas i 2 dl vatten tillsammans med sötningsmedel med lågt kaloriinnehåll som du själv väljer (bakpulver är ganska salt i smaken.) Smutta denna blandning under loppet av en timme eller två och upprepa totalt tre gånger om dagen. En man påstår att han har hittat ett botemedel mot cancer med bakpulver och melass och faktiskt framgångsrikt behandlade sin egen sjukdom med hjälp av bakpulver.
När bikarbonaten tas oralt med vatten, i synnerhet vatten med hög magnesiumhalt, och när den används transdermalt (där den aktiva substansen upptas genom huden in i kroppen) i medicinska bad, blir natriumbikarbonatet en första linjens läkemedel för behandling av cancer, och även njursjukdomar, diabetes, influensa och även vanlig förkylning. Bakpulver är också en kraftfull buffert mot strålning.
Fallbeskrivning. En kvinna från Västsverige räddade livet på sin lillasyster som hade för långt gången bröstcancer. Hon hade åtta, nio tumörer, i bröst, lunga, lever och i hjärnan. Läkarna hade gett upp hoppet och berättade att hon hade några månader kvar att leva, hon skulle förbereda sin begravning. Storasystern läste allt hon kom över, (utöver vanliga medicinska studier), om hur folk gjort för att överleva mot alla odds. Det gemensamma var att överlevarna hade ställt tillrätta PH-balansen i kroppen, eftersom cancerceller vill ha en sur cellomgivning och inte kan överleva i en mer alkalisk miljö. Systrarna la därför, liksom de andra överlevarna, om kosten till att enbart bestå av råa grönsaker i massor, frukt, bär, örter och frön. De åt enbart vad man kallar levande föda i tre månader. De drack pressade grönsaksdrinkar flera gånger om dagen. Allt för att få i sig så mycket näring som det bara var möjligt. All tumörtillväxt avstannade, av tumörerna syntes senare bara ärr. Nu har det gått tio år och hon är fortfarande frisk. Man tror inte ens hon varit förkyld i sitt liv – så fräsch ser hon ut.

Det finns fler fall då sjuka återfått full – eller till och med bättre hälsa än någonsin – när de radikalt lagt om sin kost från surt till basiskt. Alltså tillbaka till växterna som det var avsedd från första början. Mina egna erfarenheter stämmer väl överens med den studien. Ambo Wuha i Etiopien var en plats med vulkaniska källor. Vattnet var så alkaliskt (basiskt) så den kändes som tvållösning. Simning i dessa bassänger läkte hudsjukdomar på mycket kort tid. Den höga halten av basiska mineraler i kombination med värme var mycket läkande. Människor med sjukdomar i mage och tarm blev friska när de drack av vattnet. Av det förstår vi, att basiska mineraler är viktiga för hälsan.
”Såsom syra för tänderna och rök för ögonen, så är den late för den som sänt honom åstad”. (Ordsp. 10:26) Citatet tyder på att varken surt vatten eller annan syra bildande föda är bra för tänderna eller för organismen. En jämförande studie i England visade, att de barn som åt mycket frukt fick starkare och friskare lungor än den gruppen som inte åt frukt. Frukt skapar basiska reaktioner i kroppen.
Viktigt att veta är, att många frukter och grönsaker innehåller rent vatten som har läkande och renande verkan på organismen. Rikligt med rent vatten varje dag är avgörande för hälsan. Därför hör med din kommun hur hushållsvattnet är, dess PH, och begär analys. Adventisterna äter inte syrabildande kött, fisk, ägg, socker, salt, kaffe. De brukar inte alkohol eller tobak. Enligt gjorda studier har Adventisterna fyrtio procent mindre hjärtsjukdomar jämfört med genomsnittet. De har fyrahundra procent färre sjukdomar i andningsorganen. Dödligheten i lungcancer är så sällsynt som tusen procent mindre än snittet. Karies i barnens tänder är femtio procent ovanligare än hos genomsnittet. De får medhåll för sina matvanor från Paulus, som skriver i Rom. 14: ”Det är bra att avstå från kött och allt annat som blir en stötesten för din broder”.
Mycket syrabildande livsmedel är Coca-Cola, alla produkter med vitt, raffinerad mjöl som bas, kött, socker, kaffe, Aspartam (sötningstillsats), konserverad frukt, läskedrycker, mikrat mat, alkohol inklusive känslor som negativ stress och oro.
Neutrala livsmedel är naturlig mjölk, yoghurt, ägg, fullkornsris, kallpressade oljor, kranvatten.
Basiska livsmedel är alla grönsaker helst okokta eller ångkokta, dadlar, fikon, vitlök, alfaalfa frön, svamp, potatis, rotfrukter.

Några nyttiga örter och växter. ”Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden och vin, som gläder människans hjärta; så gör du hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker människans hjärta”. (Ps. 104: 14 – 15) De goda råden om örter och växter utan farliga biverkningar har stått i Bibeln i många tusen år, men få har tagit råden på allvar och kunskapen är vanligen dålig om deras nytta.
Åkerfräken (Equisetum arvense) Åkerfräken innehåller kisel i rätt sammansättning med andra ämnen som stärker benstomme och bindväv. Jag hade blödningar från ändtarmen när jag efter många år kom hem från Etiopien, då provade jag åkerfräken vilket förvånansvärt snabbt läkte blödningarna. Åkerfräken finns i två sorter vilka liknar varandra varav den ena inte bör användas.

Morot. Morot är en stark basbildare i organismen samt nyttig för magen och huden.
Cancer frodas i sur miljö. Därför är morot en av dess banemän.

Rucola eller senapskål. Rucola växer vilt i medelhavsländerna där den används på olika sätt i sallader, mm.
Rucolan innehåller ett aktivt ämne kallad erucin som till nittiofyra procent upptas av organismen. Erucin har visat sig som ett verksamt medel mot olika former av cancer, då speciellt lungcancer. Verkligen en lättodlad och snabbväxande växt att ha i trädgården.

Rödbeta. Rödbetan utvidgar blodkärlen och ger tio till tjugo procent bättre prestationsförmåga till idrottare vilka dricker ett glas rödbetssaft om dagen. Rödbetssaft i förening med lingon eller spenat sänker blodtrycket.
Nässla. Brännässlan motsvarar alger då den innehåller för kroppen väldigt många nyttiga ämnen. Nässlan innehåller cirka sjuttio vitala ämnen! Rikligt med klorofyll, men också, kiselsyra, järn, kalcium folsyra, aminosyror, magnesium, myrsyra, serotonin, acetylkolin, glykosider, flavonoider, mangan, steroider, provitamin A och C-vitamin samt B-vitaminer i för kroppen lättupptagliga former. (Seretonin, acetylkolin är signalsubstanser mellan nervceller)
Nässlan har som sagt ett mycket omfångsrikt innehåll. Den har en blodrenande effekt, och är ett allmänt stärkande medel för hela kroppen. Förutom att vara mycket basiskt innehåller den även myrsyra som har en infektionshämmande effekt.
Nässelpulver finns att köpa som kan blandas med annan dryck för att dämpa dess framträdande smak. Använd mixer eller shaker för att på bästa sätt blanda pulvret.
Nässlor kan plockas som färska sent in på sommaren och frysas till vinterns goda nässelsoppa. Nässlan innehåller närapå alla de vitalämnen som ammande/ barn/gravida/vuxna behöver. Den är således en väldigt effektiv näringsbärare inom alla målgrupper. Vidare reducerar den kraftigt mensflöde, värk, motverkar kadmiuminlagring och normaliserar sköldkörtelns funktion och körtelns storlek. Nässla stimulerar mjälten till normal storlek på grund av blodrening. Den motverkar gråstarr – håller ögonlinserna rena, motverkar förkalkning (egentligen förfettning) i ådrorna. Den ger vitare ögonvitor, stärker hår/hud/ naglar, klaffar/ådror/tarm/bukspottkörtel m.m. Nässlan rengör bindväv, där annars mycket ansamlas som i kroppens soptipp och ökar så på rörligheten. Den är också stimulerande för hela mage/tarmkanalen till en stabilare och jämnare funktion.
Kiwi. Norska forskare har funnit, att två till tre kiwi om dagen har samma verkan som antiinflammatoriska värktabletter som bl.a. tas mot blodproppar.
Grapefrukt. Israeliska forskare har upptäckt, att speciellt röd Grape sänker kolesterolhalten i blodet. Höga kolesterolvärden orsakar tilltäppning av blodådrorna. En Grape per dag räcker. Juice fungerar lika bra säger dessa forskare.
Blåbär. Dessa Guds gåvor är mycket nyttiga och rikligt förekommande överallt i vårt land. De är lätta att ta till vara med plockare. Blåbär är rika på antioxidanter och ämnen som stärker synen och är mycket välgörande för magen. Antioxidanter hindrar fria syreradikaler att angripa de miljarder celler i vår kropp så att de inte härsknar. Jämför med ett äpple som delas itu efter ett tag? Ytan härsknar, oxiderar. Blåbär är bra för huden, ögonen och mörkerseendet. De är bra för blodcirkulationen i benen, motverkar blodproppar och högt blodtryck. Även bra vid diabetes då de reglerar blodsockret. Sedan gammalt ansedd som inflammationsdämpande medel för sjukdomar i mage och tarm.
”När det är fråga om att skydda hjärnan, då finns det inget bättre än blåbär.
Kalla blåbär som hjärnans bär.”
(Dr. James Joseph, Ph.D. Laboratory of Neuroscience USDA Nutrition
Reseach Center on Aging Tufts University)                                                                              Vattenmelon. Vattenmelonen innehåller vitaminerna A, B och C och den tillhör faktiskt ett av våra få födoämnen som innehåller stora mängder av den kraftfulla antioxidanten lykopen. Den här antioxidanten är känd för att minska risken för både hjärtsjukdomar och för vissa cancertyper som till exempel prostatacancer och livmoderhalscancer.                Avokado. Den innehåller mycket mera kalium än bananer. Hjärtmuskeln stärks av kalium. Trettio procent är nyttigt fett. Kärnorna innehåller åttio procent av proteinets aminosyror. Kärnan som inte är hård kan lätt krossas eller skäras i mindre bitar och sedan mixas.     Papaya. Den som ätit mycket äggviterikt mat och äter papaya före eller efter måltiden får inga matsmältningsbesvär därför att papainet spjälkar äggvitan. Det har konstaterats, att de som äter Papaya skonas från inälvsmask. Papainet bryter ner kutikulan, som är inälvsparasiternas yttre hinna. Slutligen smälts hela parasiten ner. Det har visat sig, att bladen och stänglarna innehåller mer papain än frukterna. Tester har visat, att Papaya läker sår där inga andra medel hjälper. I april 1977 höll en man på att dö på ett sjukhus i London. Trots all tänkbar medicinsk behandling ville ett sår efter en njuroperation inte läka. Då mindes en läkare att papayafrukten används i delar av Afrika som ett grötomslag vid djupa sår. Allt var värt att prövas i den här situationen. En handlare kunde tillhandahålla frukten som fördes längs sjukhusets sterila korridorer. I operationssalen skars den upp och placerades på mannens opererade sida. Tre dagar senare var operationssåret läkt och mannen kunde lämna sjukhuset. Tre dagar är en mirakulöst kort tid för en läkning av infekterade sår, men det bevisar växternas effekt.                    Nypon.Danska forskningsrön visar, att patienter vilka plågas av reumatiska sjukdomar blir fria från smärtor helt eller delvis när de äter nypon. Nypon kan konsumeras i större mängder utan risk. Överskottet kommer ut med urinen.
Tranbär. Tranbär och lingon är effektivt botemedel för och mot urinvägsinfektioner. Skaparen har anpassat det så att först en månad senare efter blåbären är lingonen klara att tillvaratas.
Så sent som den trettionde oktober i år (2015) plockade jag både lingon och blåbär på småländska höglandet mellan Klavreström och Lindshammar vilka var goda att äta.
Svamp. Här i norden växer rikligt med hundratals sorter av svampar. Den som lär sig känna igen de vanligaste tio blir sällan utan. Lär dig också identifiera de vanligaste giftsvamparna. Skaffa den senaste upplagan av en bra svampbok. Svampar är rika på mineraler och protein.                                                                                                                            Gurka. Gurka är bra hudvårdsmedel. Dess saft är starkt basiskt vilket neutraliserar och läker hudåkommor. Gurka innehåller rent vatten vilket spolar bort gifter ur kroppen.
Aloe Vera. (Aloe Barbadensis) Denna växt är utmärkt som hudvårdsmedel. Den ingår i många hudsalvor men används bättre i ren form då en stängel snittas av och saften stryks på det skadade stället. I salvor och krämer med eller utan Aloe Vera finns vanligen andra kemiska ingredienser vilka tränger genom huden in i djupare liggande vävnad (osmos). Rökavvänjningsplåster innehåller nikotin som fungerar på samma sätt. Naturliga hudvårdsprodukter är något dyrare men i gengäld hälsosammare. Aloe Vera som nittionio procentig gel finns i att köpa i hälsokost butiker.                                                                            Färska tall- och granskott. De färska skotten innehåller cirka tio gånger mer C-vitamin än vanliga citrusfrukter. Före och efter andra världskriget tuggade finska långdistanslöpare dessa färska skott.
Det finns givetvis hundratals andra växter och örter. Detta var bara ett lite axplock som en inspirerande fingervisning att prioritera kunskap om naturens kostnadsfria hälsomedel.
Bibeln nämner också följande kryddor och växter:
Anis, koriander, kanel, kummin, dill, vitlök, mynta, senap, vinruta, mandel, äpplen, dadlar, fikon, druva, melon, oliv, pistaschnöt, granatäpple, russin, bönor, gurka, vildpumpa, purjolök, linser, lök.
”Och vid strömmen på dess båda stränder, skola allehanda fruktträd växa upp, vilkas löv inte skola vissna, och vilkas frukt inte skola ta slut utan var månad skola träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skola tjäna till föda och deras löv till läkedom”. ( Hes. 47:12)
Människan blev köttätare först efter syndafallet. I paradiset var födan bara från växtriket. I den nya återupprättade skapelsen, det nya Jerusalem kommer vi av allt att döma vara växtätare i likhet med dem som en gång levde i Eden. Citatet ovan samt Upp. 22 tyder klart på detta.
Fasta. ”Och när han (Jesus) hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig”. (Matt. 4: 2)
Jesus sade om den orena anden som plågade en pojke: ”Detta slag kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta. Mark. 9:29)
Bibeln nämner fasta mer än hundra gånger. Fastandet sker av skilda orsaker ofta eller mer sällan från ett dygn till fyrtio dagar. Andlig fasta ger de resultat som Jesus säger i förening med bön. Barn som fortfarande växer och utvecklas skall inte fasta. Ren fasta är bara med rent vatten som dryck. Efter tre – fyra dagar brukar hungerkänslan avta. Fastan har många goda egenskaper, som t.ex. att man sover bättre och tankarna blir klarare. En märkbar effekt blir, att pulsen blir långsammare, blodtrycket sjunker och andningen lugnare. Hela organismen får vila och återhämta sig. Det finns forskningsrön som tyder på, att kalorirestriktion (fasta) förlänger livet och att hälsan förbättras. Samstämmiga rön om fastans verkan slår fast, att när det mesta fettet har förbränts så utlöses ett enzym som reparerar skadade celler i kroppen.
Fasta har använts för meditation och andligt helande i långa tider. Nu är det bekräftat mer och mer dess goda verkan på hälsan, Senaste studier – som vi redan sade – om fasta tyder på att skadade och gamla celler förnyas samt att immunsystemet stärks.
Vissa experter är på basis av sina erfarenheter av den åsikten att vattenfasta syresätter organismen. Sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, artrit, astma, blodtryck, klass 2 diabetes, tarmåkommor och psoriasis har botats med fasta. Många sjukdomar beror onekligen på, att folk äter för mycket, fel mat och för ofta eftersom de tror, att hunger är skadligt och är vana att alltid ha något i magen. Hårt bastubadande under långvarig vattenfasta bör undvikas därför, att vätsketrycket i ögat påverkas. Bastu bör också undvikas vid snuva och influensa.
Den muslimska fastan är förkastlig vilket beror på att de inte dricker vatten under hela dagen och de riktigt fanatiska sväljer inte saliven.

Rent vatten och andra drycker. Vatten nämns mer än fyrahundra gånger i Bibeln. ”Och han visade mig en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och lammets tron”. (Upp. 22:1) Finns det någon idag som har sett hur inbjudande kristallklart vatten ser ut? Rent naturligt vatten börjar bli en bristvara på sina håll även i Sverige och är det redan i många länder. Surt nedfall av sot och svavelsyrlighet och annat har under de senaste decennierna förorenat mycket av vårt gemensamma livsviktiga vatten. Regnvattnet är märkbart smutsigt. Det ger en svart fällning som syns mot vitt underlag. Mossan, som trivs i sur miljö har blivit närapå en plåga på sina håll, speciellt i områden där mycket oljeeldning förekommer. Vägverket sprider ut 400 000 ton salt varje år på vägarna. Dessa 400 000 ton måste ta vägen någonstans. En del av saltet blåser upp i atmosfären varifrån det följer med regnet och rinner ut i sjöar och grundvatten. En del av saltdammet andar vi in vilket ger symptom i luftvägarna. 100 000 – tals båtmotorer blåser ut avgaserna i vattnet. Bilar tvättas där alla kemikalier går förbi reningsverken ut i sjöarna. Kläder tvättas med överdoser av tvättmedel. Kläderna blir inte renare av detta! På femtiotalet kunde vatten ur sjöar drickas utan risk. Idag är det riskabelt att dricka ur en sjö i södra Sverige men i Norrland kan man göra det än så länge. Buteljerat vatten har blivit en stor handelsvara inom EU. Koldioxid är en tillsats i flaskvattnet som då blir kolsyra för att döda bakterier. Kolsyran sänker PH – värdet vilket inte anses som hälsosamt. Om du någon gång har spillt kolsyrat vatten på en marmorskiva då syns det, att den reagerar med den basiska skivan. Blodets och cellernas PH blir för lågt mot det normala som är högre än PH 7. Vissa mineralvatten har hög halt av natrium som i stor mängd är skadligt. En varm sommardag drack en arbetskamrat mycket mineralvatten vilket resulterade i att han svimmade. Bibeln kallar rent vatten för Livets vatten. ”Ty lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor… ” (Upp. 7:17) ”Åt den som törstar skall jag ge att dricka för intet ur källan med livets vatten”. (Upp.21: 6) Att dricka rikliga mängder rent vatten är förutsättningen för att rensa kroppen från giftiga ämnen. Rent vatten är en nödvändighet för njurarnas funktion. Avfallsämnen och salter förs bort så att de inte ansamlas i kroppen och i lederna.
Denna sanning klarnar än mer då en tacksam läsare av Det Bästa skriver: ”För fyra år sedan läste jag artikeln Dricker du tillräckligt med vatten? i Det Bästa. Jag avskydde vatten och drack det aldrig. Men eftersom jag alltid läser tidskriften från pärm till pärm läste jag vidare. I artikeln rekommenderades att dricka åtta till tio glas vatten om dagen för att rena kroppen från slaggprodukter och samtidigt gå ner i vikt. Om man inte drack tillräckligt med vatten kunde det påverka musklernas storlek och tänjbarhet vilket kunde resultera i värk. Jag blev fascinerad och bestämde mig för att göra ett försök. Jag gjorde det till en vana att dricka ett glas vatten varje gång jag gick till badrummet. Första veckan gick jag ner tre kilo och det kändes fantastiskt. Men det bästa var att efter åtta år med ständig värk så började min axel kännas normal igen. Det är bara när jag varit ute med vår båt någon dag och glömt bort att ta min medicin som jag börjar känna en molande värk på den känsliga punkten. Smärtorna försvinner igen när jag dricker lite vatten. När jag hör någon klaga över stel nacke eller ömma muskler så säger jag numera alltid: Drick vatten! Jag är över 60, har inga problem med vikten och känner mig pigg som en mört.”
Då och då publiceras överdrifter som att dricka fem till sex liter vatten varje dag. Detta är skadligt och alldeles för mycket! En till tre liter är fullt tillräckligt.

Radiodoktorn Peter Paul Heineman fick en brevfråga från en man som var mycket uttärd. Orsaken var ständig diarré som han inte hade funnit något bot mot någonstans. Heineman läste senare ett annat lyssnarbrev från en norrlänning som hade blivit botat från samma besvär. Han hade i åratal sökt hjälp mot sin diarré och avmagring. Så, en gång när de var på semesterresa svängde de in till en vårdcentral i Vuollerim längs färdvägen. ”Vi kan väl fråga här också? I alla fall förlorar vi inget på det”. Den äldre erfarne läkaren frågade besökaren var han bodde. Därefter tog läkaren fram den aktuelle kommunens vattenanalys, läste och sade: ”Under två veckors tid skall du inte dricka kranvatten i din kommun”. Mannen blev helt återställd! Troligen var det höga halter av klor och andra tillsatser i hushållsvattnet som mannen reagerade på. Surt vatten angriper vattenledningar, därför tillsätter vissa kommuner natriumhydroxid för att höja vattnets pH. Tips: Avklorera kranvattnet om det är klor i den med en knivsudd askorbinsyra eller pressa i lite citronsaft. Fråga också om vad vattnet i din egen kommun innehåller. Det man också vet idag är, att cancerceller gynnas av sur miljö i vävnaderna, som redan sades i kapitlet Örter till läkedom. Socker och alla konstgjorda sötningsmedel är syrabildande. Aspartam som förekommer i många vanliga drycker kan ge synförsämringar, till och med blindhet. Trettiotre centiliter Cocacola innehåller tio ordinära sockerbitar och släcker inte alls törsten. Cocacolan komponerades år 1865 efter Amerikanska inbördeskriget av John Pemberton som sårades i kriget och blev morfinist. Pemberton annonserade drycken som hälsobringande. Han påstod att den vara bra för hjärnan, hjälpte mot utmattning, botade huvudvärk, mm. – samma som nu kan läsas på de små energiburkarna vilka nu hårdlanseras. Marknadsföringsbolagen satsar miljarder på detta. Man vet, att överkonsumtion ger hjärtflimmer och även död. Drycken introduceras till konsumenter i rätt tid – dataspelens tidsålder för att hålla de unga vakna natten genom och sedan inte orka upp till skolan på morgonen. Cola och energidrycker är vanebildande, ger övervikt och diabetes. Tanken bakom de små burkarna är att kunden inte skall dricka för mycket åt gången och därmed få hjärtflimmer.
En bekant till mig som i många år lidit av dålig hy och då främst i ansiktet botades med ändrade matvanor. När vi återigen träffades var huden slät och ren. Vad har hänt med dig? Jag fick order av min läkare att all slags socker är nu bannlyst, blev svaret.
Enligt DN den 10/9 kommer tolvåringar i fyra kommuner utses som försöksobjekt med det starka giftet fluor i mjölken – dessutom mejerimjölk som är död på essentiella näringsämnen.
Syftet är att utröna om fluor i mjölken – som barnen dricker under två års tid – bidrar till bättre tänder. Men var det en nyhet eftersom detta pågått i tre år redan?
Natriumfluorid är en biprodukt från aluminiumtillverkning. Den användes under sista världskriget mot fienden eftersom den var ett effektivt nervgift. Aluminiumföretagen visste inte vad de skulle göra av giftet, men deras kemister kom på att den hade vissa effekter på människans tänder och benstomme. De tolkade röntgenbilder av skelettet fel efter att personen fått fluor som förstärker bilden av skelettet. Tyskarna använde fluor i koncentrationslägren till att fördumma fångarna. De visste att fluor påverkar ett område i hjärnan som kallas Hippocampus som reglerar människans beteende. Fluor används också som råttgift. Fluorvätesyra användes till att beta ytan på tunnplåt i valsverken.
Invånarna i två byar i Turkiet och i Sicilien åldrades snabbt. De var rynkiga redan vid femtioårs ålder och hade missbildningar. I båda byarna var fluorhalten extremt hög i dricksvattnet. Halten fluor i dricksvattnet stärker halten i mjölken som fluorindustrin vill att barnen skall dricka. Fluor främjar utvecklingen av bencancer – speciellt under uppväxttiden. Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet och förvirrar immunsystemet.
Drycker med rumstemperatur är att rekommendera oavsett vilken dryck det är. Att dricka te eller andra drycker ska man helst vänta tills det svalnat och har en temperatur på max 60 grader. I USA och Europa är strupcancer något som ofta förknippas med rökning och alkohol men i Golestanprovinsen i Iran varken dricker eller röker man särskilt mycket. Däremot dricker de ungefär en liter svart hett te per dag. Och forskarna kunde se ett klart samband mellan hur varmt teet var, om det till exempel var över 70 grader så ökade risken för strupcancer åtta gånger och över 65 grader var risken dubbelt så stor att drabbas. Årligen får omkring 500 000 personer i världen diagnosen strupcancer.

Droger.
Det finns en text i Uppenbarelseboken 18:23 som refererar till droger som förvillar folken: ” … du, vars köpmän var stormän på jorden, du, genom vars trolldom alla folk blev förvillade på jorden”. Pharmakeia är här felaktigt översatt med ordet trolldom. Pharmacy – Pharmacist är härledningar från detta ord som egentligen betyder att blanda gift, droger. Det finns inga säkra gränsvärden för gifter. Den första egentliga drogen förutom Cocacola och alkohol, var heroin som började tillverkas av Bayer AG 1899. Den lanserades som helt ofarlig inte vanebildande som morfinet var. Kemisten Felix Hoffmann gav senare drogen namnet heroin därför att försökspersonerna betedde sig ”heroiskt!” Nu kan vem som helst köpa hundratals, ja kanske tusentals olika droger via näthandel. Detta är verkligheten idag. Tullverket kan inte stoppa flödet. Det är mycket som slinker genom. Aldrig någonsin har droger förvillat så många människor och dödat dem. Dessa kemiska blandningar orsakar död och lidande för många miljoner människor år efter år i hela världen. Den enorma kriminaliteten med knarkhandel verkar omöjligt att stoppa. Odlarna i många länder får bättre inkomster av opiumvallmo än av andra grödor. Narkotikadistributörerna tjänar mycket och lever lyxliv genom att förstöra livet för miljoner ungdomar inklusive deras familjer. Skadorna för samhället är oöverskådliga. I Sverige finns eller fanns en märklig lag när det gäller den lättodlade indiska hampan Cannabis. Fröna är tillåtna att köpa som fågelfrö, men om de sätts i kruka och det kommer upp ett skott eller en planta, hur liten den än är, så döms det som olaglig odling. Det bedöms som innehav av narkotika. Numera är fröna bestrålade så de gror dåligt. Cannabisröken ger en känsla av viktlöshet, eufori, förlust av tidsuppfattning. Det finns de som har hoppat ut från balkongen på flera våningars höjd i hallucinationen att de kan flyga. De har fallit med huvudet först och dödats eller blivit krymplingar. I vår kultur manas barnen bestämt att inte prova eller börja med droger. Makthavarna ser samtidigt mellan fingrarna när massmedia påverkar barn med mord, slagsmål, dödande, misshandel, pervers sex, skräpmusik, förledande annonsering, skräpmat o.d. Allt detta är bara en annan form av droger som ändrar kemin i en ung hjärna och dess belöningscentra under utveckling. För detta faktum talar den ökade användningen av lagliga droger som läkaren skriver ut med den goda avsikten att rätta till deras psyke. Drogmissbruket kryper ner i åldrarna, vilket talar för att barnen blir påverkade av den kriminalitet som de ser och läser och av otrygga hem. Som redan nämnts, kommer sjuttio procent av intrycken utifrån genom ögonen.
Delirium Tremens drabbar drogmissbrukare då de kan bli våldsamma. Vanligen ser de djävlar och demoner som attackerar dem då de är som svagast. Varför just djävlar och demoner men aldrig änglar, frågar någon? Svaret måste bli, att droger är ett av djävulens många delikata knep avsedda att vilseleda människan bort från Gud. I det samhälle i vilket vi lever idag finns en uppsjö av droger. Läskedryckerna vilka är mättade med kemikalier godkända av myndigheterna skapar beroende tidigt i livet. Den som avstår helt för att inte bli sin broder till fall gör rätt och varnar, informerar om riskerna. Kristendomen är inte i likhet med Islam en förbudsreligion. Den kristne styrs av Anden och samvetet men inte av regelverk skapad av människor. Alkohol är ett samhällsproblem. Samtidigt förekommer annat missbrukas som syns mindre. En frossare, fotbollsmaniker eller en klädmaniker ramlar inte omkull på gatan. I Bibeln finns inget förbud mot jästa drycker. Där finns uppmaningar att vara försiktig och att inte missbruka. De, som börjar med droger går på slak lina. De vet inte om de blir beroende slavar. Paulus säger att: ”Låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker”. (Kol. 2:16)

Musikens läkande kraft. Musikens helande verkan på själen är sedan många tusen år omtalat i Bibeln. Det mest kända stället är när David lugnar ner Sauls turbulenta sinne med sin harpa: ”När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom…” (1Sam. 16: 23) Orsaken till att Saul förlorade makten över sitt psyke var, att han rådfrågade andebesvärjare eller medium som det kallas i spiritismen. Om Elisa står det, att så fort harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom. I konung Davids lovsångskör fanns fyratusen sångare och många olika musikinstrument. Den Israeliska musiken är högt utvecklad tack vare intryck och tradition från deras bibliska historia. ”Vid Babels floder, där satt vi och grät, när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Ty de som höll oss fångna bad oss där att sjunga, och våra plågare bad oss att vara glada: Sjung för oss en av Sions sånger”. (Psalm 137) I dödslägret Auschwitz samlade nazibödeln en hel symfoniorkester bestående av judiska fångar. Orkestern var trettio man stark och leddes av den kände musikern Harry Spitz. Han hade förut dirigerat Staatsoperan i Wien, Köln och Berlin. De spelade för sina plågare. Symfonimusiken gav lindring till deras plågares samvete och labila själsliv. Orkestern i Auschwitz var en historisk upprepning av fångenskapen i Babel, där de också tvingades att spela för sina plågoandar.
Musiken finns inbäddad i skapelsen. Det första vi tänker på är fågelsången och hur så små fåglar kan framkalla harmoniska välgörande läten som hörs vida omkring. Det andra, mera okända är himlakropparnas musikaliska och matematiska rörelseharmoni med åtföljande ljud som kan konstateras med radioteleskop. Redan Kepler och astronomer efter honom hävdade, att det skulle finnas en musikens harmoni (ordning) i världsrymden. Nu har vi datorn som ett bra hjälpmedel. Den Tyske ingenjören Hartmut Warm har lagt in planeternas rörelse i ett datasystem. Linjerna mellan Neptunus, Jupiter och Solen bildade en vacker tolvuddig stjärna. Venus och Solen bildar ett linjemönster som liknar en vacker fembladig blomma när deras rörelse ritas femtio år framåt i tiden. Senare har det hittats många fler harmoniska mönster som himlakropparna skapar. Gud har signerat sin skapelse i det levande (lagen i vårt inre) och i den livlösa materien.
Musikens lugnande verkan är konstaterad vid operationer då den minskar negativ stress och smärta hos barn som vuxna. Kirurgen Bernie Siegel har funnit, att andlig musik och barockmusik har den mest helande och avstressande verkan på patienter. En tandläkare gav klassisk musik i mina hörlurar under behandlingen vilken minskade smärtkänslan. Högljudd rockmusik har däremot en motsatt verkan. Studier visar att mjölkkor ger tre procent mer när de lyssnar på klassisk musik.
Musikterapeuten Deforia Lane ger många exempel på musikens vitaliserande kraft från sin verksamhet bland sjuka människor. Rytmen och de olika tonerna väcker minnen till liv. Känslor, vilka är svåra att analysera väcks inom oss när vi lyssnar till bra musik. Musiken är bra minnesträning och den fostrar både andligt och moraliskt, säger terapeuten Lis Jacobsson. Musikens helande inverkan på människans svåranalyserade psyke är väldokumenterad nuförtiden långt efter det att det har nämnts i Bibeln. Forskningen kring musikens terapeutiska verkan kom igång efter andra världskriget. Långt innan antyder bibeln dess läkande verkan på en ångestfylld människa.
Att sjunga i kör verkar har många fördelar för hälsan. Det som man nu vet är att signalämnet dopamin som höjer glädjen och verkar i hjärnans belöningssystem. Oxytocin ger välmående och ökar känslan av harmoni. Gjorda undersökningar bekräftar allt detta och att blodtrycket sjunker och immunförsvaret stärks. Hjärnan får motion då det gäller att hålla reda på noter och text.
Fåglar sjunger inte i grottor, sade Thoreau. Modfällda människor gör det inte heller. De måste komma ut ur grottans mörker. Musiken befriar en fången ande. Ateisten Robert Ingersoll sade i ett av sina många tänkespråk att ”Från detta av Bibeln förkvävda land som kallas Palestina kommer ingen kultur, inga målare, inga skulptörer, ja, ingenting. Många av dessa böcker i Bibeln borde aldrig ha blivit skrivna”! Men han visste inte bättre än så. Hade Ingersoll levt idag, så skulle han fått revidera sina åsikter om israels bidrag till kulturen nu när Israel är en verklighet där judar kan verka i frihet.

Vision. ”Den som har planterat örat, skulle han inte höra? Den som har danat ögat, skulle han inte se? ”Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus”. (Ps. 94: 9, Matt. 6: 23) Det står om Moses, att när han vid 120 års ålder togs bort så var hans ögon inte skumma och livskrafterna var inte slut. (5 Mos. 34:7) I Pred. 11: 7 står, att ljuset är ljuvligt och det är gott för ögonen att få se solen. Detta råd används av terapeuter sedan 30 – talet då Bates konstaterade, att solen hade gynnsam verkan på trötta ögon och stärkte näthinnan. Hans patienter råddes att med slutna ögon se mot solen samtidigt som de vred huvudet fram och tillbaka under några minuter. Idag tillämpas ljusterapi också mot apati och depressioner. Ljuset är alltså välgörande för bestående synförmåga. Till det räknas vikten av rörelse och motion som vi är skapade för. Vi har två ögon vilket ger förmågan att beräkna avstånd liksom två öron för att beräkna riktningen av ljud. William H. Bates (1860 – 1931) upptäckte principerna för synens helande utan hjälpmedel. Dessa principer används än idag med framgång och många med synfel har fått hjälp. MCR – Movement – Centralization – Relaxation är grunderna för bättre syn enligt Bates. Rörelse – Koncentration – Vila. Enligt Bates är vilan som bäst när ögonen rör sig från objekt till objekt. Han säger, att de bästa lärarna för naturlig syn är barnen vilka har spring i benen, undersöker nyfiket världen omkring sig. Meningen med livet är att växa till fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt under hela livet. Rörelse är en nödvändighet för denna naturliga process och allt är rörelse, allt rör sig omkring oss. Såväl ögonen som kroppen och tanken måste tränas för att uppehålla normal kondition och vigör. Sjuttio procent av externa intryck kommer via ögat. Man räknar med, att sextio procent av befolkningen i den industrialiserade världen har någon form av synfel. Allt fler använder glasögon eller kontaktlinser och om denna ökning fortsätter, så inom en femtioårsperiod torde merparten av befolkningen ha någon form av synhjälp. Bruket av solglasögon var ovanligt förr. Solglasögon kan vara motiverade i motljus och speciellt då vid bilkörning. Man vet, att undermålig föda och statisk stress orsakar ansträngda ögonmuskler och dimmig syn. Denna form av stress förekommer vid en dator eller när man tvingas att läsa tråkig text, men om läsningen är intressant så kan man läsa länge utan att ögonen blir trötta! Av detta förstår vi, att ögonen och hjärnan har ett intensivt samarbete. Ögonen vilar när en verksamhet är intresseväckande och nyfikenheten är stor och när ögonen rör sig mellan objekten. Man kan studera barnen och se, hur deras blick är ständigt på en nyfiken jakt på föremål i omgivningen. Det ger träning för synen, vilket också är bekräftat av senare iakttagelser. Skillnaden jämfört med förr är, att man inte hade konstgjord belysning till hjälp när man rörde sig inom- eller utomhus. Ögonen blev tränade mellan ljus och mörker. Då var datorer och TV okända. Dessa tvingar ögat till ett statiskt stirrande vilket anstränger ögonen väldigt mycket. Rådet blir då, att hålla täta pauser, helst varje kvart då man gör något annat. Men, inte bara ögonen utan hela kroppen försvagas av orörlighet. Som tidigare nämndes är Aspartam och andra tillsatser skadliga för synen.
Bibeln förutser en kommande världsvid visuell kommunikation så här: ”Och då skall människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkten på jorden skall då jämra sig. Och man skall se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet”. (Matt. 24: 30)
”Se, han kommer med skyarna och allas ögon skall se honom, ja, också deras som har stungit honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen”. (Ja, så är det.) ( Upp. 1: 7)
För inte så många decennier sedan innan satellitkommunikation och före John Bairds lyckade TV – test 1926 skrattade många åt dessa ställen i Bibeln. Kritikerna ansåg det som en omöjlighet att alla på hela jordklotet kan se Jesu andra återkomst i bilder samtidigt. Citatet anger att alla släkten, även de vilka var med då Jesus dödades kommer att se honom. Detta är något för bibelkritikerna att bita i. De borde tänkt på ordstäven ”man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten!” Tiden, som är en bra sanningsavslöjande facit, visar, att de vilka inte tror har alltid haft fel och huggit sin intellektuella yxa i sten drivna av en övertro på sitt förnuft.

Motionera mera.
En lång promenad är välgörande och ger återhämtning. Motion hjälper mot depression lika bra som preparat. Vi är inte alltid på topp mentalt och det är normalt att känna sig ledsen ibland. Men i stället för att gå till en psykolog är det lika bra att börja träna. Det bekräftas i en undersökning på tusen deprimerade personer som Karolinska sjukhuset gjorde. Personerna delades in i tre grupper. En grupp fick medicin, en fick hjälp av psykolog via internet och den tredje gruppen fick träna. Resultatet blev att träning var lika bra som medicin och hjälpen från
psykologen. Ni som har en katt hemma ser att den sträcker och tänjer på kroppen ofta under dagen. Vi bör göra likadant, alltså ofta och speciellt då när vi suttit länge vid en dator eller annat stillasittande eller då vi vaknar. Under min tid i folkskolan poängterades hållningen och hur vi satt i pulpeten. Ryggen skulle vara rak och ingen fick sjunka ihop. En god rak hållning underlättar andningen och matsmältningen och stärker ryggen. Den gamla pedagogiken hade rätt.
I svenskan finns ett nyttigt, populärt ord som är lagom. Det betyder att överdrifter inte är bättre för hälsan än lagom motion. Den skotske läkaren Jeremy Morris (1910 – 2009) insåg farorna av stillasittande. Vi alla vet att ligga på sjukhus länge försvagar muskulaturen inom en vecka. Morris undersökte på fyrtiotalet skillnaden mellan busschaufförer och konduktörer i de dubbeldäckade London bussarna. De stillasittande chaufförerna hade mer än dubbelt så många hjärtinfarkter än vad konduktörerna vilka gick i dubbeldäckarnas trappor för att klippa biljetterna hade. Chaufförernas infarkter var också större och allvarligare.
Sedan jämförde Morris brevbärarna vilka cyklade ut med posten med posttjänstefolket vilka satt vid skrivborden eller bakom postluckan under hela arbetsdagen. De, tjänstefolket var oftare sjuka än brevbärarna.
Morris var alltså en pionjär i hur fysisk aktivitet verkar på hälsan. Han själv levde upp till det. Långt efter fyllda nittio promenerade, cyklade eller simmade han minst trettio minuter varje dag. Jeremy Morris avled strax innan han skulle fyllt etthundra år.

En studie som gjorts i Sverige och USA på sextiofem tusen personer över fyrtio år gamla visade tydligt att den som är fet och motionerar två och en halv timme lever i snitt 3,1 år längre än den som är normalviktig. Med fet avses här den som har BMI mellan 30 och 35.
BMI är kroppsvikten delad med (längden x längden). Idealvikten är 19 – 25, övervikt är mellan 26 – 30 och fet är den som har BMI mer än 30. Men ta alla sådana matematiska beräkningar med en nypa salt och använd sunt förnuft. Motion förlänger livet även om man inte går ner i vikt.
Att dränera sig på energi är inte hälsosamt! Om träningspassen handlar om att helt tömma kroppen på energi vid varje tillfälle är mera skadligt än nyttigt. Då står kroppen utmattad o tom på motståndskraft vilket innebär att det skapas fri väg för ”onda” de s.k. sjukdomsprocesserna att få fäste. En kropp som står utan sin ”vakt” är ett lätt byte för både inkräktarna men också de inhemska ”undantryckta upprorsmakarna” o förgörarna. Det pågår ett ständigt krig i våra kroppar, där vårt immunsystem inte får ge vika en enda sekund vilket då skulle bli förödande för våra liv. Den träningshets som man ser idag där pulsen nästan ska slå i taket o där man ska flåsa sig helt orkeslös under sekunder för att sedan återigen gå i taket verkar ju helt vansinnigt. Är våra kroppar o dess inre system verkligen skapta till ett sådant förfarande? Mig veterligen finns det ingen forskning som säger att dessa” träningsmänniskor” lever ett längre hälsosammare liv än andra som inte träningshetsar. Märkligt är också att när man tittat på sjukdomar som t.ex. ALS, finns inom den sjukdomsgruppen ovanligt nog många hårt tränande/tränade människor. Alltså sådana som tränat på elitnivå. Teorin om att våra kroppar mår bäst av lågintensiv träning, att vara igång, promenera o få en naturlig rörelse under större delen av dagen, gynnar den inre kroppsliga miljön o ger energi istället för att tömma energilagren.

Läkemedelsfusket.
Först av allt måste konstateras att det även finns bra mediciner att vara tacksam för. Lurendrejeri och fiffel med mediciner är mera omfattande än vad allmänheten anar. Farliga biverkningar – till och med dödliga – smusslas undan på ett eller annat sätt. Ett i raden och den senaste var storsäljaren influensavaccinet Pandemrix vilket gav livslånga allvarliga biverkningar till många hundra, främst unga. Miljoner doser vilka landstingen köpt in blev över. Även de vilka tog vaccinet blev sjuka ändå. Människor manipuleras och pådyvlas sjukdomar de inte har i verkligheten. Sjukdomar skapar vinster för bolagen vilket är deras huvudsakliga drivkraft och läkaren är snabb att ordinera deras preparat trots, att det ofta inte alls behövs. Läkemedelsbolagen skänker miljoner till läkarutbildningarna i hopp om att dessa senare skall ordinera just deras preparat till patienterna. Läkarna bjuds på resor och seminarier.
John Virapen som en gång var Eli Lillys främste försäljare och avancerade senare till höga chefsposter säger: ”Natt efter natt samlas skuggliknande väsen vid min säng. I gryningen smyger de in i rummet. De slår sina huvuden mot väggarna, skär sig i armar och hals med rakblad. Jag vaknar helt genomsvettig. Jag har bidragit till att dessa människor, vars skuggor förföljer mig, har dött. Jag har en del av ansvaret för att människor jag inte kände har dött. Jag har inte dödad dem med mina egna händer, men jag var ett fogligt redskap för andra krafter. Jag var ett verktyg för läkemedelsindustrin.”
Sjukdomarna ökar ständigt. Hypertoni – högt blodtryck – har blivit en av folksjukdomarna. Den gamla kunskapen om att trycket stiger vid åldern är inte ett sjukdomstecken, snarare en normal anpassning till behoven vi har som gamla. Orsaken till hypertoni kan vara så enkelt som brist på spårämnen som zink, selen eller/och långvarig stress. Men, åldern plus 100 är omtvistat. Om någon är nittio år gammal då skulle det höga trycket vara 190 vilket är alldeles för mycket!
Fetthysterin från femtiotalet blev en växelverkan mellan läkemedelsbolagens aggressiva marknadsföring och livsmedelsproducenternas lightprodukter utan fett eller socker. De nya tillsatserna som Aspartam och emulgeringsmedel har skadat folkhälsan väldigt mycket. Aspartam ger synförändringar och emulgeringsmedel som blandar vatten och fett förstör tarmludden.
Hur gick det då till när det kolesterolsänkande läkemedlet Atromidin (det finns andra handelsnamn också) upptäcktes? För sextio år sedan besprutades grödorna med s.k. fenoxisyror vilka bekämpade svampangrepp och insekter. Ett antal arbetare vilka sprutade giftet på åkrar i Frankrike fick allvarliga symptom på förgiftning. En läkare noterade då de extremt låga kolesterolhalterna hos de förgiftade arbetarna. Den upptäckten utnyttjades av en kemist vid ICI (Ett brittiskt kemi- och läkemedelsföretag) efter lite manipulation av molekylerna lanserades preparatet på marknaden – och gav företaget enorma vinster.
En liknande substans godkändes som i Sverige kallades Hormoslyr med vilket banvallarna besprutades mot sly. Nästan samtliga av dem som arbetade på besprutningstågen dog senare i cancer – men staten (SJ) ville inte erkänna sin skuld till dem vars lidanden och död de var orsaken till. Mångåriga dyra rättegångar följde. Staten vinner alltid med bistånd av dyra och skickliga advokater vilka inte formellt ljuger – de bara ändrar på orden och manipulerar med lagen och sanningen utan att behöva besöka fängelset under några månader.
Ett annat kolesterolsänkande läkemedel lanserades senare under namnet MER/29 eller Triparanol. Den blev en ekonomisk framgång – men kortvarig. Den ledde till omfattande sjuklighet som var förändringar i tarmar, hår, hud och ögon. Medlet orsakade blindhet och grå starr. Tillsammans indikerar det som sagts att många preparat kommer ut på marknaden efter alldeles för kortvariga och bristfälliga tester. Om vissa tester drar ut på längre tid visar de ofördelaktiga resultat som göms undan. Vilket har hänt även i Sverige!
De äldre läsarna har nog inte glömt Neurosedynskandalen (Thalidomid) då tiotusen barn föddes missbildade. Av dem var det tvåhundra i Sverige. Årtionden senare kom läkemedels fabrikanterna med en ursäkt. Preparatet lanserades i Tyskland som ”ett säkert och effektivt” sömnmedel som marknadsfördes av Astra i Sverige. Hörde nu i radion när detta skrivs, att ämnet Paracetamol som ingår i smärtstillande receptfria läkemedel som Alvedon, Panodil, m.fl. orsakar ca 10 personers död eller de får allvarliga lever/njurskador! Läkemedelsindustrin betalar stora summor till opinionsbildare vilka är professorer, forskare eller läkare. Forskare får anslag från läkemedelsbolagen som gör dem i beroendeställning – jäviga. De konstruerar sjukdomar vilka egentligen inte är det men blir det efter att deras medikamenter använts av patienten. Nu har läkemedelsindustrin i allt större utsträckning börjat inrikta sig på barnen som inkomstkälla. För att ställa diagnoser om det är något fel på barnet kommer en frågelista med hundratalet välformulerade, ledande frågor till hjälp. Med den listan som stöd ordineras barnet Prozac eller annat. Det som sällan talas om för dig som förälder är att vissa medel som Prozac ger självmordstankar. Vi vet att självmorden bland barn ökar trots preventiva åtgärder. Frågan blir då hur många självmord är relaterade till barbiturater?
Det går bra att sälja läkemedel till människor vilka inte är sjuka. Det är också få som är verkligt allvarligt överviktiga men det finns många vilka hetsade av modeindustrin ser sig som tjocka. Den gruppen blev intressant för industrin som hade fått fram ett nytt antidepressivt medel som fick namnet Fluoxetin närmast likt Prozac. Det upptäcktes att testpersoner vilka tagit Fluoxetin gick ner i vikt. Så, nu hade man plötsligt ett bantningspreparat med tillräcklig kundkrets tack vare modeindustrin. Fluoxetin eller Prozac blev en enorm säljframgång. Samtidigt utvidgades definitionen på depression – ja, mångdubblades till flera hundra olika tillstånd i läkarens frågekatalog. Medicinen sålde bra!
Vad är depression egentligen? Vi alla känner oss nere ibland vilket är normalt. Det kan vara en tillfällig känsla av misslyckande, ja, sorg och ensamhet som så många känner. Sinnesstämningen varierar hos de allra flesta och då skulle merparten av mänskligheten få diagnosen deprimerad och ordineras preparat av läkaren i onödan. Deprimerande tankar kommer aldrig från Gud! (Fil 4:4) Psykiska tillstånd är varierande och depression är ett godtyckligt begrepp där diagnosen ställs ibland för att sälja dyra preparat som kan framkalla beroende.
Många olika hudvårdsprodukter och solkrämer borde inte alls användas. Kemiska ämnen i dem som är främmande för kroppen tränger genom huden in i organismen/blodet. Det finns naturliga hudvårdsprodukter som ett bättre alternativ.

Blodtrycket.
Många vet inte om att de har högt blodtryck. Blir den för hög blir följden trötthet och yrsel i bästa fall. I sämsta fall stroke eller orimlig belastning på njurar och hjärta. Ålder plus 100 anges som riktmärke men detta är nonsens.Vissa anger att allt över 160 eller också 140 är för högt. Idealet är nog under 140 och under 90. Åldern har betydelse. Det låga trycket då hjärtat vilar mellan två pumpslag är minst lika viktigt och bör inte överskrida 90. Om den är för hög tyder det på att blodådrorna blivit hårda i stället för att vara elastiska, mjuka. Det beror på att beläggningar bildats i åderväggarna. Det kan finnas andra bakomliggande orsaker också. Trycket kan variera väldigt mycket under dagen men får aldrig förbli permanent för högt. Orsakerna till högt blodtryck kan vara stress, fruktan, depression och oro under lång tid. Mycket kaffe höjer pulsen. Överätande och fel mat höjer trycket.
Jag hade själv högt blodtryck som närmade sig 200/95. Detta har jag lyckats bekämpa till mera normala hälsosammare nivåer med fullkornsris (råris) och spenat i kastrullen. Också rödbeta och lingon väl mixade tillsammans av vilket jag druckit ett till två glas varje dag. Den tjugonde oktober var värdena 145 – 77 och pulsen 68. Den 24 oktober 146/90/66. Mår betydligt bättre och har aldrig under de senaste åren haft så låga värden. Men, kom ihåg att det inte sker på en dag eller en vecka. Man måste räkna med månader. Också sluta stressa, använda nikotin som drar samman kapillärerna och salt som binder vatten i kroppen och belastar njurarna.
Skratt och humor sänker trycket. Akupunktur anses också hjälpa. Numera finns det bra mediciner med snabb verkan men med varierande biverkningar om du inte har tid eller ork att sänka det farliga trycket på naturlig väg.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet (Gal. 5:22)
Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som lever glad får leva länge. (Syr. 30:22)

Livsmedel som sjukdomsalstrare.
Här gäller verkligen Matt. 15:14 där Jesus säger att när en blind leder en annan blind faller båda i samma grop. Förbannad är den som leder en blind på villovägar eller lägger en sten på hans stig så att han faller.
Intressant är att Johannes Döparens mat var enkelt. Den bestod av gräshoppor och vildhonung. Gräshoppan innehåller sextio procent protein (kroppens byggstenar) och den obehandlade vildhonungen innehåller de enzymer (katalysatorer) som vi behöver för god metabolism.
Vi äldre slapp att äta den moderna av industrin förstörda maten med rester av bekämpningsmedel och tillsatser. Vi fick en bra start i livet. Då var allergier, diabetes och depressioner nästan okända åkommor. Dessa sjukdomar har tiodubblats de senaste femtio – sextio åren! Och … vi slapp datorer, Tv-spel vilket ersattes med uteaktiviteter.
Dagens djurhållning är synnerligen obekvämt för djuren då de är långt från sitt naturliga sätt att leva. De lever tätt utan solljus och natur. Sjukdomar och stress ökar bland djuren. De behandlas med antibiotika, lugnande medel och tillväxthormoner. Djuren matas med föda malet av kadaver och sjuka kroppsdelar i form av torrfoder. En ko äter andra kor, kan sägas vilket knappast är deras normala föda. Creutzfeldt Jakobs sjukdom (Galna kosjukan) orsakades av torrfoder malen av andra sjuka djur. Sjukdomen kan överföras på människan. Så, det finns gedigna orsaker att inte äta kött från redan sjuka djur som också har medicinrester kvar i köttet. Var och en förstår utan större ansträngning att även vi blir sjuka av detta.
Här uppstår frågan om Jesus var vegetarian? Jesus deltog i påskmåltiden där det alltid serverades örter, ojäst bröd och vin tillsammans med påskalammet enligt Markus 14 och andra parallelställen. Nattvarden var endast bröd och vin. I lukas 7:34 beskyller fariséerna Jesus att vara en frossare och vindrinkare som umgås med publikaner och syndare. Men överlag var köttdieten liten på Jesu tid. Det som mest åts var mjölk, bröd, grönsaker och frukt. Fisk föreföll vanligare än kött. När Jesus uppenbarade sig för lärjungarna bjöd Han dem på bröd och fisk enligt Johannes 21:13.
DDT, som är det mest kända miljögiftet, introducerades under 1940-talet tillsammans med andra organiska föreningar för bekämpning av insekter och svampar. Kvicksilverföreningar fick ökande användning. Dessa användes för betning av utsäde mot svamp. Det giftiga metylkvicksilvret lämnade döda fasaner på åkrarna. Nu är båda dessa gifter som ansågs förr av den vetenskapliga majoriteten som ofarliga förbjudna. Under andra världskriget ökade kunskaperna om syntetiska kemikalier snabbt genom forskning kring kemiska stridsmedel. Många av de tidiga insektsmedlen var till exempel organiska fosforföreningar som är närbesläktade med nervgaser. Antalet medel och användningen ökade sedan kraftigt efter kriget. Hormoslyr som användes för att bekämpa sly vid banvallarna och annorstädes orsakade cancer hos dem som skötte besprutningen. Merparten av dem dog.

Jesaja kap. 24 är aktuellt idag då vi ser ödeläggelsen av den förr så rena miljön som berör alla människor: ”Och det går prästen såsom folket, husbonden såsom tjänaren, husfrun såsom tjänarinnans, säljaren såsom köparen, låntagaren såsom långivaren, gäldenären såsom borgenären. Jorden blir i grund ödelagd och i grund utplundrad; ty Herren har talat. Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar. Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de har överträtt lagarna, de har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida för vad de har förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar.”
I Sverige äts arton kilo godis varje år per person. Det är mest i världen och dubbelt så mycket godis som genomsnittet i EU. Godiskonsumtionen har ökat rejält de senaste 30 åren sedan lösgodisets stora invasion på 80-talet. I början rymde påsarna 1,5 liter, i dag rymmer påsarna hela 3 liter och kartongerna 5 liter. Men priset är, relativt sett, lägre än det var i mitten av 1980-talet. För trettio år sedan flyttades godishyllorna bort från kassornas närhet – men nu är de där igen!
Detta är alarmerande så en närmare granskning av godiset behövs. Socker har kommit att bli ett stort folkhälsoproblem. I Sverige brukas 50 kilo varje år och per person. Det är tre gånger mer än vad WHO rekommenderar, och 25 procent av sockret kommer från godis. Sockerrelaterade sjukdomar ökar, liksom hjärt- och kärlsjukdomar med följande hjärtdödlighet. Fler och fler blir även sockerberoende. Fetma och övervikt kostar samhället 20 miljarder kronor per år, och den ökande fetman kommer att leda till att kostnaderna ökar drastiskt. I Sverige är var femte skolbarn överviktigt och mellan 30 000 till 50 000 barn är så feta att de riskerar att dö i förtid. Dagens godiskultur skapar karies som blir hål i tänderna. Småätandet, vilket är grejen med lösgodis, lite då och då är det som är värst. Godis fräter på tänderna vilket dessutom i sin tur kan ge dålig andedräkt. Godis innehåller härdat fett som på kemisk väg gjorts hårdare, och mättade fettsyror omvandlas bland annat till transfettsyror. Ett syfte med transfett är att förlänga hållbarhetstiden. WHO har rapporterat om hjärt- och kärlsjukdomar, men även övervikt/fetma och en del sjukdomar. Det höjer även det onda kolesterolet och sänker det goda. Azofärg och tartrazin som används i godis kan ge allergireaktioner. De här ämnena förbjöds i Sverige på 80-talet men blev genom inträdet i EU tillåtna igen. Hudutslag, svullnader, allergichock, nässelfeber, klåda och astma är bara några av bieffekterna. Även natriumbensoat kan ge allergiliknande symptom. Vad gäller gluten- och mjölkallergiker är det omöjligt att veta vilka smågodisar man kan äta eller inte. Och skulle du veta så kan det i alla fall finnas rester på sleven du tar med. Även om godislådorna har lock öppnas de hela tiden och/eller lämnas öppna. Damm, smuts och bakterier tar sig lätt in där. För att inte tala om slevarna som alla tar i med sina händer, tappar på golvet och lämnar kvar i godisfacken. Om du gillar lakrits bör du ha i åtanke att det kan påverka saltbalansen i kroppen, därför bör personer med högt blodtryck vara restriktiva med lakrits. Studier har också visat att mycket lakrits under graviditeten kan påverka barnets beteende och intelligens.
Vid universitetet i Southampton har man testat sex azofärgämnen, eftersom man misstänkte att de gjorde barn påtagligt hyperaktiva. Något som tyvärr bekräftades, och även kan gälla fler azofärgämnen. Även färgämnet kinolingult testades och visade sig skapa hyperaktivitet och inlärningssvårigheter hos unga.
Det finns gott om bättre alternativ till godis som till exempel fikon, russin, dadlar och nötter för att nämna några. Grundregeln, då vi pratar om maten är, att så snart den behandlas på något sätt förlorar den hälften, eller mera, av spårämnen, enzymer och vitaminer dessa så viktiga för balansen, omsättningen och näringsintaget i vår kropp.
Ett av våra äldsta och vanligaste livsmedel är bröd. Här talar vi främst om vetebröd och allt som har raffinerat vete som grund. Vi konsumerar veteprodukter som pizza, makaroner, kakor, vetefrallor, mm. Affärernas bagerier med färskt väldoftande bröd av många sorter lockar till köp. Brödet packas av kunden i en påse utan varudeklaration av något slag. Degen tillverkas ofta i Italien där extra gluten har adderats till mjölet för jäsningens skull. Mängden tillsatt gluten anges inte. Man vet, att en av de vanliga åkommorna är just glutenintolerans och glutenallergi redan i tonåren och barnaåren. Orsaken till denna ”välfärdssjukdom” är den stora halten gluten i det högraffinerade mineralfattiga vetemjölet. Färden uppför på sjukdomsskalan börjar redan i babyåldern med raffinerat vetemjöl i barnmaten.

290. När kunskapen ökar (Dan. 12:4) kommer nya ord in i språket. Ett är GMO som betyder genmodifierade organismer. Generna i växterna kan manipuleras på olika sätt, Ett är att redigera en gen så att växten får en annan egenskap än den naturliga. Denna form av GMO kan inte spåras. Detta är beklagansvärt för oss konsumenter. Den andra metoden är då en gen från en annan växt flyttas över till en annan i avsikt att även här få olika egenskaper vilka kan vara goda eller skadliga för människor och djur. Den metoden kan spåras och varan märkas. Den livsmedelsmanipuleringen är så dåligt testat att vi först nyligen fått bevis för att modifierade organismer är skadliga då det har konstaterats missbildningar på djur.
Alldeles nyss kom nyheten att trettiosju miljoner döda bin hittats på GMO-odlingar i Ontario, Kanada.
291.
Växterna är från första början avpassade för oss och vårt välmående så att vi inte skall lida brist på något. Här är människan inne på områden de inte behärskar. Vad som händer långsiktigt har vi redan sett i form av vanskapta djur vilka fodrats med GMO soja och majs. Fetthysterin började spridas snabbt på femtiotalet. Det naturliga fettet utan tillsatser fick träda tillbaka till förmån för fettfria produkter som till exempel Becel från livsmedelsjätten Unilever. Fett är farligt! Mindre fett är bra för hälsan! Becel Pro.Activ är lösningen för bra hälsa! Mycket riktigt var Becel nästan helt fri från både mättade och omättade fetter. Detta fantastiska åstadkoms med kemisk manipulering av de normala fetter vilka sedan kallas mono- och diglycerider – alltså inte fett men något som liknade fett, med liknande konsistens. Med emulgeringsmedel blev dessa ämnen blandbara med vatten. Vattnet som den aningslösa konsumenten bär hem i tron att ha gjort ett hälsosamt, billigt inköp för hela familjen.
Nu har det framkommit att emulgeringsmedlen förstör tarmludden vilket orsakar tarmkatarr.
Tiden är en bra och säker facit!
Rädslan för kolesterol ledde till tanken att göra smör med mindre fett, eller helt utan, på kemisk väg. Detta är möjligt med all animalisk fett och växtolja. I Finland väckte det bestörtning bland allmänheten då det avslöjades att tillverkaren Pasivaara använde fett från katter!
Det som blir kvar efter raffineringen och upphettningen är en smaklös produkt som inte tilltalar kunderna. Det måste smaksättas med salt och den farliga smakförstärkaren E621, Mononatriumglutamat i en icke angiven mängd.
Konsumenterna intalades med massiv lögnaktig propaganda och Becel blev en storsäljare mättad med kemikalier direkt farliga för brukaren. Becel var då och då framme i olika stormarknader med en lastpall som användes dels för att det var lätt att ta ett paket och dels att locka till impulsköp. Försäljare fanns med vilka mätte kolesterolhalten i blodet hos kunderna av vilka alla hade för högt eller lite för högt av det dåliga LDL-kolesterolet som regelbunden användning av Becel skulle bota. Mängdexponering av varor är ett gammalt knep som marknadsföringspsykologerna vet att kunden får intryck av att varan är billig.
Denna farliga produkt försågs också med det statliga nyckelhålsmärkningen som är avsedd att ge konsumenten råd på nyttig, hälsosam mat. Om en vara har texten light, diet eller är nyckelhålsmärkt – se det som en varningssignal att noggrant kontrollera innehållet. Nyckelhålsmärkta varor är alltid fettsnåla och blir lätt smaklösa eftersom fett är bärare av smak. Därför hälls det ofta smaktillsatser i produkten.
Märk väl, att den enkla maten som serverades på Sjöhaga var ren och utan tillsatser. Doktor Annika Dahlqvist var en överviktig landsortsläkare som av en slump upptäckte sambandet mellan fett och kolhydrat fattig kost. Hennes dotter som var med i ett kostexperiment märkte då att kilona rasade vilket tidigare misslyckats med fettsnål diet.
Doktor Dahlqvist gjorde likadant och hennes vikt minskade snabbt. Hon blev entusiastisk och skrev om detta på sin blogg samt i Dagens Medicin. Det blev ett stort rabalder om detta från dem vilka förordade fettsnål kost – och Becel.
Det har visat sig att Dahlqvist hade rätt! Många av hennes diabetespatienter har fått normala blodsockervärden, gått ner i vikt och minskat på medicineringen.
En äldre sjuksköterska svarade på frågan vad diabetespatienterna åt förr?
Fett fläsk och vitkål, sade hon – men vitkålen var nog ändå det nödvändigaste! Den räddade miljoner i Ryssland från undernäring. Där den odlades långt in på husgrunden. Där fanns inga gräsmattor och än mindre gräsklippare.
Nu bötfälls Becel i Danmark för deras vilseledande marknadsföring. Detta ”kolesterolsänkande” produkt måste förses med varningstexten att den inte får användas av gravida eller barn under fem år.
Oberoende forskning tyder på att dessa matfetter orsakar blodpropp och försämrad lungfunktion hos smågrisar.
Kokosolja är ett bra matfett såväl på smörgåsen som i matlagning. Den skall vara kallpressad. Den kallpressade har fast konsistens i rumstemperatur. Laurinsyran I den är en fettsyratriglycerid med medellånga kedjor, som har den ytterligare fördelaktiga funktionen att de formas till monolaurin I människokroppen. Monolaurin är en antiviral, antibakteriell, och antiprotozoisk monoglycerid som verkar I kroppen för att motverka virus och olika slags bakterier. (Protozoa är encelliga urdjur som till exempel amöba.)
Om någon berättade för dig att ett kemiskt ämne som tillsätts i maten kan orsaka hjärnskador hos dina barn så att de senare får beteenderubbningar, inlärningssvårigheter, övervikt och infertilitetsproblem. Om det kan visas att ämnet allvarligt kan förvärra nervsjukdomar som Parkinson, Huntington, Alzheimer och ALS och att ämnet inte fyller någon näringsmässig funktion. Vad skulle du tycka då? Smakförstärkare, det är det billigaste sättet att få mer smak. När du ändå håller på att läsa innehållsförteckningen så finns det mer i industrimaten man bör undvika eller minska intaget av eller välja ekologiskt. Det står inte i innehållsförteckningen att i vindruvor som testades av EU fanns tjugosex olika kemiska bekämpningsmedel i en ask vindruvor. Vissa av ämnena går inte att skölja bort eftersom de finns i fruktköttet.
Transfetter är inte förbjudna i Sverige, men det är de i Danmark och i USA. New York har ansett att hälsoriskerna är allvarliga och infört förbud. Står det härdat fett eller vegetabiliskt fett i innehållsförteckningen och innehållet inte är flytande, då finns där transfett. Finns ofta i industrimargarin, frityroljor, kakor, popcorn, kex, glass, choklad, m.m.
Det finns två sätt att bli av med farliga tillsatser i vår mat. Det är att inte köpa mat där de ingår. Så varje gång du plockar en vara, ägna en minut åt att läsa igenom
innehållsförteckningen. Varor med någon av följande ingredienser innehåller långsiktigt sjukdomsalstrande förgiftning: E 951 Aspartam, (sötningsmedel) E620 Glutaminsyra, E621 Natriumglutamat E622 Kaliumglutamat, E623 Kalciumdiglutamat, E624 Monoammoniumglutamat, E625 Magnesiumdiglutamat, (smakförstärkare), hydrolyserat/spjälkat protein, kalciumkaseinat, natriumkaseinat, gelatin (E441), jästextrakt, sjögräsextrakt, E407 karragenan.
Det andra sättet är att laga egen mat från rena råvaror.
Att skräpmaten framkallar beroende har man länge misstänkt men nu är detta bekräftat. I en studie gjord vid University of Montreal i Kanada ville man undersöka vad mättade och enkelomättade fetter gjorde med råttors vikt och beteende. Forskarna kunde påvisa att de mättade fettet triggar i gång belöningssystemet i hjärnan som ger en kick när man äter och att man vill ha ännu mer mat. Forskarna menar att det är liknande mekanismer som utlöses för en missbrukare när denne måste öka dosen får att få samma kick. I sin rapport skriver de att mättade fettet påverkar hjärnan på samma sätt som heroin, kokain och LSD. Studiens författare Cecile Hryhorczuk, vid University of Montreal i Kanada tror att ett högt intag av mättat fett kan jämföras med läkemedelstolerans. Det vill säga att man över tid måste öka dosen för att få samma effekt. En kaka gör att man vill ha fler. Deras forskning visar att oberoende viktökning eller inte så kan de mättade fettet leda till förändringar i hjärnan som i sin tur leder till humörsvängningar, överätande och drogmissbruk. Studien visade att olivolja, som innehåller enkelomättat fett, inte påverkar hjärnans belöningssystem.
I Lukas 10: 34 berättas om den barmhärtige samariten som tog hand om mannen som hade råkat ut för rånare att han hällde olivolja och vin i hans sår. Idag vet vi att olivolja är ett bra desinfektionsmedel i förening med vin som innehåller etylalkohol och kanske spår av metylalkohol. Olivoljan skyddar och lugnar. Detta var okänt ända från medeltiden fram till efter Första världskriget då tusentals soldater dog av sårinfektioner.

Boendemiljön
Vi har aldrig någonsin levt inomhus så mycket som nu. Täta hus, dålig ventilation i förening med nya byggmaterial och elektriska apparater har drastiskt ändrat luften och belysningen i våra rum. Det används lim (polyvinyl), fogmassa, lacker, fogskum, plastlister och golv av plast, mm. Därför är det av vikt att nämna något om detta.
Kommer ihåg min yrkeslärare i Falun som jag trivdes bra med. Han hade flyttat dit från Norrköping på grund av lärarjobbet. Vi elever byggde hans nya hus som ett övningsobjekt. Han vurmade mycket för spånplattor. Därför monterade vi spånplattor i tak, väggar och golv. De var släta och hållbara. Praktiskt var det enligt min ärade lärare att lägga korkmatta direkt på spånplattorna och klistra tapeter utan extra putsarbete. Några år senare hälsade jag på dem – som jag tänkte – men denna gång var det okända som öppnade dörren. På min undran svarade de att både min lärare och hans fru hade dött i cancer. Orsaken var troligen formaldehyden i limmet som dunstade ut i rumsluften natt som dag.
En varning också för gamla skumgummimadrasser är befogad eftersom skumgummit åldras och börjar damma ut partiklar ut i sovrummet. Det bästa för ren luft är att inte alls använda den typen av material. Samma kan sägas om heltäckningsmattor vilka inte är åldringsbeständiga. Deras undersida av plastmaterial blir skört efter några år och bildar fint sot som virvlar upp i rumsluften då någon går på mattan. Om mikrovågsugnarnas verkan på matens molekyler finns det många undersökningar och delvis motsägande partsinlagor. Människan är den enda levande varelse på jorden som förstör näringsvärdet i födan med olika metoder. Inget under att människan är den mest sjuka av alla levande varelser.
I Ryssland förbjöds mikrougnar 1976 på grund av de negativa verkningar på maten och hälsan som många studier då påvisade. Förbudet lyftes efter Perestrojkan under nittiotalet.

Mikrovågorna fungerar som det lovas i annonserna. Men den mekaniken som hettar upp maten förstör molekylstrukturerna, vitaminerna och enzymerna. Mineralerna påverkas i mindre omfattning. De, som regelbundet använder mikrovågsugn hamnar i ett läge av undernäring och slutligen medicinering och kamp mot sjukdomar. De djupfrysta färdigrätter vilka skall under några minuter värmas av en mikrovågsugn ger ingen nyttig, fullkomlig näring. Att mikrovågorna når utanför apparaten påvisas av att personer med pacemaker är känsliga för just dessa. Teflon är ett ämne som är vanlig i stekpannor och andra produkter som används till matlagning. Vad det inte talas mycket om är att stekpannor och andra produkter med teflonyta på mellan två till fem minuter kan nå en temperatur som gör att teflonytan bryts ned och avger giftiga partiklar och gaser. Dessa giftiga ämnen har i USA kunnat kopplas till hundratals dödsfall hos husdjur och illamående hos människor. Dupont som tillverkar teflonstekpannor medger själva att teflon som upphettas på vanliga spisar kan ge influensaliknande symptom. Tester av en professor i matsäkerhet från USA har upptäckt att flera mycket giftiga ämnen avges vid upphettning av teflonpannor, och detta vid matlagning på vanliga spisar. Som inomhus kan vi också räkna in bilen där vi stundtals tillbringar många timmar dagligen. Tyvärr köper bilisten de s.k. doftgranarna som hängs upp i bilen i tron att de ger bra luft och tar bort dålig lukt. De säljs under handelsnamnet Wunderbaum som består av pappskivor indränkta med kemikalier. Innehållsdeklarationen är oläsbar utan förstoring. Därför är det få som bryr sig att läsa den – vilket de borde göra. Det finns kända fall där bilisten fått astmaattack i bilen med denna produkt. Vi bör komma ihåg att barn är mera känsliga för kemikalier som erbjuds konsumenterna av vinsthungriga tillverkare. Så har vi växterna dessa våra vänner som renar inomhusluften. Här är några av de mest vanliga och lättskötta:
Ampellilja, svärmorstunga, paradisträd, guldpalm, aralia, gullranka, fredskalla.
Gullrankan är exceptionellt bra på att ta upp formaldehyd ur luften och guldpalmen tar upp koldioxid och ger syre. Aralia tar upp toluen (lösningsmedel och beståndsdel i bensin)) och är en bra luftfuktare liksom många andra växter. Enligt NASA’s mätningar har gerbera, svärmorstunga och krysantemum mycket bra luftrenande egenskaper.

Vitaminer och mineraler
Mycket tyder på att i den nya skapelsen, nya Jerusalem, återgår människan till växtriket som källan för sin näring och hälsa.
”Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som Han hade danat, Och Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken och livets träd mitt i lustgården så också kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar”. 1 Mos. 2: 8 – 11)
”Och Han visade mig en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Lammets och Guds tron och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stod livsträd som gav tolv skördar, ty de bar frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken. (Upp. 22:1,2
I båda fallen går det livgivande vattnet ut från Guds tron. Läkedom för folken hänsyftar till att där kommer det att finnas alla slags människor från hela jorden, allt mellan svart och vitt. Där talas det om att från växterna får vi hälsa, läkedom och liv.

Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa och så blev människan en levande varelse. (1 Mos. 2:7)
Jord består av hundratals olika ämnen och föreningar av dem. I analogi med det är vår kropp skapat av jordens stoft och då innehåller kroppen liknande ämnen som finns i jorden eller växterna varifrån de får sin näring. Vissa spårämnen finns i ytterst små mängder, knappt mätbara. Kanske en enda atom i en cell, men de är lika viktiga för hälsan. Den övervägande mängden i rätt proportioner får vi från växterna av vilka vi kan äta obegränsat dagligen. Så är inte fallet med köttdieten. Blir det för mycket av den börjar vi må dåligt. Vi behöver alla vitaminer och mineraler i rätt balans. Spårämnen samverkar i organismen vad gäller upptaget. Vissa mineraler kan vara verkningslösa om inte ett annat mineral finns med och där är växterna med rätt förhållande mellan olika ämnen bästa alternativet. En tvistefråga är om en sträng vegetarian får behovet av B 12 tillgodosett.
Vi skapades till att hämta vår näring från växtriket. Först efter syndafallet började människan äta kött. Gjorda studier på barn och brottslingar ger vid handen att de barn vilka fått multivitamin tabletter presterade bättre i skolan samt att brottslingar visade på en betydande minskning av återfall i brottslighet vilket tyder på att de länge ätit undermålig föda och har då haft grav brist på vitaminer.
Viktigt är att skilja mellan fettlösliga och vattenlösliga vitaminer. De förra lagras i levern och fettvävnaden och kan senare tas i bruk vid behov. Här finns en risk för överdosering.
Råd&Rön har låtit analysera innehållet i vitaminer ute i handeln. Det visade sig att innehållet var tusentals gånger högre än någon behöver. Här finns risk för förgiftning! Den som äter allsidigt samt mycket råkost behöver inte tillskott.
Var extra försiktig när annonsen lovar för mycket!

Beteckning Namn Behov
Vitamin A
retinol
ögon, hud, slemhinnor

Vitamin B1
tiamin
ämnesomsättning, nerver

Vitamin B2
riboflavin E101
ämnesomsättning

(Vitamin B3)
niacin
ämnesomsättning, hud, nerver

(Vitamin B5)
pantotensyra
ämnesomsättning

Vitamin B6
pyridoxin, pyridoxamin
nerver, blod

Vitamin B12
kobalamin
blod, nerver, minne

(Vitamin B9)
folsyra, pteroglutaminsyra, folacin
blod och minne

(Vitamin B7)
biotin
ämnesomsättning
Vitamin C
askorbinsyra, askorbat; E 300-304
bindväv, sårläkning

Vitamin D
kolekalciferol, ergocalciferol
skelettet

Vitamin E
Alfatokoferol; E306-309
cellmembraner, blod

Vitamin K
fyllokinon, menakinon
blodets koagulering

A finns mest i smör, fet fisk. B1 i vetegroddar, råris B2 i frukt, grönsaker, obehandlad mjölk, öljäst. B3 i grönsaker, öljäst, fullkornsmjöl, ägg, grönsaker. B5 i grönsaker, fisk, nötter, avokado. B6 i havregryn, grönsaker, fullkornsmjöl, frukt och grönsaker. B12 i havsalger, tång, fisk, naturlig mjölk B9 i bönor, vetegroddar, mörkgröna grönsaker. B7 i fisk, ägg, frön. C i nypon, spenat, färska frukter och grönsaker. D i fiskleverolja, smör, obehandlad mjölk. E i vetekli och vetegroddar, grönsaker, kallpressade oljor. K i alla kålsorter, avokado, sallat.
Kom också ihåg de viktiga fytokemikalierna. (Se sidan fem!)
Några av de viktigaste mineralerna. (Bristtillstånd kan förekomma även av dem som inte omnämnts här). Kalcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, svavel och klor är makromineraler vilka tillförs kroppen i större mängder.
Järn, zink, koppar, bor, mangan, krom, jod och selen kallas spårämnen därför att de behövs i ytterst små mängder – men viktiga ändå!
I länder med låg förekomst av bor är ledgångsreumatism vanligare än i länder med hög förekomst. Bor finns i alla växter.
Överdosering på fosfor kan leda till kalciumbrist i skelettet. Den misstänks som en orsak till hyperaktivitet hos barn som dricker mycket läsk. Läs gärna innehållsförteckningen. Om E338 – E342 förekommer så köp inte läsken! Fosfor finns i frukt och grönsaker i rätt balans.
Jod styr ämnesomsättningen i alla celler. Jodbrist orsakar struma. Finns i obehandlat mjölk och andra mejeriprodukter, fisk. Kan förekomma i dricksvatten.
Järn lagras i levern och mjälten och den är viktigt för bildning av hemoglobin i blodet. Men överdosering misstänks orsaka de typiska ålderssjukdomar som reumatism, åderförkalkning och blodpropp. För mycket järn konkurrerar med zink och koppar vilket kan ge blodbrist i stället. Finns i grönkål, spenat, nässla, alla gröna bladgrönsaker, rödbeta, vetekli, vetegroddar, fikon, lök. Järn förstörs lätt vid kokning.
Kroppen innehåller ca, 1,2 kg kalcium. Nittionio procent finns i skelettet detta snillrika arkitektoniska mästerverk. Kalcium stärker hjärta, blodkärl, benstomme och tänder samt hindrar försurning av kroppen. Finns i grönkål, kli, naturlig obehandlad mjölk, ost, fikon, oskalade sesamfrön, äggula, fullkornsris, grahamsmjöl.
Kalium är tillsammans med kalcium, mangan och magnesium basbildare i kroppen. Kalium förloras då man äter vätskedrivande preparat. Kalium är viktigt för muskelfunktionen och hjärtmuskeln. Finns i avokado (mycket mer än i bananer), fullkornsvete, sallat, fikon, russin, oliver, havre, rödbetor, selleri, baljväxter.
Magnesium deltar i trehundra kemiska processer i kroppen och den finns i alla enzymer (katalysatorer) så den är viktig. Vid bristtillstånd förekommer muskelryckningar, darrningar, yrsel, mm. Forskarna menar att tio procent av befolkningen lider av magnesiumbrist på grund av konstgödsling samt ensidig kost. Magnesium finns i linfrö, nötter, rödbetor, baljväxter, kli, äggula, russin, morötter.
Mangan har betydelse för bildning av brosk, benstomme och leder. Finns i vetegroddar, sallat, ost, fisk, frukt.
Natrium uppehåller tillsammans med klor det osmotiska trycket i våra kroppsvätskor. Brist är sällan vanligt men kan förekomma vid kräkningar, diarré eller starksvettning. Natrium är den ena beståndsdelen i salt.
Selen stärker immunförsvaret och är en stark antioxidant som hindrar organismen att härskna på grund av fritt syre (fria syreradikaler). Brist kan orsaka för tidig åldrande, allergi och astma, cancer, eksem, hjärta/kärlsjukdomar. Finns i inälvsmat, öljäst, skaldjur, vetekorn från selenrika jordar, kryddor, nötter.
Zink är ett viktigt spårmineral och antioxidant och den minst giftiga av spårämnen. Den ingår i tvåhundra enzymer och främjar därmed kroppens kemiska processer. Prostata, ögon och muskelvävnad innehåller zink. Finns i vetegroddar, pumpafrön, vetekli, ägg, rödbetor, potatis, solrosfrön, morötter.
Fluor är ett giftigt spårämne. Det råder en allmän uppfattning att fluor ger färre hål i tänderna men det har konstaterats en kraftig ökning av cancer där fluor tillsätts i dricksvatten. Oenighet råder om fluor i tandkräm för barn skall få förekomma. I vissa områden där jord och vatten har höga fluorhalter noteras förgiftningssymptom. På röntgenbilder ser dessa skelettben tjockare ut. Av detta drogs den felaktiga slutsatsen att fluor stärker benstommen. Bristtillstånd är inte kända eller förekommer inte.

Människan och känslorna. När blir människan vuxen moraliskt? När lär vi oss att bli herre över våra känslor och vår behov att dominera? Mycket beror på livserfarenheter och inte av livets längd. Som unga är vi formbara och mottagliga för ny kunskap. Vi är då inte mentalt fastgjutna i kategoriskt sekteristiskt tänkande. Bibeln har ett bra svar på den frågan: Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt hela lagen. Skulle vår eventuella vuxenhet vara avhängig av livets längd skulle vi aldrig bli moraliskt vuxna. En del dåliga egenskaper som människan bär på förstärks istället när ålderdomen blir märkbar. Bitterheten och den inneboende ilskan fördjupas och avslöjar sig på annat sätt än tidigare i livets skede. Dessa dystra känslor bryter ner hälsan och förkortar livet åtskilligt.

Vi vet nu, att känslorna, själen, hjärnan kommunicerar med vårt immunsystem. Av det förstår vi också att nedbrytande känslor verkar högst avgörande på kroppens hälsa.

Just nu är det en tid av mörker och kyla. Många djur går i ide. De sover genom vintern, hibernerar. Deras trötthet ökar under den mörka årstiden. Själv känner jag mig tröttare under denna årstid. Förr levde människorna mera anpassade till mörkret. De levde i lugnare tempo. Till det bidrog också frånvaron av konstgjort ljus. Nu försöker vi leva på topp året runt trots att vi är tröttare under den mörka tiden då det produceras hormoner som gör oss tröttare. Den mörka tiden är egentligen till för återhämtning av kropp, själ och ande. I äldre samhällen fanns det faktiskt folk som var helt inaktiva under vintern för att sedan skaka av sig vinterdvalan under våren. Vinter och höst är också en tid av depression eller melankoli. Årstidsbunden depression.
Det måste medges, att bibelns inspiration härleder från någon som känner människan utan och innan. Den som har skapat människan äger all kunskap om själslivet i oss. Han är medveten om hur människans känslor, begär, förstånd och vilja för en oavbruten kamp inom henne. Sex miljarder människor är olika inte bara till utseendet utan även i sitt själsliv och temperament. Skillnaden mellan könen kan man aldrig eliminera. Den skillnaden är lika stor och djup i alla folk och nationaliteter. Det är dessa skillnader som kompletterar och stärker ett samhälle så att det utvecklas. Om skillnaderna elimineras stagnerar samhället som blir livlöst, tråkigt och oroligt. Ibland dominerar känslorna över moralen och livets realiteter vilket inte alltid är så lyckat. Är man emotionellt omogen kan känslorna få katastrofala verkningar. Känslorna tar över den analytiska, praktiska delen av förståndet. Någon känner sig sårad ända in i själen. Handlingarna blir impulsiva och oöverlagda beslut eller ord förekommer och man lägger krokben på sig själv. Tårna blir ömma och den egna prestigen får en rejäl knuff. Emotionell omognad blir ett hinder så att personen inte kan avväga sina ord och handlingar. Även om vi inte kan tränga in i andras innersta så kan vi få många tips från minspelet, rösten och talet, sättet att läsa människan mellan raderna. Det är en fördel med detta, annars blir umgänget med andra mekaniskt, primitivt och utan förståelse för motpartens känslor. ”Hjärtat känner bäst sin egen sorg, inte heller kan en främmande intränga i dess glädje”. (Ordsp. 10:14) ”Hur kommer det sig, att du ser grandet i din broders öga, men inte blir varse bjälken i ditt eget öga”. (Matt. 7: 3) ”Ty jag kan inte fatta, att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju inte som jag vill, men vad jag hatar det gör jag”. (Rom. 7: 15)
Det finns ett talesätt: Genom sig själv känner man andra. Hur mycket känner jag mig själv? Hur mycket är det i mitt liv som styrs av egoism och känslor? Här ställer Bibeln fram en spegel som hjälp till självanalys med många exempel från första till sista sidan. Aposteln Johannes säger om Jesus, att han visste vad i människan var. Det vet inte människan själv. Person, persona betyder mask eller ansikte. Bär vi alla på en mask för att dölja och skydda vårt innersta? I syndafallet förlorades det som var vårt naturliga väsen. Ett barn har kvar detta och är därför ärlig. Fördomarna vilka blir missförstånd utvecklas senare i livet. Barnet är rädd för mörkret men inte för ljuset. En vuxen är rädd för ljuset men inte för mörkret. Hon slår ifrån sig sanningen av rädsla att det skall påverka henne. Ordet barn förekommer ca 2 000 gånger i Bibeln. Enligt Bibeln är barn Guds ögonsten. (Matt. 18:4) Jesus kallar fram ett barn och säger: ”Den som nu så ödmjukar sig och blir såsom detta barn, Han är den störste i himmelriket”. Han menar inte, att vuxna skall bli barnsliga. Han menar, att vi skall lära av barnets ödmjuka och okonstlade sätt att vara. Deras planlösa lekfullhet för dess egen skull. Förmåga att bli djupt absorberad av en aktivitet så att de glömmer tid och rum. Oskuldsfull nyfikenhet, en uppmärksam men inte dömande attityd. En villighet att göra bort sig, göra misstag och skratta åt sig själv. Frimodigt accepterande av kritik. Inte gör skillnad på människor som vi vuxna gör. En aktiv fantasi, dagdrömmar, intellektuella lekar och inre samtal. Barnen har en orientering mot det som händer nu. De bär inte på det förflutna eller styrs av det som ligger bakom utan lever i nuet. De oroar sig inte för framtiden som vi vuxna. Den lyckliga barndomen som vi minns den. ”Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig”. ( 5 Mos. 5: 9) Förr ansågs det genetiska arvet från föräldrarna vara oföränderlig och fast. Ny forskning inom epigenetik har skakat om denna föreställning ordentligt. Epigenetiken visar på att vår livsstil och mentala miljö ger signaler till DNA. Dessa signaler kan släckas eller tändas och också gå i arv under någon generation som det citerade bibelstället helt korrekt säger oss.
Epigenetiken finns inplanterad i människan och verkar vid pånyttfödelsen/frälsningen då ett nytt liv börjar och då Guds kärleksfulla Ande tar tag i den pånyttfödde.
Den fysiska människan behöver vårdas. Till det finns normala sätt som föda, motion, sömn, frisk luft och vatten. Ibland signalerar kroppen att nu är något inte som det borde. Det psykiska jaget behöver underhållas lika mycket. Där kommer självanalysen in (inre samtal). Det är nyttigt att rota då och då i sitt inre. Fråga sig varför har jag så ömma tår? Varför så lättstött? Jag kan inte ändra världen men kan ännu ändra på mig själv. Forskning visar, att bikten har en lugnande verkan på stormarna i själen. Ett socialt nätverk är viktigt med människor man trivs med och umgänge med andra då man kan utbyta tankar är bra. En ledsen drar sig undan från sällskapslivet, blir inbunden då tankarna kretsar kring ett och samma nav. ”Men en ädling tänker ädla tankar och står fast vid det som ädelt är”. (Jes. 32:8) Vi är vad vi tänker. Därför uppmanas i Bibeln att tänka goda tankar och tacka i alla situationer som ett alternativ till en tanke låst i bekymmer eller grämelse. Bibelns råd hjälper oss att komma ut ur melankolin och depressionen. Djävulscirkeln är den för välståndet hämmande mekanismen i utvecklingsländer. Får man ingen mat, då orkar man inte arbeta. Orkar man inte arbeta får man inga pengar till mat. Utan mat orkar man inte arbeta, osv. Men när dessa länder en gång kommer att få hög levnadsstandard (förutsatt att de kan hålla fred med varandra) kommer de psykiska problemen att öka om de gör samma misstag som i västerlandet att materiellt välstånd byggs och den andliga negligeras. Ett annat dilemma som den moderna människan plågas av är också en ond cirkel. Vi kallar det för psykisk trötthet, stress. Negativ stress är vår tids folksjukdom – eller en av dem. Har på nära håll sett bekanta gå i väggen, få sömnproblem, hjärtattacker, magproblem, mm. Det blir pyjamasdagar då den drabbade inte orkar upp ur sängen och tycker det är meningslöst att överhuvudtaget dra på sig kläderna: Femtio procent av de vanligaste sjukdomarna orsakas av negativ stress och snabbmat. Buller och samhällets krav stressar. Vi hänger inte med och känner oss oroliga. Det är en varningslampa att något är fel. Kroppen fungerar, men man känner sig ändå orkeslös och saknar kraft att ta itu med något. Inre stress och missnöjdhet med sig själv. Känslan av misslyckande förlamar initiativ och tanke. Man sitter fast i gamla misslyckanden. Alla misslyckas ibland men alla lär sig inte av dem. Det som måste göras skjuts upp dagligen och nästa dag och nästa, vilket förvärrar känslan av stress och misslyckande. Misslyckandet ökar pessimismen, vilket gör det än svårare att komma igång på morgonen och på dagen. Slutligen påverkas också kroppen därför, att människan är en treenig enhet. Om en del är sönder då fungerar de andra delarna sämre. Vila ger ingen hjälp att komma ur cirkeln. Arbetet som skjuts upp på framtiden ökar känslan av stress och otillräcklighet. De enklaste sysslorna verkar ännu svårare att klara av. Botemedlet mot detta förrädiska tillstånd är att aktivera sig med någonting och ta itu med det som måste göras. Det förvärrar stressen om nödvändiga göromål skjuts upp på framtiden. När det arbetet som man har undvikit är gjort ger det en lättnad som ger kroppen ny styrka. Det är svårt, men det går och det hjälper. Dystra tankar och oro vill fylla vardagen med förtvivlan och ta från oss den frid och glädje som gör människan stark i alla lägen i livet. De tankarna kommer inte från Guds Ande. Det är främsta orsaken till, att vi inte får låta dessa tankar förstöra en ny dag i vårt liv. Tankarna vill ta överhanden, men mota bort dem med bra tankar. (Joh.14:27, m.fl.) För att motverka stress måste samhället bli vänligare där vi ser varandra, bekräftar varandra. Människan behöver återhämtning med jämna mellanrum. Vi är inte gjorda att gå dygnet runt.
Då jag var på besök i Lengede kommun i Tyskland blev jag upplyst om att alla affärer är stängda på söndagar och gräsklippning inte får ske på en söndag. Folk umgås i stället som är en bra form av återhämtning, kraftsamling. Den söndagen kändes skön. För pengar kan du köpa:
En säng – men inte sömn
Böcker – men inte visdom
Mat – men inte aptit
Ett hus – men inte ett hem
Medicin – men inte hälsa
Lyx – men inte skönhet
Underhållning – men inte glädje
Ett krucifix – men inte en frälsare
En stol i kyrkan – men inte en plats i himlen
Det du inte kan få för pengar ger Jesus helt fritt. När han vandrade på jorden gav han de blinda syn och de döva hörsel. Han gav förlåtelse för synder. Han till och med gav sitt liv för att ta våra felsteg och vår synd. Han Erbjuder evigt liv till alla som tror på honom. Men det räcker inte att han ger om inte du tar emot. Bibeln säger ” Åt dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn (Joh. 1:12)
Pengar kan köpa umgänge men inte vänskap.
Pengar kan köpa medicin men inte hälsa.
Pengar kan köpa underhållning men inte lycka.
Pengar kan köpa en säng men inte en god natts sömn.
Ordspråksboken 23:4 står det ”Slit inte ut dig för att bli rik, var klok nog att avstå från det”. Pengar är en god tjänare men en dålig herre.
Det kan köpa dig en Klocka, men inte Tid
Det kan köpa dig en Position, men inte Respekt
Det kan köpa dig Blod, men inte Liv
Det kan köpa dig Sex, men inte Kärlek
Så där ser du, pengar betyder ingenting
Bibeln uppmanar att sätta andra främst. Det ger en social fingertoppskänsla för andras uppförande som vi analyserar och summerar. Sociala doktriner ärvda sedan generationer kan vara bra i vissa sammanhang men kan inte ersätta känslan och iakttagandet av andras behov. Grunden är ändå en lyhördhet för den sinnesstämning som döljer sig bakom småpratet och uppförandet. Sociala regler lär vi från äldre syskon och föräldrar vilket blir en hjälp i kommunikationen med andra. Vi lär oss att inte avbryta när andra talar utan lyssnar tills det är vår tur. Inte skrika, tala tydligt, bordsvanor och hövlighet hör till det som vi lär eller borde lära. Finns intresse för andra så lyssnar man också koncentrerad till punkt utan att avbryta.
Bibeln varnar för känslor som bryter ner ens egen och andras välmående (Ilska, förbittring, hat, oförsonlighet, osv.). ”Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle”. ”Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra och visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus”. (Ef. 4: 31 – 32)
Vreden gör livet till ett lidande och stör sömnen, gör ansiktet mörkt och ger kroppsliga sjukdomar. Kronisk bitterhet liknar en frusen kvist som går av lätt, tål ingenting, hämmar skaparlusten, leder till passivitet. Vrede och ilska resulterar i överhettade lager så att vagnen går sämre tills lagren skär ihop. Det blir grus i maskineriet. Kroppen börjar krångla. Vrede och depression är patologiska känslor vilka bär på ansvaret till ett flertal allvarliga sjukdomar till det stora flertalet enligt psykologen Ellerbroek, är ett dokumenterat faktum. Vi alla vet, att depression ”tar märgen ur benen”, som Bibeln säger. Dessa emotionella känslor tar mycket energi i anspråk och den energin tas från den fysiska kroppen.
”Ge dig inte hän åt sorgsna tankar, och plåga dig inte med dina bekymmer. Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som lever glad får leva länge. Njut av livet, var lätt till sinnes och håll sorgen på avstånd. Att gå och sörja har blivit mångas fördärv, och det gör ingen som helst nytta. Avund och vrede förkortat livet, och bekymmer gör att man åldras i förtid. Den som har ett ljust sinne och är glad i mat förmår uppskatta det han får att äta”.
(Syr. 39:14 – 25)
Glädje och förlåtelse. Bibeln talar mycket om glädje och fröjd ca 350 gånger i skilda sammanhang, och förlåtelse ca 150 gånger. ”Glädjen er i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen er”. (Fil.4: 4) ”Var alltid glada”. (1 Tess. 5:16) ”Förlåt oss våra skulder såsom vi förlåter dem som är oss skyldiga”. (Matt. 6:12)
Tacksamhet och öppet sinne även för obetydliga saker och händelser i vår närhet kan bli orsak till glädje. Har man inte den gudagivna förmågan att finna glädje i det lilla (som ett barn) så finner man inte det heller i det stora. Svårmod och andra tunga tankar gör sitt mullvadsarbete i oss sakta men säkert tills det en gång så vackra och blommande trädet vissnar. Sjukdomen är plötsligt ett faktum och livskvaliteten blir sämre. Tid och pengar går åt mer än vad man förut offrade på sin hälsa, hälsan som man förr tyckte var en självklarhet. Glädjens betydelse i vardagen kan inte nog betonas. Skratt och glädje får spända nerver och muskler att slappna av. Avspänningen kvarstår en till två timmar efteråt. Glädje, fröjd och lek är alltså en viktig del i vårt liv och om den hålls levande är den en broms mot depression. Hoppet om något bättre i framtiden ger en bra grund för glädje.
Glädjen är ett läkemedel. Gläd dig frisk! Glädje är värme som smälter den frusna kvisten som då blir böjlig. Då tål den stormar, motgångar och befriar vår inre stelhet. ”Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tar märgen ur benen”. (Ordsp.17: 22) Citatet säger oss, att ett glatt sinne ger mera fysisk prestationsförmåga som extra belöning. Man vet det nu och långtids jämförande tester visar, att de som har ett glatt sinne har bättre immunitet mot sjukdomar. De kan till och med bli botade från allvarliga dödliga krämpor. Det är sant som Bibeln säger att en viktig orsak till läkning och bevarande av god hälsa är glädjen. De som är nöjda med sig själva och sin omgivning blir mindre sällan sjuka. Ett arbetslag där alla trivs med varandra är ett effektivt helande socialt nätverk. När laget skingras av någon anledning och samvaron med kamraterna bryts brukar de också känna av olika sjukdomssymptom.
”Den frikostige blir rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt”. (Ordsp. 11:25)
Psykiatern George Vaillant följde 200 Harvardstudenter under 30 år. Dessa delades i en lycklig grupp och en olycklig. Hänsyn togs till genetiska faktorer och effekterna av alkohol, rökning mm. Resultatet var övertygande. I den lyckliga gruppen blev endast två kroniskt sjuka eller dog före 53 års ålder. I den olyckliga gruppen blev 18 kroniskt sjuka eller dog före 53 års ålder. Att ett glatt hjärta är en god läkedom och stärker vårt fantastiska immunsystem är alltså bekräftat empiriskt och med jämförande tester. Glatt hjärta eller brutet mod? Den förra känslan ger nya krafter men den senare passiviserar och förbrukar krafterna utan att man anstränger sig det minsta – tar märgen ur benen, som Bibeln säger. Paulus sade, att i min svaghet är jag stark. ”Mod uppehåller mannen i hans svaghet, men ett brutet mod vem kan bära det”? (Ordsp. 18:14) Glädjen motar bort onda tankar ur sinnet och gör anletet ljust. Glädjen som Bibeln menar, måste vara sund. Att ta hand om sig själv och hjälpa andra ger äkta glädje. Oavsett ålder är människans dominerande behov kärlek, trygghet och bekräftelse. Skadeglädje är glädje som utlöses av en latent avundsjuka. Den har sin härledning från primitiv tävlingsmentalitet och har plågat mänskligheten ända från Kains tid. Den orsakar enorma ekonomiska skillnader mellan människor. Skadeglädjen slår vanligen tillbaka på den som ägnar sig åt den formen av osynlig illgärning. Går det bra för min granne så går det bra även för mig i långa loppet.
Att be om förlåtelse oavsett om det gäller mellan människor eller mellan människa Gud kan vara svårt för högmodet. Men när man väl har passerat känslans hinder blir den inre jämvikten återställd med omedelbar verkan. Det är fråga om själens läkedom utan motsvarighet i några andra metoder. Förlåtelsen har en helande verkan på sinnet och kroppen. Kristendomen är en offrandets, nådens och förlåtelsens tro utan vilket det inte kan bli lugn och ro mellan människorna. Själsliga sjukdomar består så länge som ett oförsonligt sinnelag får bestämma. Den ömsesidiga förlåtelsen är ett offer: ”Och förlåt mig mina skulder såsom jag också förlåter dem, som är mig skyldiga.” ”Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande”. (Ps. 34: 19) Det är ett löfte som har visat sig stämma.
Vi bodde i Maaninka, Södra Finland. Grannen som hette Taumaala hade en pojke Ilmari som var något äldre än jag som då var kanske 6 år. Taumaala låg sjuk i Lung-TBC vilket han senare dog i. Ilmari och jag hade som uppgift att tömma hans spottkopp på gödselhögen bakom ladugården. Till saken hör, att Taumaala var en storrökare ända till slutet. Han förvarade sina cigaretter av märket Työmies (arbetaren) på spiselkransen. I varje ask fanns över tjugo stycken starka cigaretter plus ett munstycke av trä. En dag stal Ilmari och jag en ask och gick till skogen för att tjuvröka. Vi tände den ena efter den andra vilket gjorde oss vimsiga efter några förbrukade cigaretter. När vi stapplade hemåt såg min äldre bror Erkki att jag hade dålig balans i kroppen. Jag ramlade ner från gärdesgården som jag skulle kliva över. Dessutom luktade det tobak. Inom kort kom det fram, att Taumaala saknade sina cigaretter. Trots klara bevis på motsatsen nekade jag till att ha något med stölden att göra. Det kändes tillfälligt lättare att neka mot alla odds än att erkänna sanningen. På det sättet förvärrade jag min egen situation. Erkki hade en klar åsikt vad som nu skulle göras, och sade: Nu går du och jag till Taumaala och klarar upp den här saken, pengar har vi inte, men du skall be om förlåtelse för det du har gjort! Han tog mig i kragen och jag stretade emot men mot Taumaalas hus gick stegen trots allt. Jag stod där framför sjuksängen nära Taumaala och teg samtidigt som blicken riktades mot golvet. Brorsan påminde mig om vad jag skulle säga. Jag mumlade något ohörbart till Taumaala tills Erkki sade: ”Du får välja mellan ordentligt med stryk eller så ber du ordentligt om förlåtelse, Taumaala väntar”. Jag började vrida mig som en korkskruv men stoltheten gav sig inte. Brorsan skakade om mig lite som en påminnelse tills jag fick fram ett ordentligt förlåt. Det kom tårar i den sjuke och döende Taumaalas ögon. Det blev en glädje för alla parter i målet även för mig trots tvångsförlåtelsen!
Nu visar forskningen på, att det finns ett förlåtelsecentrum i människans hjärna som konstaterats med mätningar då personen i fråga verkligen befriar sig från sitt högmod. Vid förlåtelsen försvinner nedbrytande känslor ur tankelivet och personen blir fri och glad återigen. Som tidigare sades, har sinnestillståndet ett avgörande betydelse för hälsan. Det kändes ibland motigt att bege sig till stålverkets buller, hetta och damm klockan halv fyra på morgonen till första skiftet. Men jag blev påmind om Paulus uppmaning att tacka i alla lägen, så jag tackade på väg till arbetet där jag yrvaken traskade i morgonkylan. När jag hade satt aluminiumhjälmen på huvudet och tagit arbetskläderna på mig kom en och annan arbetskamrat till mig och undrade över, hur jag kunde se glad ut så tidigt på morgonen? Verkan av Bibelns råd var alltså omedelbar. Vanligtvis kom vi till morgonskiftet klockan fyra halvsovande och muttrade någonting som liknade ett hallå till de andra. Vissa orkade inte ens hälsa.
Det finns ett överflöd av orsaker till glädje. Det kristna uppståndelselöftet och att svärden skall smidas till plogbillar verkar än så länge avlägset i denna konfliktfyllda värld men är något att se fram emot även när livet känns grymt. Livets bekymmer och trätor fråntar synfältet och människan blir fast i det som är förgängligt och utan värde. Liksom man kan bli fången i en viss lära så kan man bli fast i en ältande och klagande livsstil. Många har mycket att leva av, men lite att leva för, och många har lite att leva av men mycket att leva för. Helt riktigt varnar Bibeln för att göra sig bekymmer för morgondagen. Detta verkar hämmande på livsglädjen och förkortar livslängden. Oron förstör även denna dag. Morgondagen bär själv sitt bekymmer. Den som har fastnat i sina bekymmer tenderar till att förstora dem tills de förvärras till hopplöshet och förtvivlan. Ibland blir tunneln mörk och trång. Då måste man prata med någon som kan se problemen på avstånd och ur en annan synvinkel.

Stulen glädje.
Glädje och kärlek är intimt sammanbundna. De kompletterar varandra. Bitterhet, tvister, missnöje, splittring, stridigheter, stress, besvikelse, harm, otålighet, dåliga relationer. Listan över allt vad den främste glädjedödaren Satan har till sitt förfogande är lång. Denne är en mästare att använda dem mot kristna. Han hatar glada kristna och ser helst av allt de går kring och ser ut som förlorare i livet.
”Du skall kungöra för mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje tillfyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.” (Psalm 16;11)
Glädjen stärker immunsystemet. Den ger nya krafter att möta vardagen och andra människors inte alltid fördelaktiga uppförande mot mig. Glädjen är en av Andens frukter och kommer näst efter kärleken. ”Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är inte lagen.” (Gal. 5:22, 23) Glädjen är en gåva och en följd av frälsningen. Den kan förloras. Vi måste alltid bevara den då andra människor kristna eller inte kristna försöker stjäla den från oss. Glädjen är ett bra recept mot sjukdomar.
En präst i Sv. kyrkan berättade om de unga och var mycket bekymrad för dem. De hade fråntagits så mycket och fått så lite tro med på vägen, så många ville ta sitt eget liv – bara för att sätta en gräns för hur mycket man fick ta ifrån dem. Denna hållning var rätt ny, enligt prästen. Djupt förtvivlade unga som i protest ville dö. Men de har inte förstått riktigt att när de tagit sitt liv då är de faktiskt döda, sa prästen. Denne berättade sedan, att unga konfirmander blev skjutsade av föräldrarna till mässan – men föräldrarna blev inte med in, då de tog avstånd från sitt barns tro. Skämdes. Det har utförts våld mot tron och våra kristna rötter. En ungdom idag frågade mig: Påsk, var det nåt med den där som korsfästes – eller nåt sånt? Judaskyssen som de unga fått smaka av vår överhet. Den kyssen visste inte en ung på 24 ens vad det var. Hela livsroten amputerad – och i ett enda slag … ”Vad vi hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn.” (Psalm 78:3-4)
Bön för varje dag är att bli fylld av Den Heliga Andens glädje och att dela med mig av den glädjen!

Förnöjsamhet. Nöjd och belåten är ord som marknaden hatar. De vill att vi skall slita mera och tjäna mera pengar för att konsumera mera. Reklammakare har sin största uppgift i, att få oss att känna missnöje med det vi har, med vår situation, med vårt utseende. De vill också se oss falla i den fällan som är att älska pengar och prylar mera än våra medmänniskor. Paulus älskade människor mera än pengar. Därför kunde han säga: ”Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har”. Pengar och prylar kan ge en kortsiktig lyckokänsla. En butiksrunda på en halv eller hel dag ger en känslokick och när man kommer hem och öppnar alla paket, som en kund sade. En kortvarig tillfredsställelse infinner sig då man provar och ser, beundrar varans form och förpackningen. Hjärnans belöningssystem får sitt. Världens rikaste kvinna på sin tid, Barbara Hutton, sade, att hon var ständigt djupt olycklig. Det bästa är faktiskt helt gratis: Glädjen över naturens under, blomsterprakten och fågelsången, himmelens regn och markens gröda, vänner, barn vilka sköter sig. En nöjd människa är friskare. Hon har starkare immunförsvar, lägre puls och mindre benägenhet att bli sjuk eller allmänt svag.
Skalet kan köpas, men det som är grundväsentligt, kärnan, kan inte köpas med pengar. Den som endast värderar de synliga tingen i världen och strävar efter höga positioner är slav i den hierarki som världen i verkligheten är. Den uppskattar inte människor för vad de är utan vad de har. Den rike vill ha mer och jämför sig med den fattige. Annars har han inget att jämföra sin rikedom eller makt med. Det är lättare att vara fattig om alla är fattiga. Den fattige jämför sig med den rike och strävar också efter mer och förlorar det naturliga perspektivet över sitt liv och dess grundmening. (Jämför med den girige rike mannen i Luk. 12:20, som hade ladorna fulla och tänkte äntligen njuta av sin rikedom som hade varit livsmålet men livet togs från honom)
Mycket av den förnöjsamhet som var ett naturligt inslag förr i samhället är nu glömt. Folk i allmänhet var mera nöjda med det de hade och där de befann sig. De arbetade mera och bekymrade sig mindre. De hade inte tid för det. Det sociala nätverket var mera äkta. Reklamens påverkan var försumbar. Familjerna var hela och trygga enheter vilket ersatte dagens ytliga nätverk där individen inte får bekräftelse. Alla slet för sin dagliga föda och kände till varandras bekymmer i och med, att man hälsade på varandra och pratade om sina svårigheter och andras också. Detta att folk umgicks med varandra och inte med Tv:n, verkade som terapi mellan byborna. De hade ansvar och hjälpte varandra solidariskt vilket gjorde livet lättare för alla. De var stolta över sitt yrke och sin familj. De var stolta över att klara sig själv och hjälpa andra som hade det ännu kämpigare. Nu har självförverkligandets egoism och jakten efter rikedom fått dominans. Man är inte nöjd med sin lott utan vill ständigt ha mer. Framgång och livskvalitet har ersatts med pengar som värdemätare. Denna självcentrering bidrar till samhällets sämre funktion. Relationsproblemen ökar, vilket har ökat trycket på sociala myndigheter vilka ställs inför närapå olösliga mänskliga problem. ”Bättre är ett fat kål med kärlek, än en gödd oxe med hat”. (Ordsp. 15:17) ”Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet, är verkligen en stor vinning”.(1 Tim. 6:6) Att Bibeln även här har rätt visar en forskningsstudie från University College i London. 216 medelålders tjänstemän följdes under en lång tid. De fick skriva dagbok, svara på frågor, delta i experiment på laboratorium och gå med mätapparater som var 20:e minut mätte pulsen och blodtrycket på dem. Resultatet av studien visade, att de, vilka trivdes med livet överlag hade mindre stresshormoner och lägre puls. ”Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstör dem och där tjuvar bryter sig in och stjäl”. (Matt. 6) Motpolen till förnöjsamhet är girighet, samlandet av skatter. Mammon, ett armeniskt ord, som betyder rikedom, egendom, blir det främsta livsmålet. Mammon skrivs med stor begynnelsebokstav i Bergspredikan. Jesus personifierar Mammon som en avgud under vilka människorna är slavar och trälar. Den binder människan i nya och oanade bekymmer om den inte hanteras på rätt sätt till nytta även för andra.

Avund. Avund är en del av högmodet. När Kain mördade sin yngre bror Abel var drivkraften avund. Den primitiva sinnesstämningen påverkade Kains förstånd. Känslorna ersatte förståndigt uppförande och blodsdådet blev ett faktum. ”Ostadig och flyktig skall du bli på jorden”. Så har det sedan blivit under hela mänsklighetens historia. Avunden har sedan ärvts i alla generationer. Avunden är ett handikapp som förstör relationer och verkar i en tanklös blindhet till vanvettiga gärningar. Ofta är motiven för avund bisarra och utan förankring i verkligheten. Inbillning (fördomar) och känslor driver till felaktiga jämförelser där andras yttre liv blir jämförande måttstock. Man ser den andre ur alldeles fel synvinkel. Det är tanklöst att tro, att medmänniskan bara har ett bekymmerslöst liv utan någon skuggsida i tillvaron. Skuggsidan är månens baksida. Det finns välbärgade människor vilka bär på bördor, ofta olidligt tunga; barn som har dött, handikappade barn, sjukdomar, barn som ”spårat ur”, osv. De skulle ge alla pengar de ägde för att bli av med dessa belastningar.
Psykologen Al Siebert studerade överlevare från en enhet som nästan utraderades i Korea kriget. När dessa överlevare gjorde misstag så skämtade de ofta om det i stället för att bli arga. Han noterade vidare, att de ägde en avslappnad uppmärksamhet och en personlig radar som ständigt var påkopplad. Han fann, att deras personlighet var väldigt flexibel med många olika resurser att ta till. Siebert fann något som han kallar synergism hos dessa människor. Synergismen definierar han som behovet av, att saker och ting fungerar bra för en själv men även för andra. De ger av sig själv och lämnar världen lite bättre än den var. Kort sagt, de ödslade inte tid eller kraft på avund och de hade inte behov av att utmana varandra. Utmaning är en tävlan för att bli bättre på något område (eller alla) än den som avunden riktas mot.
”Bättre en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad”. (Ordsp. 16:32) ”Låt oss inte söka fåfänglig ära, i det att vi utmanar varandra och avundas varandra”. (Gal. 5:26) I Lukas 15 finns en liknelse om den avundsjuke äldre brodern. Avunden riktas mot den yngre som efter ett liv i utsvävningar och efterföljande lidande samt förödmjukelser välkomnas hem av sin fader. Den avundsjuke äldre brodern vill inte se förödmjukelsens och lidandets skola och skärseld som hans yngre bror gått igenom. Han ser bara glädjen som fadern känner och ovanpå allt annat så ordnas det hemkomstfest. Hans hållning är avund och bitterhet. Detta är fel, vilket fadern försöker förklara. Han säger, att jag älskar er båda lika mycket. ”Men jag hade sånär stapplat med mina fötter, mina steg var nära att slinta; Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg, att det gick dem väl i deras ogudaktighet”. (Ps. 73: 2,3) Avund och förtal följs åt: ”Så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal”.(1 Petr. 2:1) Bibelstället anger helt korrekt att avundens destruktiva frukter är skryt, förtal, och svekfullhet med ett ord – ondska.

Bitterhet.
En bitter människa är sårbar. Bitterheten riktas obefogat mot andra. Ett av anklagelser bundet sinne ger sig på människor eller Gud, men aldrig eller sällan till motpolen, djävulen. ”Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen”. (Ord.14:30) Sinnets balans ger krafter till kroppen men bitterhet tär på energin så att arbetsförmågan till och med halveras. Bitterhet dödar! Bitterhet är röta i benen, dvs. försvagar hela människan. Hjärnan, centrala nervsystemet och immunförsvaret kommunicerar med varandra. När immunsystemet blir försvagat efter åratals bitter sinnesstämning speglas detta i kroppen på något sätt och i ansiktet. Gud frågade Kain varför han var så vred och varför hans blick så mörk?
År 1974 upptäckte psykologen Robert Adler, att immunsystemet, liksom hjärnan hade en förmåga att lära. Candace Pert har under 30 år forskat i hur en människa som helhet fungerar och hur vår sinnesstämning påverkar kroppen. Hon säger: ”känslorna verkar inte bara i hjärnan utan i hela kroppen. Det finns ett nätverk av information i hela kroppen. Hjärnan finns och känslorna finns i hela kroppen. Vår hjärna rör sig i hela kroppen”. Men Bibeln var långt före att tala om det sambandet. Bitterhet försvagar hela kroppen. En kunnig idrottstränare vet om, att för att nå till toppen så måste bitterhet och nedstämdhet övervinnas, annars blir det inga topprestationer. Bittert sinne påverkar den nära omgivningen och dödar glädjen. Starka aggressioner blir en känsla av självömkan och martyrskap. En del förbittrade blir ursinniga om Gud nämns trots att de inte tror på Gud! Vreden riktas sällan mot cigarretter, luftföroreningar, födoämnestillsatser, kärnkraft, bekämpningsmedel, buller, egen livsstil eller andra orsaker till en sjukdom eller situation. Det kan vara starka negativa känslor mot andra personer vilka man ger skulden. En alkoholist skyller på sin fru som tog ut skilsmässa för att han börjat missbruka alkohol eller på annat sätt tappat greppet om sitt eget liv. För inte så länge sedan talade denne kanske om att var och en sin egen lyckas smed eller som man bäddar får man ligga! Nu är detta glömt och denne vältrar över ansvaret på andra eller på samhället och bitterheten fortsätter att undergräva hälsan och öka spritberoendet. Ändå är det så, att det är helt förkastligt att vara bitter på någon som anses som orsak till misslyckanden i livet. Det som skett har skett. Ju snabbare man lär sig av sina egna och andras misstag ju fortare går livet tillbaka på rätt spår igen. Därför är historia nyttigt. Den hjälper och varnar oss för att göra om samma misstag. Bitterhet och hat sätter stämpel i ansiktet som ser mörkt ut. Kain fick frågan från Gud: ”Varför är din blick så mörk”? En bidragande orsak till bitterhet är, att man lever kvar i förgångna misstag vilka inte kan göras ogjorda. Bibeln varnar för den livsstilen i Filipperbrevet: ”… men ett gör jag, jag förgäter (glömmer) det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig”. ( Fil. 3:13) Paulus såg sig inte om i plogfåran när han plöjde. Han visste att fåran blir krokig om man ser bakåt i stället för att rikta blicken framåt. Misstagen kan bli språngbrädan för framgång och visdom. Vi kan lära av felsteg och blunder och varna andra för att hamna i samma tunna. Låt inte det förgångna bestämma över det liv som ännu inte har levts. Misslyckanden kan bli en tillgång om de i stället ses som en nyttig erfarenhet. Till saken hör, att den som aldrig gör något gör inga misstag men blir utan erfarenhet och kunskap. Men det största misstaget är att aldrig försöka. Att underlåta att göra något som man borde gjort eller försökt göra ger en känsla av frustration och otillräcklighet senare i livet.
Oro och bekymmer.
Bibeln nämner oro och bekymmer mer än 80 gånger. ”Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd”? Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer”. (Matt. 6) Orden är psykologiskt korrekta. Den egna oron framkallas genom fantasin som tänker ut misslyckanden som möjligen kan hända men kommer mest troligt inte att hända. Orden ur Bergspredikan visar på god kunskap om människan. Först manas till att observera sig själv så tidigt som möjligt innan oron förstärks av fantasibilder om vad som kommer att hända i vissa situationer. För det andra sägs där helt riktigt, att oron ”görs”, vilket betyder att oron frammanas av oss själva. Oro och bekymmer förstör den inre glädjen och skapar spänningstillstånd. Oron, som i dess djupaste härledning är existentiell, dämpas med konsumtion av upplevelser och verksamhets- mani för att hinna med så mycket som möjligt. ”Man lever ju bara en gång”! Detta ordstäv utan verklighetsförankring är en ödesdiger missuppfattning. Talesättet spär på oroskänslan än mer och pekar på livets hopplöshet när det en gång slutar definitivt. Att oron i grunden är existentiell parat med fruktan för framtiden blir än mer klart för den moderna psykiatrin när forskningen bidrar till mer insikt. I alla länder där kristendomen motarbetas och ateism sprids når lugnande preparat nya försäljningsframgångar enligt tillgänglig statistik. Agitation och propaganda (Agitprop) enligt sovjetisk förebild har varit lyckosamt. Detta är en dominerande orsak till försäljningsframgångar av Lozac och Valium. I sovjet blev det Vodka. ”Människan, av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro”, säger Job i sin vånda. ”Lik en blomma växer hon upp och sedan vissnar bort, hon flyr undan som skuggan och har ingen varaktighet”. Kronisk oro verkar hämmande på hjärnans problemlösande aktivitet. Oron gör tankarna stela och kreativiteten hämmas. Studieresultaten påverkas markant. Samtidigt reagerar kroppen med hjärtklappning, blodtryck och svettning när fantasi och katastrofbilder manas fram i tankarna och den första orsaken till ängslan glöms bort. Den första orsaken är, när tanke och fantasi skenar iväg okontrollerat.
Det finns en lärorik historia om den kinesiske bonden vars häst rymde från inhägnaden vid tiden då han mest behövde dess hjälp. Byborna samlades kring honom och beklagade denna olyckliga händelse. Bonden sade att, det blir nog något gott av det hela i alla fall. Nästa dag var hästen tillbaka i inhägnaden och hade med sig många vildhästar. Byborna tyckte det var en fantastisk tur bonden hade. Några dagar senare när bondens pojke red på en av vildhästarna föll han av och bröt benet. Byborna samlades igen och tyckte synd om både bonden och pojken. Det ordnar sig nog, svarade bonden. Nästa dag kom en inkallelseorder till alla män i byn. Bondens pojke som hade brutit benet behövde inte följa med. Det ordnar sig nog alltid, sade bonden, allt samverkar till det bästa och allt har sin tid, sitt slut och sin början.
”Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig”. Detta är ord i Johannes 14 som ger lindring mot oro och ångest. Tron i sig har en dämpande verkan på onödig oro då man har något större än våra känslor att se framemot och koncentrera tankarna på.
Oroa dig inte för morgondagen för då förstör du denna dag som är.

Fruktan.
Orden frukta, fruktar, fruktan, rädsla, skräck, ångest förekommer i Bibeln cirka 900 gånger.
”Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer”. (Matt. 6) ”Och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom”. (Heb. 2:15) Fruktan, detta gissel har kommit in som en farsot i mänskligheten efter syndafallet. Fruktan och rädsla är ofta förekommande känslor hos den moderna människan. De första som fruktade var Adam och Eva. Sedan deras son Kain. Det var följden av deras olydnad. Kunskapens träd på gott och ont var det godas motpol djävulens närvaro. De första människorna visste inte vad Gott eller Ont var. Djävulen visste vad gott var men var alltigenom ond och kunde bara göra det onda. Djävulen var lika listig då som nu. Ondskans närvaro i skapelsen har inte minskat utan ökar så länge världen är i den ondes våld till en bestämd tidpunkt. Drivkraften att sprida ondskan vidare hör till vår fallna natur. Kunskapens träd på gott och ont var ett träd av kompensation mitt i Eden. Dess motpol var livets träd. Någon gång trots varningar tog människan del av Kunskapens träd på gott och ont. Trädet symboliserade människans samvetes medvetenhet om, att hon kan välja fritt därför att hon skapades som fri. De första människorna lurades att bryta mot förbudet. De blev dualistiska till sin natur liksom detta hemlighetsfulla träd, som symboliserade det ondas närvaro och var där som en symbol för människans valfrihet. Hon fick kunskap om det onda. Nu kan samma individ agera med bestialisk grymhet eller kärleksfull empati. Tillvaron har sedan dess förvandlats till en tvåfaldig kompensation mellan motpoler. Gott – ont, kärlek – hat, sanning – lögn, värme – kyla, glädje – sorg, ljus – mörker, hälsa – sjukdom, frihet – slaveri, liv – död, trygghet – fruktan, osv. Vi alla ser, upplever, att allt det som är gott i tillvaron kompenseras av en ond motpol vilket måste vara en ond andemakt. Sedan nämns Kain som ljög och blev rädd. Kain valde att ljuga när Herren frågade var hans yngre bror Abel fanns. Han kände fruktan för framtiden efter brodermordet. Kain ljög när han sade att han inte visste var hans bror fanns. För att rättfärdiga lögnen ifrågasatte han sin plikt att hålla reda på sin bror. När Kain ljög bidrog det till att ytterligare öka fruktan. Det är ett faktum, att lögn skapar fruktan inom den som ljuger. Lögnen hänger kvar i det undermedvetna som en börda och blir ett hinder som binder ett eget fängelse. För att dölja lögnen måste nya lögner hittas på. Det skapar murar och misstänksamhet mellan människorna. Rädslan för att bli avslöjad finns med hela tiden.
Missnöje och grämelse över misstag som gjorts under livets gång spär på fruktan. Fruktan ger sömnlöshet, koncentrationssvårigheter och en känsla av oro. Fruktan verkar hämmande på minne och inlärning. En student som fruktar inför en uppgift minns mindre av vad läraren har sagt. En körkortsaspirant som fruktar blir överspänd inför uppkörningen. De gör alla tänkbara fel som de normalt inte skulle gjort och blir kuggade. Det som verkligen händer mig är inte mycket i relation till hur jag reagerar på händelsen. Kanske tio procent är verklig händelse och nittio procent fantasifruktan som aldrig blir verklig händelse. Candace Pert har i årtionden också forskat om fruktan. Hon trodde i början, att fruktan endast påverkar hjärnan. Nu vet hon, att fruktan verkar i hela nervsystemet och immunförsvaret ända ner till cellernas nivå. Inte bara sinnesstämningen utan även fysiskt märks fruktan i andningen, bröstet, musklerna, magen. Fruktan påverkar hela människan och människan är ande, själ och kropp, en enhet, ändå är dessa tre åtskilda, men beroende av att alla är i ett normaltillstånd som det var avsedd från första början då allt var fullkomligt i skapelsen.
Alla varianter från oro till dödsångest härjar nu här i världen och håller människorna i sitt grepp. Jag hade en granne i samma hyreshus som var extremt orolig varje gång som mannen inte kom hem från skiftet i tid. Ibland kunde hon inte ens vara stilla utan vandrade av och an på gården och höll utkik. Det var helt onödigt och risken fanns, att hennes oro skulle påverka dottern, deras enda barn. Hon blev nästan hysterisk och vred sina händer om maken inte syntes till. I sin fantasi skapade hon bilder av olyckor som han kanske hade råkat ut för i järnverket.
Stel av skräck kan någon säga efter en ångestfylld upplevelse. Skräcken förlamar musklerna och tanken så, att den som drabbas blir oförmögen att röra sig, ett s.k. kataleptiskt tillstånd. En talinstruktör berättade om en händelse, då en av eleverna skulle hålla sitt första offentliga tal. Elevens fantasi inför talet med inbillade scenarier gjorde nervositeten synlig redan dagen före. Uppe på talarpodiet övergick nervositeten till rädsla och talet blev otydligt. En förlamande skräck tog överhanden med åtföljande kataleptisk reaktion. Den stackars premiärtalaren föll baklänges då hela kroppen gick i baklås. Fruktan verkade på kroppen.
Psykiatern William Sargant behandlade engelska soldater som drabbats av krigsneuroser. När engelska armen retirerade mot Dunkerque såg en av soldaterna sin yngre, svårt bukskadade bror ligga på åkern bredvid vägen. Den svårt skadade brodern bönföll sin retirerande bror att skjuta honom, vilket han också gjorde med sitt Enfield gevär. Efteråt drabbades soldaten av total förlamning i den arm som hade hållit i geväret och avtryckaren. Med stöd av de nya preparaten som kom före och under kriget fick han lindring. ”Rädsla finns inte i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut fruktan, ty i rädslan ligger tanke på straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken”. (1 Joh. 4: 18 ) Fruktan och kärlek har svårt att samsas i en och samma person. Den som uppfattar Gud som tyrann som vill straffa minsta förseelse är dåligt informerad. Den som ser Gud som absolut kärlek och ingenting annat litar på denna kärlek som ett barn litar på sina föräldrars vilket blir trygghet i stället för fruktan. Rom. 8:15: ”Ni har ju inte fått en träldomens ande, så att ni åter skulle känna fruktan: Ni har fått en barnaskapets ande, som ropar: Abba, Fader”!
Den som tror har här ett löfte som lindrar fruktan. Den troende har fått samma privilegier och rättigheter som de rådande mellan barn och föräldrar. Guds kärlek till människan är lika villkorslös som föräldrarnas till barnets. Det är människan som försöker ställa villkor utan att i motsvarande grad ställa villkor på sig själv. Fruktan är ett hinder för att vara öppen och avslappnad i relationer med främmande och okända människor. Därför är det vanligt och enklare att säga sig ha en privat tro eller att tron är en personlig angelägenhet – men allt annat är det inte! Detta får bekräftelse i följande vers: ”Och då utelämnar du Herren som har skapat dig”! Fruktan för andras åsikter om mig är en belastning och då förnekar man sina åsikter. Andra vet inte om den personen är fågel eller fisk eller mittemellan. Fruktan hindrar inte döden men den hindrar livet.
Fruktan bland mänskligheten kommer att öka i framtiden samtidigt som den påverkar vår allmänna hälsa och livskvalitet. (Luk. 21)

Bönens kraft Jesus den mest perfekta människan, jordens främste vandrare och alltigenom god och rättvis bad till sin Fader. Bönen ger tillförsikt och hopp i alla livets situationer. Bön är en kraftfull tillgång för alla. Alla människor borde använda sig av dess många möjligheter. Bön är energivågor som sänds iväg från den som ber. Skapelsen skedde med ord; och Gud sade och det blev. Enligt första lagen i termodynamiken kan energi varken skapas eller förstöras, den kan endast omvandlas. Denna naturlag säger oss, att böneorden inte kan förstöras därför att ord är energi. Modern vetenskap med tillgång till högt utvecklade hjälpmedel kan nu se och spåra atomer och elektroner, t.o.m. mindre partiklar. Man börjar nu tangera gränsen där ande och energi sammansmälter. Materia och energi närmar sig det osynliga andliga. Vilken som helst av dessa; ande, energi och materia kan vara en spegelbild av de andra eller att energi och materia kan vara ande. Den osynliga världen som Bibeln talar om är en levande verklighet. Energi är ljus och Bibeln säger: … Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Ordet ljus i olika variationer förekommer i Bibeln ca 300 gånger. Ordet bön förekommer ca 250 gånger. I våra tankar finns en latent kraft. En medveten tanke påverkar levande cellvävnad beroende på vad slags tanke det rör sig om, uppbyggande eller nedbrytande. Vi vet av erfarenhet, att såväl djur som växter känner av detta. De belönar oss med tillgivenhet och med att växa och frodas. Uppfinnaren, fysikern och Nobelpristagaren Marconi (1874 – 1937) sade att han var stolt över att kunna bekänna sig som kristen och troende. Jag tror på bönens makt. Jag tror inte bara som kristen utan också som vetenskapsman. En radiosändare inte större än en hand kan sända ut budskap över oceanerna, men människans hjärna är mer komplicerad än någon annan skapelse. Den trådlösa apparaten kan sända ut vibrationer till sitt mål. Då är det förnuftigt att tänka sig att det under som vår hjärna är, skulle kunna sända ut vibrationer i form av bön, som också når sitt mål. Bön är fysiskt som psykiskt välgörande och en utväg ur nedbrytande känslor. En person som ber, sover bättre, blir mer nöjd med sig själv och sin omgivning. Hon fungerar bättre socialt och emotionellt samtidigt som minnet och orken blir bättre. Om detta har kristna psykologer länge vetat, men de har hindrats att tillämpa sina kunskaper på de statliga sjukhusen med hot om avsked. Läkaren Magne Smith i Östersund blev av med sitt arbete då han bad tillsammans med patienterna på deras egen begäran. Resultaten för patienterna var goda, men den inkompetenta ledningens personliga åsikter var viktigare än att patienterna mådde bättre. Att be för sina fiender, som Jesus uppmanar till, är mycket svårt för den fallna människan, men har en stor verkan på den psykiska hälsan. De som verkligen har förmått sig att göra det intygar, att det hade stor fördelaktig verkan på deras sinnesstämning – också ovännens. Många har ändrat på hat och dåliga relationer genom att be för sina ovänner. Alexis Carrel säger, att som läkare har jag sett människor lyftas upp ur svårmod och sjukdom genom bönens överjordiska makt, när läkekonsten redan har fått ge tappt. Bönen är den enda makt i världen, som tycks kunna övervinna de s.k. naturlagarna, och när detta skett under uppseende väckande former, har man talat om underverk. I det tysta sker sådana underverk varje dag och stund i människors hjärtan, som upptäckt att bönen är ett aldrig sinande kraftflöde, som hjälper dem att bära egna och andras bördor. Bönen knyter en osynlig kontakt med den gudomliga kraft som uppehåller allt liv, och får del av denna. Den människa, för vilken bönen är den stora kraftkällan, blir spänstigare till kroppen och rörligare till sinnet. Hennes förståelse för vad som är grundväsentligt i den mänskliga samlevnaden fördjupas.

Vrede, självbehärskning.
”Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas inte; därmed gör du blott illa”. (Ps. 37: 8) ”Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft”. (Ordsp. 14: 29) ”Bättre en tålmodig man än en stark och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad”. (Ordsp. 16: 32)
Den moderna människan har mycket fritid. Ändå är stress och frustration allmänt förekommande beroende på att sysslolöshet i sig är stressande. Otålighet och brådska dominerar. Många ramlar av ekorrhjulet och hamnar vid livets kant. Hastighetsgränser ses av de otåliga som om det inte gäller för dem och de räknar minuter, sekunder. De naturliga processerna vill man påskynda med olika metoder. Behoven skall tillfredsställas omedelbart. Man hinner inte spara utan köper varor på dyra avbetalningar antingen man behöver eller inte. Detta trots att varans pris blir mycket högre och skulden blir en frustrerande belastning.
På 60-talet gjordes en märklig test på fyraåringar vid en förskola i Stanford University där de bjöds på Marshmallows som lades på deras pulpeter. Om de kunde vänta 15 – 20 minuter med att äta upp godiset tills försöksledaren kom tillbaka skulle de få en till. Det var alltså ett test som gällde känslomässig impulskontroll. Förmågan att motstå en impuls att handla som är viktigt, alltså självbehärskning. Barnen tillhörde de anställda vid universitetet. En del fyraåringar klarade av att vänta dessa 15 – 20 minuter vilka måste ha känts som en evighet i den åldern. För att hålla ut hittade barnen på olika knep. Att prata med sig själv, hålla för ögonen för att slippa se den frestande godbiten, osv. De uthålliga barnen belönades med två Marshmallows. De andra barnen vilka var mer impulsiva stoppade i sig godbiten direkt när försöksledaren hade lämnat salen.
Försökspersonerna följdes upp senare i livet när de hade lämnat High School. Skillnaderna var dramatiska. De trettio procenten vilka inte klarade av att vänta visade upp en problematisk psykologisk bild. De var mindre sociala, envisa och samtidigt obeslutsamma. De var misstänksamma och lättstötta. De var ofta svartsjuka och avundsjuka. De fick ilskna utbrott vid mindre motgångar. De hamnade ofta i konflikter och bråk. Kanske mer förvånande var, att de som hade väntat var långt duktigare i skolan och hade bättre koncentrationsförmåga och intresse att lära.
En allmän uppfattning är, att det hjälper när man laddar ur sin ilska då känns det bra efteråt. Men denna uppfattning är förledande och anses numera inte vara till någon fördel på längre sikt, tvärtom. Tester och intervjuer som Diane Tice gjorde på nittiotalet visade, att ilskan inte dämpas på lång sikt när man gav utlopp för den trots det förledande att det känns bättre. Vredesutbrott ökar hjärnans aktivitet och ilskan håller i sig snarare än tvärtom. Ilskan förefaller att bli ett kroniskt tillstånd hos den som avreagerar sig med starka känsloutbrott. Det finns många psykiska upplevelser som nu kan lokaliseras till olika delar i hjärnan. Djupt inne i hjärnan finns ett centrum som framkallar raseri och vrede. Hormonerna som orsakar dessa känslor verkar förödande på vårt immunsystem. Dessa fenomen har varit föremål för forskning de senaste femtio åren och visar att Bibeln återigen har rätt.
Det är mer effektivt om man först på något sätt dämpar sina känslor till resonabel nivå. Det hjälper omdömet och tanken att bli mer balanserad. Sedan blir det enklare att på ett konstruktivt och lugnt sätt lösa konflikten. Båda parter mår väl av det.
”Ty de är liv (Herrens ord) för envar som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara långt ifrån dig.” ( Ordsp.4:22 – 24)
Goda råd att ha rätt attityd till andra och sig själv och som också gynnar hälsan.
Det fanns två förmän i Domnarvets Järnverk vilkas grundpersonlighet var helt olika. Den ena var lugn och sävlig och den andre var hetlevrad. En förmiddag stod dessa två lika gamla förmän mittemot varandra och hade en uppgörelse om vem som hade rätt att ge order till ett visst arbete på bangården. De diskuterade på helt olika sätt. Den eldfängde stormskällde med händerna hårt knutna och småhoppade av ilska. Den andre, Filip log och talade, när han kunde i lugn ton. Vem som fick rätt kommer jag inte ihåg. Det jag kommer ihåg är att ett år senare dog den hetlevrade i en hjärtattack. Han var och är långtifrån ensam om, att skapa sina egna sjukdomar med sitt häftiga humör som orsakades av brist på emotionell mognad trots sin mannaålder.
Våldshandlingar som skett i hastigt mod eller under tillfällig sinnesförvirring när känslorna tog överhanden vid just det tillfället ansågs av domstolar som en förmildrande omständighet när straff skulle utmätas. Långvariga konflikter mellan grannar är inte ovanliga därför att vuxna människor inte talar med varandra och inte hälsar. De förblir främlingar med fördomar och misstänksamhet mot grannen. Ofta dras hela familjen med då föräldrar pratar illa om grannen när barnen hör. Osämjan gnager inombords och hämmar immunsystemet som kommunicerar med alla celler i kroppen.
Efter några år kommer kroppsliga symtom vilket avleder det som förr gnagde i själen. Nu blir det i stället sjukdomen som överskuggar och upptar tanken, tiden, pengarna, medan de gamla grämelserna kommer i bakgrunden. Men de finns där som uppehållande faktor till krämporna. Vreden är en orsak till kroppens och själens sjukdomar.
”Välsigna dem som förbannar er, be för dem som förorättar er”. Och: ”Döm inte, så skall ni inte bli dömda: Fördöm inte, så skall inte ni bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna”. (Luk. 6) ”Hämna inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen: Ty det är skrivet: Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren”. (Rom. 12: 19)
Det ligger en stor sanning i den revolutionerande uppmaningen, att vända andra kinden till. Detta hindrar ändå ingen att säga sin mening istället för att huka inför orättvisor som finns och alltid har funnits i samhället. Ingen mår väl av att knyta nävarna i byxfickan eller lösa orättvisor utan ärliga diskussioner. Jesus teg inte heller. Vid ett tillfälle när han välte månglarnas bord i templet. Vid ett annat tillfälle (när de hörde på) sa Jesus till Fariséerna, att de liknade vitkalkade gravar, fina utanpå i sina ornater men fulla med avskräde inuti. Fariséerna vände aldrig andra kinden till om de fick en tillrättavisning. Deras energi förbrukades i ruvning på hämnd.
Hämndens evigt roterande Perpetuum Mobile inleddes med Lemeks segersång: ”Ada och Silla, hör mina ord; ni Lemeks hustrur, lyssna till mitt tal. Se, en man dräper jag för varje sår jag får och en yngling för varje blåmärke jag får. Ja, sjufalt hämnad blir Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt”. (1 Mos. 4) Detta vänder Jesus på, när Petrus frågar hur många gånger jag måste förlåta, sju gånger kanske? Nej, Säger Jesus, du skall förlåta sjuttio gånger sju gånger. (Matt. 18)
Lemek kommenderar sina hustrur att höra upp. Han ansåg sin egen person vara mera värdefull än någon annans. Därför måste förolämpningar mot honom hämnas. Här skulle inga kinder vändas, ingen dialog hållas. Fram med våldet för att dominera över andra. Slå till direkt. Den sällsynta men nödvändiga styrkan och skickligheten att stifta fred saknade Lemek som bar på en förödande fanatism i sin personlighet. Detta har mänskligheten fått i arv. En abnormitet i personligheten vilket sedan överförts vidare till oss. Här är högmodet i centrum, egoismens segertåg och den starkares rätt över den svagare. Uppförande utan täckning i de verkliga kvalifikationer vilka inget har att göra med kroppslig styrka. Dessa känslor är en ofrånkomlig spegelbild av en människas omogna, osäkra, vacklande själsliv som blev en av följderna av syndafallet. Med Lemek och syndafallet inleds hämndens princip i världshistorien. En ändlös prestigekamp mellan människor som har orsakat död, lidande och galenskaper. Någon har beräknat, att en miljard har drabbats under hela den historia som är dokumenterat i skrift. Detta är mer än alla jordbävningar, orkaner, översvämningar och stormar sammantagna.
Den egna prestigen och äran kan hänga på de mest triviala och barnsliga, obetydliga saker bland vuxna människor vilka därmed avslöjar sin bristfälliga personutveckling. Sven Stolpe berättar en episod då han körde bil i Värmland på en smal skogsväg och mötte en traktor. Det fanns en mötesplats några meter bakom traktormannen men flera hundra meter bakom Stolpe. Traktorföraren krävde att Stolpe skulle backa och inte han själv som hade mycket närmare till mötesplatsen. Traktorföraren ansåg det som en prestigeförlust om han gav efter. Stolpe backade flera hundra meter på den smala vägen och mannen fick behålla sin hemmagjorda självkänsla. Sven Stolpes prestige berodde på helt andra preferenser.
Under en paus på ett Autobahn rastställe där mannen i en familj vid bordet intill började ropa på servitören. När denne kom, så höll mannen upp sitt dricksglas som han med högt röstläge ville ha utbytt mot ett rent. Servitören förklarade att glasen blir repiga i diskmaskinen, så det var inte smuts, men bytte ut glaset ändå. Det nya glaset var kanske mindre repigt. Mannen började nu hojta på ”Oberkellnern” som också kom så småningom och förklarade än en gång, att alla glas hos dem var rena och att de aldrig sätter fram smutsiga glas till sina ärade kunder. Mannen gav sig inte utan insisterade på ett nytt glas medan de övriga i familjen försökte göra sig så osynliga som möjligt inför de andra gästernas blickar. Han fick sitt glas men miste sin prestige i allas ögon, utom i sina egna. Den inbillade prestigen inför sin familj och de andra gästerna uppehölls med egentillverkad makt. Han gjorde sig löjlig i våra ögon.
Det måste vara svårt för kvinnan att vara beroende av en sådan bängel och hustyrann. Men många kvinnor är oerhört tåliga och toleranta, vilket bidrar till att hålla samman familjen i det längsta. Hade kvinnan utövat en liknande pennalism och översitteri så skulle det inte tolereras av mannen. Han skulle ta till knytnävarna, det sista argumentet mot henne som han en gång lovade att älska och hjälpa i nöden och inte bara under de skimrande dagarna, då allt går väl i livet.
Bibeln upphöjer kvinnan till en fullt jämbördig partner. Läs bl.a. Ordsp. 31: 10 – 31)
Bibeln ger ett utomordentligt svar, varför människor beter sig illa mot varandra i Gal.5: 17 och framåt som talar om, att i den dualistiska människan strider två krafter inbördes, köttet (prestigen) och anden (Guds ande). Femte kapitlet slutar med uppmaningen att inte söka fåfänglig ära, inte utmana eller avundas varandra. Bättre kan det inte sägas!
En indianhövding får frågan av sonen varför människor är onda. Hövdingen svarar att det bor två vargar i människan som låter den onda vargen äta upp den goda.

Konflikt och hämnd
”Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna, som har kommit vilse, så skall du föra djuret tillbaka till honom”. ( 2 Mos. 23:4)
”Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er”. (Matt. 5:44)
Konflikter kan ha sin första orsak i, som redan sades, att människor inte pratar med varandra, hälsar eller visar vanlig hänsyn och välvilja. Det är ett allvarligt missförstånd när hövlighet likställs med fjäsk och servilitet eller anses som ett uttryck för svaghet. Förr ansågs det i alla fall som ett enormt etikettsbrott att inte hälsa på andra som man mötte. Likgiltigt om denne var känd eller okänd. Den hövliga personen blev alltid uppmärksammad när folk besökte varandra för en pratstund. Hövlighet gör att människor kommer närmare varandra och fördomar elimineras. Stämningen bland unga och gamla blir bättre. Det finns ett judiskt ordstäv som säger att hälsa alltid först. Att hälsa på andra människor skapar en behaglig atmosfär i samhället och motarbetar främlingskap och gynnar integration så att främlingar känner sig inkluderade i samhället. Att skapa motsättning och stridighet är enkelt. Till det behövs ingen skicklighet, ingen intelligens, ingen förmåga till självbehärskning, men väl egoism och ovilja att prata hänsynsfullt med motparten.
Som sagt, det är inte ovanligt, att grannar eller andra hamnar i långvariga krigstillstånd med varandra. Detta kan pågå tills en av dem flyttar eller dör. Någon form av samförstånd tycks vara uteslutet innan dess. Inte ens medling av tredje part tas emot för att få enighet. De liksom trivs att plåga sig själva och terrorisera grannen med osämja. Omedvetet underminerar de samtidigt sin hälsa. De tävlar om att prata illa om varandra så fort de hittar någon som vill lyssna.
När oenighet råder blir knuten på repet mer åtdragen alltefter som tiden går och utsikterna till en försoning minskar. Människan blir en träl under nedbrytande känslor, ett slags självmobbning. Sedan blir vägen till fred hundrafalt svårare. En major i FN – truppen på Cypern sade något som fastnade i minnet: ”En riktig karl skall kunna lösa en konflikt genom att prata och inte ta till knytnävarna”! Att lösa en konflikt blir svårt, ja, omöjligt om den egna prestigen sätts i förgrunden. Aikido, den japanska stridskonsten poängterar, att Aikido är en försoningens konst. Den som vill slåss har brutit med universum. Den som försöker dominera över andra är redan besegrad. Den som försöker att förslava andra är full av Hybris, dvs. högmod. Gud är ingen slavägare eller dominerar någon. Han är Ande och Anden vet inget om dominans eller slaveri. Gud är grunden till frihet och förslavar inte människan. Förutom teologin så har människors sociala relationer av slavliknande karaktär under historiens lopp överförts till att vara människans relation till Gud. Människan är slav under sitt eget anklagande samvete, under andra och under sin ondska som är rester från syndafallet, men inte slav under Gud. Barn är inga slavar.
”Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad”. (Ordsp.15: 1)
Den som med lugna ord kan stilla vreden hos en ursinnig person ger verkligen prov på emotionell kompetens och visdom i konfliktlösning. Jag var vittne till en situation på en arbetsplats där en förman lade sin hand på en rasande arbetares axel och lugnade ner honom till normal nivå där det gick att diskutera. Detta var ett enkelt mästarprov och handen var det mjuka svaret. För många år sedan slutade grannen på andra sidan av gatan plötsligt att svara på mina hälsningar. Han hälsade inte ens då när jag mötte honom på gatan. Vi undrade givetvis vad som hade hänt men kom inte på någon orsak till hans ovanliga uppträdande. Jag gick över till hans hus och knackade på för att ta reda på vad som var fel. Han kom i en så affekterad sinnesstämning när han mötte mig på trappan så att han darrade. (jag tänkte på hans hjärta) Vad har hänt? Frågade jag. Din pojke har förstört mina tigerliljor och de är oersättliga! Tonen gick i falsett. Vi gick bakom huset för att se förödelsen bland tigerliljorna vilka växte i stort antal. Några enstaka blommor var avnupna. Men, om min pojke har gjort detta så ersätter jag dig, sade jag. Han fick 100 kr. ur en då ansträngd kassa. Sedan var vår grannsämja reparerad för min del. Det var vår och grannens pojke som hade varit där bland hans ymniga väldoftande tigerliljor. Detta bara som ett exempel på, hur någon oförnuftigt hetsar upp sig för obetydliga orsaker vilket förstör relationer och tär på hjärtat. Han kunde ha besparat sig många dagars onödig frustration, sparat på hjärtmuskeln och behållit sinnesbalansen om han genast frimodigt hade kommit till oss och pratat om tigerliljorna lugnt och sakligt.
Till saken hör för jämförelsens skull, att alldeles intill, på samma gata bodde ett äldre par, Elin och Arthur. De hade förlorat sina två söner med några års mellanrum. Dessutom var Elin höftledsopererad. Jag frågade dem, om våra barn springer också i deras trädgård eller har något otyg för sig? De får springa så mycket de vill, det är så roligt med barn! Svarade de båda. Att barnen var älskade av Elin och Arthur kände de på sig. Därför plockade lilla Elisa en bukett blommor och jag tror att blommorna kom från deras egen trädgård. Sedan ringde hon på dörrklockan och gav tant Elin buketten. Diplomati som bäst. Arthur och Elin blev stormförtjusta!
”Men om olycka sker, skall liv ges för liv. Öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad”. (2 Mos. 21: 23–25) Det här bibelstället citeras ibland som exempel på en vidrig rättskipning enligt Bibeln. Men i fortsättningen läser man, att om en träl blir skadad på något vis, så skall denne ges fri. Senare tillämpning blev, att den som fått sår fick avgöra om gottgörelsen för skadan skulle ske kroppsligt eller med ekonomisk ersättning. Det senare var vanligast. I Israel fanns sex fristäder dit den förmodade brottslingen kunde fly och få sin sak utredd i en domstol. Att egenmäktigt hämnas var absolut förbjudet i Israel.
”Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är Herren”. (3 Mos.19:18)
”Du skall inte” är skrivet som en order för att vi inte skall bära på dåliga tankar mot någon annan. Sådana tankar som bryter ner vår hälsa och glädje. Detta bibelställe har satt sin prägel i många civiliserade länders lagstiftning. Men, nu lever vi under Nya Testamentet. En av dess mest radikala bud är att älska sina fiender enligt Matt. 5:44. Hatet och hämnden är dömda en gång för alla. Kärlek till vänner är naturligt, men älska sina fiender är onaturligt och motsäger den fallne människans själviska instinkter. Detta är det mest kraftfulla budet i Bibeln och i mänskliga relationer över hela världen. Att löna gott med ont är djävulskt. Att löna gott med gott är mänskligt. Att löna ont med gott är gudomligt.
Sjukdomar, isolering och inre störningar ökar med ökad välfärd trots de sociala nätverken som samhället byggt upp. Det finns ett brett spektrum av psykiska sjukdomar från psykopati till ätstörningar som plågar nutidens generation. De äldre vilka hade morgonandakt och kristendom som kärnämne under sin sjuåriga skoltid har inte drabbats av samma problem. Det materiella går framåt samtidigt som människans inneboende andlighet förnekas av den ateistiska eliten. De nekar till att deras agitation mot kristendomen skulle vara grundorsaken. Nu har utvecklingen gått därhän att unga människor tar livet av sig drivna av depression och hopplöshet inför framtiden. De beskriver ångesten som en känsla av total tomhet.
De upplösande känslor som plågar mänskligheten måste haft ett ursprung och början. Bibeln nämner på flera ställen att Gud såg på allt Han hade gjort och det var mycket gott. Allt var gott, såväl naturen som människan. Sedan kom syndafallet som i Bibeln beskrivs lakoniskt och kortfattat. En sak förstår man ändå att här var det en andlig kamp som började mellan det absolut onda och det absolut goda. Människan ville gå sin egen väg i tron att den frihet som de redan hade skulle bli ännu vidare än förut. Ögonen skulle öppnas, mera makt, ännu mera frihet och visdom. I liknelsen om Den förlorade sonen beskrivs åskådligt hur det går för en människa som lämnar sin enda integrationspunkt. I detta fall hemmet där sonen växte upp och fick den kärlek och omtanke som alla behöver. I vidare perspektiv kan detta tillämpas på en människa som lämnar Gud, källan för all kärlek. Detta var också meningen med liknelsen som Jesus berättade. Verkligheten blev det motsatta. Människan blev trälbunden av sitt samvete och av andra människor och dessutom av den som bedrog dem. Sedan blev avunden det första destruktiva i människonaturen då Kain slog ihjäl sin yngre bror Abel. Lemek lovar att hämnas sju och sjuttiofalt. Denna hämndlystnad har sedan dess förhärjat människornas relationer genom hela historien. Att osämja, ovänskap mellan individer förekommer är inte ovanligt. Konflikter mellan folk och nationer är det överväldigande temat i världshistorien. En konflikt börjar och växer till mellan enskilda personer som utvidgas till partistrider. Hela mänsklighetens historia är galenskapens och oförnuftets historia.
Utvecklingen av mentala defekter från en lycklig tillvaro till dagens olyckliga beskrivs i Bibeln i en logisk ordning: Oskuld och bekymmerslöshet, olydnad, avund, hat, mord, egoism, hämnd och högmod.

Ilska.
”Se, dåren dräpes av sin grämelse, och den fåkunnige dödas av sin bitterhet”. ”Var inte för hastig i ditt sinne till att gräma dig, ty grämelse bor i dårars bröst”. (Job. 5: 2, Pred. 7: 10) I finsk översättning står: … och den dumme dödas av sin hetsighet, ilskenhet.
Hur ilska och aggressivitet verkar på hälsan har länge varit föremål för forskning. Ilska är livsfarligt. Att vädra sin ilska med skäll och skrik av orsaker som är befogade eller inte gynnar ingen. Personen som är ilsken och skäller får upprepade, för cirkulationssystemet skadliga hormonrusningar. Undersökningar bland hjärtpatienter i Stanford visar att ilska verkar vara den känslan som är farligast för hjärtat. När förbittrade patienter berättade om händelser som gjort dem arga så minskade hjärtats pumpkraft med upp till sju procent vilket anses som livsfarlig minskning av blodtillförseln till hjärtmuskeln. Den som tar emot skäll eller högröstad hänsynslös kritik mår också dåligt av det och kanske reagerar med avsky vilket bryter vidare möjligheter till kontakter eller reagerar ilsket, gråter eller blir lika hämndlysten som Lemek. Eftersmaken blir fadd och ohälsosam. Den som redan från unga år ger utlopp för sin ilska i alla sammanhang ökar sin risk för hjärtattack flera gånger om efter fyllda 50 år. Att undertrycka sin ilska i alla situationer är heller inte bra om man sedan går omkring i sin bitterhet. Men att lufta sin ilska i alla situationer så fort det hettar till kan bli en livsstil som undergräver hälsan. Ilska är en naturlig känsla men hålls det inombords, kan den omvandlas till hat eller hjärtattack. Alldeles riktigt är det som står i Efesierbrevet 4 om att spara sin hälsa mot okontrollerade, nedbrytande känslor: ”Vredgas, men synda inte; låt inte solen gå ner över er vrede”.

Fanatism.
Fanatism en stelnad övertygelse att alla andra har fel i allt men jag har rätt i allt. Fanatismen sluter öron som sinne för alternativ. Objektivt jämförande med andra åsikter och möjligheter anses som onödigt eftersom personen anser sig ha den absoluta slutliga sanningen. Det sista budskapet som det står i förordet till senare koranutgåvor. Fanatismens tvångstanke samt brist på inlevelse och empati ligger farligt nära ett psykopatiskt tillstånd. Fanatism är hat mot oliktänkande enskilda och hela folk. Därför är fanatismens spridande till unga och barn hinder för fred och förståelse. Den personlighetstypen är svår att umgås med och personen blir slutligen en belastning för den som tvingas leva i en nära relation med en sådan.
Fanatism och intolerans var vanligt även under aposteln Paulus tid. Det fanns då som nu människor vilka hade synpunkter på andras privatliv. De ansåg sig ha rätten att komma med klumpiga kommentarer och pekpinnar. Pekpinnen användes ibland brutalt och den som råkade ut för den blev sårad långt in i själen. Ett sådant handlingssätt fick den effekten att den drabbade inte kände längre sig hemma i den kretsen och lämnade den för att behålla sin frihet och integritet.
Vi måste ha en vilodag och hålla på den för att må bra i längden. En båge som ständigt hålls spänd blir i längden oduglig, säger ett gammalt ordspråk. Vi är därmed inne på en tvistefråga som gett fanatismen mycket bränsle. Reformatorerna Luther och Calvin hade kommit till klarhet i, att just söndagen inte hade med den gammaltestamentliga sabbaten att göra. Dock blev söndagen en doktrin i kyrkans lära. Detta förslavande påbud blev en förbannelse på olika sätt. År 1847 under en kall januaridag dog ett barn av sju i en irländsk familj på en gata i Glasgow och därtill var modern döende av umbäranden och hunger. Välgörenhet i form av soppkök fanns då som nu, men då ansågs det vara sabbatsbrott att öppna dessa för att mätta de hungrande som drog runt på gatorna. Varför glömde den religiösa eliten Jesu ord om att människan inte är till för sabbaten, utan sabbaten är till för människan? År 1842 började tågtrafiken mellan Glasgow och Edinburgh. Trafiken fördömdes kraftigt av prästerna som samlades på plattformen i Edinburgh för att upplysa passagerarna, att de hade köpt en biljett till helvetet.
En gång, när lärjungarna plockade ax på sabbaten och fariséerna klandrade över detta, svarade Jesus: ”Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet; (det) vill jag se och inte offer, så skall ni inte döma oskyldiga”. Det är inte märkligt, att den tiden och även senare tid reste upp kämpar mot religiös intolerans och fanatism som Thomas Paine, Voltaire och senare Ingersoll. De gjorde nytta i sin kamp mot religiöst slaveri.
Bibeln ger många exempel och varnar för fanatism. Det mest kända är fanatikernas stening av Stefanus efter hans långa tal inför Stora Rådet. Rådet var judarnas egen domstol med rätt att utdöma dödsstraff men straffets verkställighet beslutades av kejsarens legat. Hatet mot Stefanus var så intensivt att han dödades utan den romerska överhöghetens medgivande. Stora rådet var sammansatt av sjuttio laglärda. Minst tjugotre skulle vara närvarande om en dom kunde bli juridiskt giltigt. Stefanus började sitt långa tal med orden bröder och fäder. Innan han dog bad han: Herre, tillräkna dem inte denna synd. Stefanus tal och bön avslöjade en stor och ädel personlighet. Det som kallas för mogen kärlek. Talets innehåll och mästerlighet bidrog till att rådets fanatism svängde över till vettlöst raseri. En domstol i det skicket är inte kapabel att döma någon, men dömde ändå. En medlem i Rådet var Saulus. Den mest rabiate hataren av de kristna. Fylld av mordlust trängde han sig in i husen och misshandlade utan medlidande. Senare kom Saulus till sans efter en dramatisk händelse på Damaskusvägen och bytte namnet till Paulus. Han ångrade djupt att han hade han den mest hatiske, som han sade, deltagit i förföljelsen av de kristna.
Men det fanns de, vilka inte lät fanatismen förmörka tanken inom Stora rådet som farisén Gamaliel. Vid ett tillfälle när Rådet hotade att döda konvertiter uppmanade han rådet att tillfälligt föra ut de åtalade kristna konvertiterna. Sedan varnade han: Israeliter, tänk er för, innan ni gör något mot de här männen. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Gamaliel var vis och hade insikt. Här, liksom i senare kampanjer i den skrivna historien var lögner och falska beskyllningar vägledande. Någon form av sansad dialog var uteslutet som skulle avslöjat skickligt planerade lögner.
En bidragande orsak till fanatismen är manipulation. Syftet är att få in en fast övertygelse i det som manipulatorn önskar. En stark önskan att offret skall tro som manipulatorn. Den manipulerade märker inte att han blivit ett offer för påverkan i en viss riktning. Slutligen anammar offret en fast tro som är mycket svår att bryta ens med sakliga motargument. Ibland använder manipulatorn vetenskapliga bevis och felciteringar av vad någon sagt eller skrivit. Manipulatorn är inte sällan en socialt begåvad personlighet. Han har alltid bakdörren öppen om han blir avslöjad med felciteringar eller lögn. Det är svårt att vakna upp och inse att man blivit bedragen med skickligt tillrättalagda lögner. Fundamentalism och fanatism är inte liktydiga eller har ens samma innebörd av vad orden betyder. Jesus var fundamentalist men inte fanatiker som de dåtida präster var. Han hade ständiga fejder mot dem vilka ivrade för lagen men glömde kärleken till sin nästa. Brist på information, fixa idéer och förutfattade meningar skapar fanatism. Andefattiga människor kan man inte elda till entusiasm, bara hetsa till fanatism. (Marie von Ebner-Echenbuch)
Förtal och lögn. ”Den är utan vett, som visar förakt mot sin nästa; en man med förstånd tiger stilla. Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, men den som har ett trofast hjärta döljer, vad han får veta”. (Ordsp. 11:12,13)
”Örontasslarens ord är som läckerbitar och tränger ner till hjärtats innandömen”. ( Ordsp. 18: 8)
Förtal är ett primitivt sätt att stärka sitt eget anseende inför andra. Den som förtalar har en falsk självbild där det egna jaget höjs i jämförelsen med andras tillkortakommanden. Det är ett sätt att dölja egna brister vilka man (kanske) vet, att man har, men vill inte erkänna och vädra dem för andra. Den Heliga Ande brukar tala om det som brister. Det första citatet nämner förakt, som är ett vanligt incitament till mobbning. Det där med örontasslare och trofast hjärta: Om någon gör något som är bra får en höra det. Om någon gör något som är dåligt får tio höra det. Döm inte någon på grund av hörsägen. Skriv det du hör i sanden. Om någon har gjort något som är bra rista det i sten. Beröm och erkännande kan vara svårt för vissa personlighetstyper. Men, ”vi är alla fullkomligt ofullkomliga!” Detta är bra att ha i minnet när någon sätter prislappar på medmänniskorna.
Förtal är onda och förnedrande ord, baktaleri mot den som är borta. Det kan vara falska anklagelser och ryktesspridning. Förtal kan förstöra vänskapen och orsaka svår osämja. Ett förfluget tanklöst ord kan få verkningar för hela livet för den som utsätts för förhastade omdömen. Ryktesspridarens personlighetstyp jämför sig konstant med andra och skapar gärna idoler vilka hon vill likna. Speglar sig i dem, ser deras bild i sin spegel men tittar sällan bakom spegeln.
Ett annat namn på djävulen är Diabolos, åklagare, som far omkring och försöker hitta fel (oavsett hur gamla fel det är) på människor och föra dem till torgs så alla skall höra vilken usel kristen bekännare (det är dem som han ger sig på) han har avslöjat och få alla att tro, att det han påstår är sant.
Människan är en avbild av sin Skapare som barnen är till sina föräldrar. Från båda har vi ärvt vissa egenskaper. Från Skaparen finns hans ande, morallagen och längtan efter renhet och fullkomning. Hans kärlek är en levande kraft som präglar vår kärlek till våra barn. Samma kärlek och omtanke är allmän i hela skapelsen, bland allt levande. Människan är en evighetsvarelse och bör värderas som en sådan. Att inte värdeplacera människor efter status är en av grunderna i kristen tro:
”Om till exempel i er församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder och ni då vänder era blickar till den som har de präktiga kläderna och säger till honom: Sätt dig här på denna goda plats, men däremot säger till den fattige: Stå du där eller: Sätt dig därnere vid min fotapall. Har ni då inte kommit i strid med er själv och blivit domare, som dömer efter orätta grunder”? (Jak.2) Den som kritiserar andra men samtidigt är servil mot den rike och föraktfull mot den fattige kommer alltså i konflikt med sig själv. Jesus var ingen hycklare. Han umgicks med såväl fattiga som rika.
Att tala sanning i alla livets situationer kan vara direkt skadligt och förstöra livet för utsatta människor. Att ovisligt och burdust säga sanningen, som inte är objektivt genomtänkt kan ge livslånga skador för den som utsätts för sanningsägarens verbala misshandel. De gamla inkomstdeklarationerna skulle skrivas under på heder och samvete, men vilka kan variera beroende på, att känslan för heder, rättskänsla, påverkas hur det är med samvetet. Vittneseden i domstol kräver att vittnet säger sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Advokaterna gör sitt bästa att på ett utstuderat sätt modifiera och tillrättalägga sanningen för sin klients bästa. De tillstår definitivt inte, att de ljuger utan presenterar s.k. fakta på ett annat sätt. Sedan finns det journalister, politiker, brännvinsadvokater, m.fl.
Under Stalins terrorvälde ljög modiga kristna och andra när de gömde och räddade hjälplösa medmänniskor undan NKVD:s hemliga polis. Förföljda människor kunde lita på deras löfte om hjälp. Inrikesminister Berijas riksåklagare Vysjhinskij hade inga samveteskval när han med fantastiska lögner fick tusentals oskyldiga dömda till slavarbete i Gulag. Hittade han rätt person så hittade han också rätt åtalspunkt. Där blev lögnen ett statligt maktverktyg för nomenklaturan. Vysjhinskij lismade inför sina överordnade och sparkade på dem utan makt underställda honom. Vysjhinskij blev senare Sovjets FN-ambassadör där han ställde till mycket oreda och osämja som en urusel diplomat han var.
Apg. 24 berättar om en liknande personlighet där den romerske legaten och åklagaren Tertullus som översteprästerna kontaktade i klagomålet mot Paulus. Under halva Tertullus rättegång lovprisades landshövdingen Felix och den andra korta delen av anklagelsen gällde Paulus sak. Felix hade klättrat uppåt till sin höga makt genom ingifte i klanen Markus Antonius från att tidigare varit en slav under kejsar Klaudius mor. Historikern Tacitus beskriver Felix att denne hade en konungs makt men en slavs sinnelag. Både Tertullus och Felix var oärliga karriärister i maskopi med lika oärliga överstepräster. Felix fann inget sant i åtalet mot fången Paulus men höll denne ändå fängslad i förhoppningen att bli mutat med pengar i utbyte mot frisläppande. Tertullus karriärbas var inte kompetens men det var smicker. Den unge Elihu anser i sitt tal till Job att smicker är synd och ett brott mot Lagens bud om falsk vittnesbörd. (Job 32:21, 22)
Kejsar Klaudius sade att man inte alltid skall säga det man vet men alltid veta vad man säger.
Valet mellan lögn och sanning ingår i vår medfödda frihet som den inre morallagen styr att inte missbruka varken åt det ena eller andra hållet. Att göra affärer med erkänt ärliga människor ger trygghet. Förr räckte ett handslag mellan parterna som bekräftelse på ett muntligt avtal eller en affär.
Det nionde budordet citeras ibland fel. Detta bud säger inget om att ljuga men det står: ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.” Budet anger, att inte förtala eller sprida rykten om andra eller skada deras renommé med löst pladder. Därmed också att skydda sina medmänniskor för falska beskyllningar.
I första Samuelsboken 16 säger Gud till Samuel att bege sig till Betlehemiten Isai där en av sönerna har utvalts till kung i stället för Saul. Samuel är rädd att han blir dödad av Saul. Då ger Gud Samuel ett svepskäl; han skall ta med en kalv så han kan säga till Saul att han är där för att offra kalven – men vilket inte var skälet för besöket hos Isai. Detta var en vit lögn i gott syfte.
I Matteus 12 säger Jesus att för varje fåfängligt ord skall människan stå till svars på domens dag.
”Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna brukar henne får äta hennes frukt”. (Ordsp. 18:21)
Dispyter. ”Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju, att de föda av sig strider”. (2 Tim. 2:23)
”Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så också trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt”. (Tit. 3:9)
Då som nu så letades gamla släktingar och åratals gamla oförrätter fram. Det sämsta någon kan göra är att gräva fram det som är glömt och förhoppningsvis förlåtet. Det indikerar, att motparten i brist på fakta inte vill erkänna sig ha fel. Slår dövörat till, som ordstäven låter. Tvisten blir alltså mångdubbelt värre när långsinta och ibland decennier gamla händelser (som motparten glömt) används i diskussionen som argument i avsikt, att med detta slå ner sin motpart.
”Då är han förblindad av högmod, och detta fast han inget förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider vilka vållar avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar”. (1 Tim. 6: 4)
Dispyter är barnsliga och löjliga orsakade av dominansbehov. En diskussion där man byter tankar och lär av varandra är däremot mycket lärorikt. Men även en diskussion kan halka över till dispyt om inte kontrahenterna klarar av att lyssna och inte styras av sina känslor. Dispyter och käbbel skadar båda kontrahenterna mer eller mindre orsakande söndring och osämja, i synnerhet när sårande ord vilka inget har med ämnet att göra fälls. Tungan blir som ett roderlöst fartyg på ett oändligt hav för att slutligen slås sönder mot klipporna och sjunka ner i djupets glömska. Hetsiga dispyter blir krig och fäktning med ord där det gäller att vinna eller försvinna. Argument underbyggs inte längre med faktasökning det har man inte tid till helt enkelt. Man vill slå ner motparten med ord och i värsta fall med skrikande och förolämpande tal. Man börjar sväva långt utanför det ursprungliga ämnet för dispyten. I stället för ämnet blir det personangrepp. Man vill inte vänta tills tiden kommer att visa vad som var rätt. Dispyter har lett till oförnuftiga krig mellan länder och folk.
Hur många av oss har inte varit med i eller lyssnat på en dispyt som inte har gett någon utdelning, men en bitter och besk eftersmak åt de inblandade. Man faller in i varandras tal, höjer rösten eller pratar samtidigt utan att ha avsikt att lyssna in vad motparten har att säga. Det har gått in prestige i relationen mellan kontrahenterna, vilket innebär att motparten skall mejas ner med undermåliga argument utan att man ens vet vad denne slutligen har försökt att säga. Periodvis glider kontrahenterna in på irrelevanta ämnen vilka inte har något samband med debattens första ändamål.
Här gäller ett gott råd från Ordsp. 16;24 att milda ord är honungskakor; de är ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

Falsk blygsamhet och falsk stolthet.
Vi är begåvade och obegåvade i en och samma personlighet. Fostran och andra omständigheter under livet har lärt oss att inte framhålla våra starka sidor eller att använda dem och utveckla dem. Det kan anses som skryt och mallighet. Därför känns det naturligare att bara tiga. Det uppfattas inte som skrytsamhet. Då omvandlas denna falska anspråkslöshet till ohälsosam självförnekelse. Denna onaturliga tvångströja gör livet till en fortgående undran och rädsla för andras kritik och omdöme. Man blir en slav under andra människor vilket är svårt att förstå och inse. Falsk blygsamhet är inte ödmjukhet men det kan vara falsk ödmjukhet förklädd som blygsamhet. Om någon talar om att ha lyckats väl (som ju alla har någon gång) anses det liktydigt med högfärd. Får någon frågan om de starka sidorna så blir det svårare att finna ut dem än att komma på sina svaga sidor eftersom man lever i dem. De är ensidigt fixerade vid svagheter och gamla misslyckanden vilket hämmar ett fritt, autentiskt liv. Personen har kanske aldrig tänkt så långt om sig själv att äga starka och utvecklingsbara talanger kanske förvärvade genom arv eller erfarenhet. För sin egen skull borde man ge utlopp för de starka sidorna och inte hela tiden förse sin tankevärld med rädsla för kritik, misslyckanden eller svagheter. Ingen mår bra av denna hämmande tortyr mot den egna personligheten som blir timid.
Har man redan som barn fått reskost att du duger inget till då blir detta en etikett som sitter djupt i det undermedvetna hela livet. Människor vilka är bäst på allting finns inte men det finns de som tror, att de är det. De försöker tävla på alla plan med andra och tål inte, att någon annan är bättre på just detta område. De mår dåligt av att se andra nå framgång med de talanger de har. Paulus skriver till den unge Timoteus att inte låta någon vara föraktfull mot sig för sin ungdoms skull. Timoteus gåvor var ju inte avsedda bara till egna syften. Paulus kände till sin lärjunges speciella förmåga när han uppmuntrade honom. De skulle användas för andras väl. (1 Tim. 4:12) Alla kan ur sitt gömme gräva fram starka sidor som en dyrbar skatt och dela med sig till andra och utveckla sig själva. Alla bör uppmuntras och ges plats.
I Alexander Solzjenitsyns Den första kretsen finns en gestalt, Oskolupov som blir utnämnd till avdelningschef för ett radiolaboratorium. Oskolupov har gått sju år i folkskola, men tar ändå utnämningen som en bekräftelse på sin genialitet, annars skulle han ju inte fått denna befattning, tänker han. Sedan intalar han sig, att han kan allt bättre om radioteknik än vad hans underlydande ingenjörer kan. Oskolupov gör ett undantag i fråga om kopplingsscheman vilka han inte förstod. I Oskolupovs fall var det falsk självhävdelse. Det kan bli mycket svårt att samarbeta med en människa som på egentillverkade premisser tror för mycket om sin överlägsenhet och nedvärderar andra, vilka han inte alls känner. Vi har alla någonting att förvalta och utveckla.
Jantelagens tio bud formulerades av Axel Sandemose om trångsyntheten och mentaliteten i en liten småstad i Danmark:
Du skall icke tro, att du är något. Du skall icke tro, att du är lika god som vi.
Du skall icke tro, att du är klokare än vi.
Du skall icke tro, att du är bättre än vi.
Du skall icke tro, att du vet mer än vi.
Du skall icke tro, att du är förmer än vi.
Du skall icke tro, att du duger något till.
Du skall icke skratta åt oss.
Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig .
Du skall icke tro, att du kan lära oss något.
(Det går att ta bort ordet icke – så ta bort icke)
Emile Faquet anger detta så här: ”De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade”.
”Bespottaren finner inte behag i tillrättavisning; till dem som är visa går han inte”. (Ordsp. 15: 12)
Det finns alltid människor som stöttar sitt svaga ego med att hindra andra att använda sin begåvning som i Sandemoses by. De försöker kompensera sina mindervärdeskomplex genom att kritisera och uppehålla ett sken av förträfflighet. De gör allt, för att hålla andra mera begåvade i bakgrunden. Enligt alla konventioner skall människor leva och verka i samförstånd och kärlek mot varandra. Detta kräver en moralisk standard given av någon utanför människan. Någon högre än människan.
Falsk stolthet är motpolen till äkta ödmjukhet som alltid lyssnar på kritik och bekräftar sina medmänniskor. Falsk stolthet är ibland förenad med en tvångsmässig oppositionslust. Den tar aldrig första steget mot andra som väntar och längtar förgäves. Att vara överdrivet känslig och kanske låtsas bli sårad är ett ofta livslång tyranni för att hålla andra under sin egoistiska kontroll. Min egen person är viktigast i hela världen! Den måste lindas in i bomull! Motsägelsefullt är att känna sig stolt därför att man anser sig vara ödmjuk.
Det kan kännas svårt att lyssna på kritik. Det är inte svårt att skilja mellan kritik vars drivkraft är ohederlighet eller kritik vars syfte är ärlighet.

Gästvänlighet. ”Glöm inte att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet har några utan att veta det fått änglar till gäster”. ( Heb. 13:2) Gästfrihet och vänlighet är själavård. Den gästfria visar omtanke mot andra människor i handling och mår själv väl av det.
I Charles Dickens roman Oliver Twist kommer den fallne Nancy för att få träffa överklasskvinnan Rose. Det fina tjänstefolket förfasar sig. Tror ni, att fröken Rose tar emot en sådan? Men Nancy blir till sin häpnad mottagen med vänliga ord. Det gör mig ont, om någon har varit ovänlig mot er. Den milda och vänliga tonen överrumplar Nancy så att hon brister i gråt. Åh, fröken, fröken, om det fanns många sådana som ni, skulle det inte finnas många sådana som jag!
Änglar som tackar för gästfrihet? När vi bodde i Kvarnsveden så gav vi logi till en gammal predikant. (Magnusson från Värmland) Han skulle bo och ha övervåningen under en vecka. Ekonomin var då dålig men vi ville inte säga nej. Samma dag innan han skulle anlända så gick hon upp till övervåningen för att göra rummen i ordning och bädda. Där fanns en tavla som föreställde Jesus i Getsemane. Tavlan hängde på väggen mittemot dörren, så det var det första man lade märke till. Men nu hängde där två nya 100-lappar fint vikta väl synliga på ramen. Hon kom ner och frågade mig om jag hade lagt sedlarna där av någon konstig anledning, vilket jag givetvis inte hade gjort. Ingen hade varit i övervåningen och barnen var små och hade ingen tillgång till hundralappar. Här var det uppenbart fråga om änglabesök. Det är slösint och korkad att neka till det eller försöka krysta fram omöjliga andra förklaringar. Pengarna räckte gott och väl till mat åt Magnusson. Varje gång, när jag gick upp för att kalla Magnusson till maten var han på knä vid sin bädd i bön.
Bibeln talar om rättfärdig behandling av främlingar. Att förtrycka dem och vara ovänlig fördömdes kraftigt. Främlingen hade oftast ingen vänkrets att luta sig mot i sin ensamhet och bland okända människor i sin sociala isolering. Isolering kan döda och nära relationer kan läka. Att ha någon att tala med är livsviktigt. Att öppna dörren och dela maten med främlingen som då kan känna välvilja och vänlighet kan ha en avgörande betydelse i hans fortsatta liv i ett främmande land. Kan man inte språket har bara lite betydelse. Det är omtanken som räknas. Vad många inte vet är, att främlingen fick del av förmåner och rättigheter i Israel vilka nekades dem i andra länder. ”Ty Herren er Gud… har inte anseende till personen och tar inte mutor: som skaffar den faderlöse och änkan rätt och som älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Därför skall också ni älska främlingen…” (5 Mos.10: 17.19)
Främlingen och flyktingen är utsatta och utan inflytande i samhället. De känner sig otrygga och ensamma. Där gäller bibelordet att: ”Det ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”. (Matt. 25)
Det fanns en svensk kung Karl den XI som tyckte om att färdas omkring i riket för att se hur folket mådde. Han red anonymt med en grå kappa över huvud och axlar och kallades därför Gråkappan. En gång kom han till tingshuset just som kronofogden höll på med skatteuppbörd. Ingen kände igen mannen i den grå kappan som satte sig intill kronofogden bland menigheten. Kungen märkte nu att fogden tog mer av de inte läskunniga bönderna än vad skattelängderna angav. När uppbördsstämman var slut steg den okände fram och lade handen på penningskrinet: Det här tar jag i förvar och du skall göra dig redo för ditt fögderi! Förgrymmad över den okändes fräckhet röt fogden: Jag råder här, och ingen vågar sig att röra vid detta skrin! Jag vågar det, sade främlingen och avslöjade vem han var. Sveriges konung Karl den XI. Fogden stod där blek och darrande. Det blev en svår räkenskap inför konungen.
Vid ett annat tillfälle kom Gråkappan till en prästgård i Småland. Prästgårdens tak läckte. Prästen urskuldade sig att församlingsborna hade byggt en ny kyrka och inte hade råd att reparera eller bygga ny prästgård. Konungen sade ingenting utan fortsatte sin färd till nästa prästgård. Det var en ståtlig byggnad och där pågick ett gästabud för församlingens herrskapsfolk. Kyrkoherden tog emot främlingen men lät honom förstå, att han inte ville bli besvärad av kringstrykande folk i enkla kläder. Konungen fick se på kyrkan, som var ett förfallet ruckel men som skulle repareras någon gång i framtiden när väl prästgården först blivit tillbyggd och inredd. Några dagar senare fick Domkapitlet i Växjö befallning från konungen att låta de båda prästerna byta bostäder, så att var och en kunde få låta bygga vad han visat sig hava mest förstånd till! Ombytta roller och beslut direkt utan tillsättande av kommissioner och utan rädsla för konflikt!
Vad har nu detta med hälsa att göra? Ja, Det är helt klarlagt att rättvisa och rätt gynnar folkhälsan långsiktigt. De underlydande mår bra av att se dem vilka missbrukar sin makt tas ner från sina höga piedestaler. Envåldshärskaren Karl den XI hade känsla och patos för rättvisa och rättfärdighet. Han ansträngde sig för att få veta sanningen och den objektiva bilden av verkligheten. Prästen i andra prästgården hade glömt, eller så kunde han inte Bibeln vad som står i Jakobs brev om lika behandling av människorna för att inte hamna i strid med sig själv.
Gästvänlighet behöver inte innebära överdådiga bjudningar, bara generositet, omtanke och vänlighet. En äldre sparsam men gästvänlig tant brukade värma bullarna på elementet. Tant Ebba kokade kaffe på sump i sin perculator- bryggare. De var inte snåla men de var sparsamma. Vi var ofta hos Tant Ebba och trivdes bra och mådde väl i den varma glada atmosfären som hon spred omkring sig. Hennes uppförande var okonstlat och naturligt impulsiv. När Tant Ebba dog blev hennes granne så rörd och ledsen, att hon började besöka samma kyrka där hon aldrig varit innan men där tant Ebba troget hade varit medlem i. Barnen och ungdomarna älskade tant Ebba som aldrig var snål med sin personlighet och alltid bjöd på sig själv också.

Själviskhet. En av de vackraste kompensationerna i detta liv är, när en människa på allvar försöker hjälpa andra utan att hjälpa sig själv … tjäna och du blir betjänad. ( Ralph Waldo Emerson.)
”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet. (2 Kor.8 -15)
Det finns många belägg för, att givande och ideellt arbete främjar hälsan. Hälsan innebär då såväl fysisk som psykisk hälsa. Sociologen Thorstein Veblen noterade, att hjälpande personer var mer arbetsamma och företagsamma. Veblen och andra socialvetare har jämfört dem som inte ger och dem som ger. Veblen har funnit, att de som hjälper är generellt mer lyckliga, har bättre hälsa samtidigt som de blir mer lyckosamma i sitt vardagsliv.
Välgörenhet ger mening åt livet påpekar Viktor Frankl, psykiater och grundaren av Logoterapin. Frankl var fånge i dödslägret Auschwitz under många år och där gjorde han iakttagelser om människor vilka levde nära döden dagligen. Han säger vidare, att mentala störningar härleds ur ett existentiellt tomrum där livet inte hade någon mening för hans patienter. Men när dessa patienter började engagera sig för andra då blev också deras hälsa bättre. De tänkte på andra och glömde sig själva. När man lever för andra och hjälper ger känslan av att man gör nytta tillfredställelse och halten oxytocin, ett hormon som reglerar det själsliga välmåendet, ökar.
Ordspråksboken som är rik på empirisk visdom säger att; den som ger tjänar än mer, men den som håller tillbaka hamnar i fattigdom. Här behöver fattigdom inte förstås handla om bara ekonomi utan fattig på lycka, hälsa, vänner osv.
Buddisten Dalai Lama säger det än tydligare: ”Jag vet av egen erfarenhet, att när jag praktiserar välgörenhet eller medlidande blir det omedelbart fördel till mig själv … jag får hundra procent fördelar medan den andre kanske får femtio procent”.
Att donera pengar ger ett behov att tjäna ännu mer. En undersökning från USA visade, att fyrtiotre procent av dem som gav var mer benägna att kalla sig lyckliga mot dem som inte gav. Samma gäller för frivillig oavlönad hjälpverksamhet vilket ger en känsla av tillfredsställelse att verkligen ha gjort en nyttig insats förstärkt av att inte ha fått ekonomisk vinst genom hjälpandet. Vissa studier tyder på att den som ger av fri vilja lever längre. Det förvånar inte heller forskarna, att den som samtidigt deltar i religiösa aktiviteter drar ytterligare nytta av sin generositet.
Generositet, välgörenhet, frivillighet, hälsa, ekonomisk balans och lycka hänger alltså samman. Det ena leder till det andra. I Ordspråksboken 31 berättas om den idoga hustrun som flitigt arbetar i hemmet och äter inte i lättja sitt bröd. Hon tänker inte bara på sig och de sina. För den betryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina armar mot den fattige… Ordsp.31 är ett helt kapitel där kvinnan och flitigheten lovordas.
”I allt har jag genom mitt föredöme visat er, att man så, under eget arbete bör ta sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord: Hur Han själv sade: Saligare att ge än att ta.”
(Apg. 20:24) All slags hjälpverksamhet i samhället har den kristna församlingen som sitt upphov och kallas då diakoni. (Apg. 6:1) Frivilligt arbete och givande är nödvändigt som ett skydd för ett fritt samhälle och demokratiska värden. Orsaken är att vanligt folks engagemang aktiveras. De lever nära varandra och styr själv över sina liv utan inblandning av dikterande politiker. De som ger är dubbelt mer engagerade i samhällets olika angelägenheter enligt amerikanska forskare. Statlig välgörenhet via källskatten är ineffektivt. Deras välgörenhetshinkar läcker. När hinken når mottagaren är den halvtom. En stor del av pengarna försvinner in i en slösande administration. Privat och frivilligt givande är effektivt och nästan hundra procent av hjälpen kommer till den som bör ha den. Givandet skänker mening i livet och med den stärks hälsan.
Alla rön och undersökningar blir en bekräftelse på Bibeln. ”Ge, och er skall bli givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande skall man ge er i skötet, ty med det mått som ni mäter med, skall också mätas åt er igen”. (Luk. 6:38)
Alvesta den 4 juli 2016
© Kauko Antbacke

Litteraturförteckning.
Bibeln 1917-års översättning
Amplified Bible, Zondervan 1987
Thomsons Chainreference Bible, KJV 1957
Finsk bibel, Raamattu, GT 1933, NT 1938
Gluten & mjölk. Källan till moderna sjukdomar, Michael Håkansson, band 1 -3, 2014
Svampar i skog o mark, Bo Nylén, Prisma 2007
Växternas makt, Brendan Lehane, Coeckelberghs 1982
Bibelfakta i färg, Libris 1985
Facebookgruppen Mat hälsa och motion
Den lilla doktorn, A. Vogel, Svenska upplagan 1977
Vitaminrevolutionen, Knut T. Flytlie, W&W 1999
En kvart om dagen, Readers Digest 2006
Waerlandravinto oli pelastuksemme, Are Waerland, Kivi 1948
Elämäntapasairaudet, Aarne Timonen, Kuva ja Sana 1964
Ravintouudistus, Aarne Timonen, Kuva ja Sana, 1964
Terveyden vallankumous, Aarne Timonen, Kuva ja Sana 1965
Forskningsfusket, Ralf Sundberg, Pagina förlag 2012
Terveen Elämän hakemisto, Jaana Saarinen, WSOY 1985
Vapaaehtoislääkintä, Michael van Straten, Otava 1990
Huskurer och läkekonster, Marquerite Walfridson, Semic 2009
Råsaftterapi, R. W. Walker och R.D. Pope, Parthenon 1974
Piller & profiter, John Virapen, Booklund 2006
Livet måste ha mening, Viktor E. Frankl. Natur och Kultur 1996
Lääkekasveja luonnosta ja puutarhasta (läkeväxter från natur och trädgård)
Jaroslav Kresanek, Gummerus, 1982

Doktor Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll, Optimal förlag, 2008
Det bästa, juli 1990
Råd & Rön nr. 9 2015
Livsmedelsverkets databas med analyser av 2100 livsmedel
Forskning & framsteg nr. 1, 2013
Nationalencyklopedin

,

 

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

livets evighet – finns den? Finns bevis?

Det eviga livet.

Kändes kyligt att vandra på ateistkyrkogården i Forssa, Finland. Det var en känsla av att luften var kallare än omgivningens och livets hopplöshet var märkbar. Hur dessa människor klarat av att lämna jordelivet en gång för alla som ateister känns märkligt för mig. Bitterhet, högmodets hydra och anklagelser mot Gud är delvis en av förklaringarna. Vi föds ju nollställda, lika varandra men under livets gång lastas vår ryggsäck med erfarenheter, sanningar och lögner vilket senare vägleder vår livsfilosofi. ”Om en blind leder en annan blind faller båda i samma grop.”

En ateist är på hal is och simmar i gyttjigt vatten då denne förnekar ett liv efter döden. De har inga som helst bevis för detta utom det de har i sin ryggsäck vilket inte är bevis nog och skulle inte hålla varken i domstol eller vid närmare granskning. Vi har nu för länge sedan lämnat spekulationsstadiet och vetandet om livet efter döden växer dag för dag. ”Men du Daniel må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många kommer att rannsaka den och kunskapen skall så växa till.” (Daniel 12:4)

Själv har jag varit nära döden åtskilliga gånger. Den som starkast etsat sig i minnet är då jag var nära drunkningsdöden som kanske tolvåring. Vid det tillfället var jag ute och paddlade i en tävlingskanot som var snabb likt en pil genom vattnet. Då var det höst så jag hade en tjock norsk tröja samt gummistövlar på mig. Ett felskär med paddeln så att jag hamnade under vattnet. Sjönk djupare och djupare ner i mörkret. Plötsligt blixtrade snabba färgbilder ur mitt tidigare liv. Allt som jag redan hade glömt – trodde jag – visades. Därefter hördes en mild röst som sade att det inte ser bra ut och att det inte är dags än Kauko. Därefter fortsatte bilderna. Nu visades min far stående vid spisen i köket med ryggen vänd mot mig. Jag kändes doften av kålsoppa som han brukade laga. Märkligt att jag känner doften av kålsoppa, kommer jag ihåg att jag hann tänka. De bilderna gav mig extra kraft då tanken kom att hur skulle far ta det om hans son hittades drunknad?

Barnläkaren Melvin Morse blev inspirerad av Elisabeth Kubler Ross och Raymond Moody vilka hade forskat i NDU (Nära Döden Upplevelser). I nästan samtliga förekommer den svårförklarliga tunneln och ljuset. Ateisten lever i tron att döden är total mörker – vilket det kanske är för just ateisten. Melvin intervjuade många barn vilka varit nära döden. En var tioåriga Katie som hittades flytande i en pool med ansiktet neråt. Hur länge hon varit i poolen visste ingen eller hur Katie hamnat där? Katies chanser att överleva ansågs som minimala men hon klarade sig. De närmaste ordnade en bönering kring hennes säng.

Några veckor senare intervjuade Melvin Katie som berättade att hon hade blivit mottagen i tunneln av den vänliga, ljushåriga Elizabeth som troligen var hennes skyddsängel. Där på andra sidan tunneln förde Elizabeth Katie till den himmelske Fadern och så Jesus. Den himmelske Fadern frågade Katie om hon ville stanna kvar. Katie började gråta. Sedan frågade Jesus om hon ville hem till mamma? Det ville Katie – då vaknade hon. I himlen mötte hon två små pojkar med vilka hon lekte. De var Mark och Andy, själar vilka väntade på att födas.

”Alla mina dagar blev inskrivna i Din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” .(Psalm 139:16)

De första som Katie frågade efter när hon vaknade var Mark och Andy. Katie besökte också sitt hem och beskrev efteråt exakt vad hon hade sett där till sina föräldrars stora häpnad.

Människan skapades till Guds avbild vilket poängteras med att skapades upprepas tre gånger. Människans skapelse var avskild från den övriga skapelsen. Gud är evig då är också människan, avbilden, evig. Hjärnan har miljoner gånger större kapacitet än vad vi nu använder är ett minne från den tiden då vi var avsedda att leva ett evigt liv. Hjärnan arbetar med ljusets hastighet vilket är orsaken att vi kan tänka på olika arbeten och minnen simultant.

Hela vår kropp förnyas under livets gång, gamla celler faller av och nya bildas.

De två termodynamiska lagarna om energi och entropi har varit kända i etthundrafemtio år. Energiprincipen säger att energi varken kan skapas eller förstöra. Den kan endast omvandlas.

För att skapa ordning ur kaos åtgår energi. Alltså kan evolution inte vara en självgående process. Den säger också att till exempel vårt tal, vår bön är energi som inte förstörs. Den omvandlas.

Lagen om entropi säger att allt går mot kaos. Aldrig tvärtom. Vi åldras, dör och blir jord, Järn rostar och hus faller samman. Genetiska defekter ökar. Vi blir sjukare vilket kräver fler vårdplatser. Entropilagen sattes i kraft vid syndafallet varpå vår livslängd började begränsas sakta och obönhörligt. Båda lagarna är stjärnvittnen mot spontan evolution från kaos till ordning och liv.

När Farao frågade Josefs far patriarken Jakob hur gammal han var så svarade Jakob: ”Min vandringstid har varat i etthundratrettio år. Få och onda har mina levnadsår varit, de når inte upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid.” (1Mos, 47:9)

Den judiske historikern Flavius Josefus skriver i bok 1, kapitel 3:9: ”Nu när Noa hade levt i trehundrafemtio år efter floden ett lyckligt liv ända tills han dog efter att ha levt i niohundrafemtio år. Men låt ingen när forntidens långa livslängd jämförs med vårt korta ta detta som argument mot, att deras långa liv skulle vara osant … även deras föda var lämpligare för att förlänga livstiden.”                                                                                           ”Ja, Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan …” (Pred. 3:11) Syndafallet ledde också till dualism, en delad tillvaro mellan gott och ont från att i början var allt gott. Det onda släpptes in i tillvaron. Liv och död, hälsa och sjukdom, frihet och slaveri, Villkorslös kärlek och hat, glädje och sorg, sanning och lögn, ljus och mörker, värme och kyla, osv.

Syndafallet ledde till fiendskap mellan djur och människa och språkförbistring. Människan var växtätare från första början men nu började hon även att äta kött. Som alla växtätare kan människan röra käkarna sidledes vilket rovdjuren inte kan.

Arkeologen A.E. Speiser fann en lercylinder år 1932 i Ninive som föreställer Adam och Eva med en upprättstående orm bakom dem. Den finns i British Museum. En lertavla som förvaras i Pergamonmuseet i Berlin föreställer de första människorna med ett fruktträd och en orm.

Ormar har fortfarande kvar tecken på ben i bakkroppen. Fynden är daterade att vara sextusen år gamla. Det måste finnas en orsak till varför de forna människorna avbildade syndafallet så exakt.

”Jag vidhåller att det mänskliga mysteriet förringas på ett rent otroligt sätt av den vetenskapliga reduktionismen med dess anspråk på att till sist kunna förklara hela den andliga världen som mönster av hjärnaktivitet. Denna tro måste klassas som vidskepelse. Vi måste inse, att vi är andliga varelser med själar som existerar i en andlig värld i lika hög grad som vi är materiella varelser med kroppar och hjärnor som existerar i den materiella världen.”

Sade Sir John Eccles (1903 – 1997), australisk neurofysiolog och nobelpristagare.

K.A.

Det katten gör, trösteligt043

AdamandEvesealAdam  eva nakna med ormenEvigt liv 002

 

 

 

 

 

 

 

 

evigt liv?

Taggad , , , , , , , , , , ,

En nations väg mot kollaps

Samhället är människorna som bor och arbetar tillsammans. Den formas och blir en avbild av invånarnas andliga status. Så har det alltid varit. Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen. Man började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärd och rikedom berusar. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering.

I Sverige behöver ingen arbeta mer än en timme för att kunna äta sig mätt. Trots allt materiellt överflöd och samhällets skyddsnät har psykoneuroserna främst bland de unga fördubblats på tio år. Detta faktum är ett bra mått på de moderna pedagogernas misslyckande. Varför har det blivit så? Den existentiella och andliga dimensionen och behovet av detta för människan väsentliga har negligerats till förmån för allt annat som är ovidkommande. De förr oanade svårigheterna som plågar det moderna samhället har i grunden sin härledning från den förlorade tron.

Vårt land har sluppit krigets umbäranden. Fienden kommer inifrån driven av ateism, osaklig, partisk undervisning och historielöshet. Där visar de nya ledarna, produkter av den ateistiska skolan, vägen för folket. Sverige har långsamt förvandlats till en övermogen demokrati som är Emile Faquets benämning på en falsk demokrati som har spårat ur. En Falsk demokrati där allt är tillåtet men där staten bestämmer hur folket skall och bör leva. Inga alternativ ges.

Ayn Rand säger det på annat sätt: ”Individens rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val. En majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet. Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten och den minsta minoriteten på jorden är individen”.

En fri dialog med alla i ett samhälle för alla människor är det effektivaste sättet att spåra och rätta till missförhållanden som nu finns. Ett fritt utbyte av idéer och information skapar nytt och friar från destruktiv missinformation och fördomar. Detta är nödvändigt för utveckling och kreativitet och för att behålla en sann kraftfull demokrati. Tyvärr är fri dialog i Sverige svårt då medborgaren med obekväma åsikter blir stämplad som rasist som numera är mera ett skällsord än som argument.

Nuvarande regeringens sammansättning är förvirrande brokig: Ateister, Israelfiender, feminister, muslimer och socialister. De saknar grunden i kristen tro. Därför är de toleranta mot alla avarter. De låter folket konsumera sig till döds dygnet runt.  De bryr sig inte. Det viktiga är att folket röstar rätt och är upptagna med sin konsumtion.

Nu hänger den korsprydda flaggan på halv stång. Det är ingen eller få som bryr sig om det. Vissa vill till och med ta bort korset!

Värdegrunder är bra, men den enda grunden som består är Bibelns. Bibeln är kultur, ja, grunden för den västerländska kulturen. Kultur är en kod som vi lär och delar. Inlärning och upplysning kräver kommunikation. Människan frågar inte om varandets problem. Hon frågar vad är sanning och varför finns jag? Får hon inte svaret på livets mening då mår hon dåligt. Bibeln är sanning och endast sanningen gör människan fri.

I all sann lärande ingår att dela erfarenhet och kunskap om Bibeln till en ny generation som aldrig fått ordentlig undervisning eller undanhållits den. Samma tro, som förfäderna respekterade men som eliten har motarbetat med stöd av sin maktposition. Bibeln innehåller påståenden vilka förefaller vara ovetenskapliga men det har visat sig att de är sanna. Det anses som allmänkunskap som stärker tron och tilliten till Bibeln som en källa till sanning. Ger livet mening. Kännetecken på en sann tro är att den tål att granskas.                                                                                                      Ingen kan göra anspråk på den absoluta slutgiltiga sanningen. Vi är begränsade i tid som rum. Bara en människa som tvingas medge att hon vet väldigt lite, trots all vetenskap och mänsklig förnuft som varierar mycket. ”Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap”, säger Hosea, då han vänder sig mot folkets likgiltighet och andliga död med vilket en nations undergång börjar.

Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

Kauko Antbacke

 

Två generationer krävdes.

Taggad , , , , , , , , ,

Samhällsansvar

Kort historik om ett samhälles förfall

Välfärden som vårt land är berömd för eller var det för trettio år sedan är inte nu längre som då när politikerna visade systemet med stolthet och eufori för utländska besökare. Sanningen var ändå den, att det inte var politikerna som skapade välfärden. Det var vår industri, våra entreprenörer vilka tog höga ekonomiska risker då de startade nya fabriker och uppfann nya produkter. Dessa gav skatteintäkter som politikerna fördelade så rättvist som möjligt till folket. Allt gick att sälja till de krigshärjade länderna vilka led brist på allting. Mycket av Marshall – hjälpens pengar hamnade således i Sverige. Fördelningspolitiken var bra så länge folket och politikerna hade kvar sin tro, ärlighet och idealism.

Välfärden växte snabbt så Socialdemokraterna kunde dela ut bidrag och förmåner i nästan obegränsad mängd. I sin eufori på grund av detta gjorde de några ödesdigra val som vi nu ser och skördar de bittra frukterna av.

Det första var att de förblindade av de ekonomiska framstegen beslöt att överge den kristna tron till förmån för ateismen och ta över kontrollen av utbildningen. För genomdrivandet av detta startades en Skolkommission år 1947 vars ordförande blev den illröde Socialdemokraten och övertygade ateisten Stellan Arvidsson. Bättre ordförande för detta fanns inte i hela landet att finna, Demoleringen av skolan fick fart samtidigt som det första stora företaget flyttade från landet till låglönelandet Portugal. Det var Algots i Borås. Snart skulle flera följa efter då avgifter, skatter och löner började bli betungande. Lärlingssystemet som skapade arbete och skickliga yrkesmän övergavs efter påtryckningar av facket.

Det andra var att man var så säker på att systemet skulle vara för evigt så man gjorde inget åt den allt snabbare företagsflykten och den ökande invandringen från utomeuropeiska länder. Varje vallöfte proklamerade arbete åt alla vilket blev svårt att i längden hålla. Arbetslösheten började öka men det löstes med nya statliga administrativa arbeten med tillsättning av departement och förvaltningar.  Ständigt nya lagar vilka gick mot folkkynnet stiftades och gamla makulerades. Slutligen förvandlades Sverige till Europas mest tjänstemannatätaste land. På det viset skapades en halvmiljon arbeten som ersättning för alla tillverkningsindustrier som flyttade sin produktion till andra länder. För att avlöna alla dessa statsanställda infördes moms och källskatten liksom företagsskatten höjdes.

Det tredje misstaget var införandet av en familjefientlig politik efter påtryckningar från radikalfeminister vilka drev rena häxprocesser mot den gamla familjen. Under samma tid inleddes även bondefientlig politik. Facit i det första fallet är nu ångestfyllda unga, utbrända mammor och i det andra fallet att hälften av vår mat importeras vilket gör landet mycket sårbart.

Redan år 1911 sade den klarsynte franske akademiledamoten Emile Faquet följande:

”Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra.”

Det fjärde var att man startade fostran av nya socialistiska medborgare där skolan blev utomordentligt bra plats för indoktrinering. Morgonbönen togs bort och med den ökade invandringen av muslimbarn konstruerade pedagogerna ett koncept i religionsundervisningen de kallade för ”Abrahams barn” där namnet Jesus inte fick nämnas – trots att Jesus förekommer i koranen som en stor profet! Ingen brydde sig om de kristna barnen …

Roland Huntford som var skandinavienreporter under många år för The Observer gav en sammanfattning om vart den svenska skolan var på väg. ”Utbildningen syftar till att producera kuggar och konsumenter till samhällsmaskineriet och utveckla kollektivt tänkande. Avkristningen har varit mer effektivt än i något annat land inklusive Sovjetunionen.  Den s.k. religionsundervisningen påskyndar utvecklingen genom att i själva verket vara antireligiös.” På så sätt har eliten skapat en ung generation som mår dåligt.

Kollektivt tänkande uteslöt alla auktoriteter och kollektivism ansågs som jämlikhet. Därav följde att lärarna miste makten och eleverna tog över. Kaosskolan är en smärtsam verklighet och en skola brinner varje dag.

Huntford skrev en bok om Socialdemokraterna The New Totalitarians – vilket givetvis aldrig översattes till svenska.

En präst i Sv. kyrkan berättade om de unga och var mycket bekymrad för dem. De hade fråntagits så mycket och fått så lite tro med på vägen, så många ville ta sitt eget liv – bara för att sätta en gräns för hur mycket man fick ta ifrån dem. Denna hållning var rätt ny, enligt prästen. Djupt förtvivlade unga som i protest ville dö. Men de har inte förstått riktigt att när de tagit sitt liv då är de faktiskt döda, sa prästen. Denne berättade sedan, att unga konfirmander blev skjutsade av föräldrarna till mässan – men föräldrarna blev inte med in, då de tog avstånd från sitt barns tro.  Skämdes. Det har utförts våld mot tron och våra kristna rötter. En ungdom idag frågade mig: Påsk, var det nåt med den där som korsfästes – eller nåt sånt? Judaskyssen som de unga fått smaka av vår överhet. Den kyssen visste inte en ung på 24 ens vad det var. Hela livsroten amputerad – och i ett enda slag …

”Vad vi hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn.” (Psalm 78:3-4) Avkristningens konsekvenser blev ett allmänt fuskande med sjukförsäkrings- och arbetslöshetsersättningen inkl. andra bidrag. Att folket fuskade (som Alf Svensson påstod) bestreds av facket och partiet men halvåret senare anställdes ändå 300 kontrollanter. Då infördes karensdagen, Senare blev två veckor av sjukskrivningen lastade på arbetsgivaren.

Avkristningen ledde också till idealismens död samt enorma avgångsvederlag på skattebetalarnas bekostnad. Skadegörelse av allmän egendom som förr var helt okänt därför att det inte stämde med den kristna etiken vår generation lärt sig som varande vanhedrande eller till och med förnedrande.

Det femte var att en grundlig undervisning om vår historia togs närmast bort som skolämne. Nutiden ansågs viktigare dels därför att den var gynnsammare för SAP. Det kapade av våra rötter. Vi blev utan vårt förflutna. Även Bibelns språk och innehåll skulle bort. Vår äldsta bok, en poetisk källa omfattande allt liv, historiskt och kulturellt. Bibeln som höll samman oss i en gemensam tro.  Den tron skulle splittras och sedan enas i det kollektiva, socialistiska tänkandet. Målet var att splittra, göra folket rotlösa och lättmanipulerade mjölkkor utan vare sig enande historia eller bibel. Partiet skulle ha all tilbedjan.                                                                                                                                                                               De, vilka nu är i landets ledning är produkter av den svenska skolan. De är andliga krymplingar – amputerade och historielösa. De kan inte se någon som helst skillnad mellan Islam – kristendom då båda nivelleras till samma värde. Med stolthet och högburet huvud övergav de fädernas tro och beredde jordmånen till människor vilka aldrig accepterade vare sig dem eller våra seder. Okunnigheten mörker ser vi också i den Israelfientliga politiken.

Sådana ledare är lätta offer för arabisk offerpropaganda. Den svartklädda skaran som heter Okunnighet. Följden av det ser vi i flyktingpolitiken som gynnar muslimer på bekostnad av de få kristna flyktingar vilka verkligen har orsak att fly till Sverige. De kristna anpassar sig snabbt utan krav på sitt nya hemland.

Det sjätte misstaget var att frånta polisen makten att hålla ordning i samhället. De agerar som socialarbetare bland upproriska invandrare. De skall inte provocera och dra på sig stämpeln

rasist. De måste hyckla och föreställa sig, tåla stenkastning och hot, okvädingsord. Ständigt stryka medhårs. Därmed lämnar de över makten i samhället till de nya invandrarna. De skötsamma lämnas därhän utan uppmärksamhet. Kulturkollisionen är total mellan två helt oförenliga livsåskådningar och integrationen har därmed förvandlats till omvänd integration. Folkhemmet är borta för alltid.

Slutligen:

Den första fördelningspolitiken långt före Socialdemokraternas var den kristna församlingens för tvåtusen år sedan vilket sedan fortsatt och fortsätter än idag:

”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.”                                                         (2 Kor, 8)

Samhällskaos

Kaosskolan i Sverige

Nu har vi en ung skolminister som driven av alla superpedagoger bäddar för avundsjuka bland lärarkåren. Därmed förvärras den dåliga stämningen i skolorna ytterligare. Metoden är effektiv, nämligen att vissa favoritlärare skall få 3 000 kr. mera /mån än andra för samma jobb! En rättvis lärare och förebild för sina elever som inte framträder utåt så mycket får inget. Mycket av lärartiden går åt att fylla ständigt nya blanketter och rapporter. De skall lära sig nya krångliga betygssystem och ge muntliga omdömen om elever de inte känner personligen. Skolan har förvandlats till ett enormt stor arbetsplats för kuratorer, administratörer, hjälplärare, psykologer, poliser. I vissa skolor kan det finnas 80 % invandrarbarn vilka inte kan läsa, skriva eller tala svenska. Detta dränerar skolans resurser. Invandring kostar och hur mycket det kostar skolan finns inte med i Migrationsverkets uppgifter eftersom det är en kommunal kostnad. Jag tror inte det minsta på att skolan blir bättre om vissa lärare får 3000 kr. mera än andra.
Skolsalarna har övertagits av eleverna där de driver polsk riksdag för att imponera på flickorna. Annars spelar de på sina skoldatorer eller stirrar på sina mobiler medan läraren försöker undervisa. Där har läraren ingen makt alls. Det är inte lärarna som skapat den svenska skolans kaos utan skolpolitikerna och radikalfeministerna vilka vill avskaffa familjen inklusive undervisning i kristen tro som de i sin okunnighet missförstår och jämställer med islam i tron att islam är en ”fridens religion” då vissa muslimer vid intervjuer hängivet säger detta gång på gång. Upprepning övertygar. Så skolans problem har sin härledning från en familjefientlig politik som skapat många ensamförsörjare vilka inte orkar bistå sina barn med läxorna eller har pengar till deras utflykter anordnade av skolan. Utan ordentliga betyg kan ingen förälder se hur det går för deras barn och sätta in åtgärder i tid. Det finns föräldrar vilka pratar illa om lärarna då barnen hör på vilket givetvis inte är bra.
Så, vad hjälper dessa 3000 kr? Vad hjälper nya skolbänkar? Vad hjälper ännu bättre mat? Vad hjälper dessa skoldatorer om inte hemmet och familjen som är samhällets grund inte får det stöd den är berättigad till.
I vissa skolor bestämmer muslimerna vad som skall sägas och läras på religionstimmarna av inte kunniga lärare i vare sig islam eller kristendom – som inte får läras ut i ett land som de i Allahs namn redan ser som sitt eget område, sin tummelplats. Skolan har då blivit en plats där två helt olika kulturer krockar med varandra och där den ena inte ger efter men den andra. Våra politiker är fega, konflikträdda och rädda för stämpeln rasist så där finns ingen hjälp att få heller.
Åsa Ronsom ser skolan som barnens viktigaste plats. Jag ser att det är hemmet, den sedan årtusenden beprövade sammanhållande för hela samhället.

Taggad , , , , ,

FRÅN ADAM ELLER APA?

Aprättegången i Dayton 1925.

Dayton som ligger i Tennessee blev 1925 översvämmad av pressfolk från hela världen. Orsaken var en rättegång mot läraren John Scopes som påstods ha olagligt undervisat i evolution i en statlig skola. Han bröt därmed mot den s.k. Butler Act som förbjöd evolutionsundervisning i statsfinansierade skolor. Då Butler Act antogs protesterade civilrättsaktivisterna med att väcka åtal i avsikt att pröva lagen alternativt få den makulerad. Åtalet väcktes den 5:e maj. Läraren Scopes hade undervisat eller läst ur en lärobok i biologi av George Hunter som beskrev evolution, raser och rashygien lovade att ställa upp i en rättegång där alla utgifterna som kunde drabba Scopes finansierades av civilrättsaktivisterna. Scopes själv var tveksam till om han överhuvudtaget undervisat i evolution, men bara läst ur läroboken.  För att klara av detta dilemma övertalades tre elever att vittna mot Scopes.
Själva rättegången började en het sommardag den 21 juli i Daytons tingshus. Rättegången sändes i alla radioapparater över hela Amerika. Den lilla staden Dayton blev överfull av bilar och nyfikna från hela landet. Det heta tingshuset var packat med åhörare och pressfolk. Att det var hett syns på också bilder av människorna i rättssalen.

Huvudaktörerna var förutom Scopes William Bryan på åklagarsidan och Clarence Darrow som försvarade Scopes. Till domare utsågs statsåklagaren i Rhea County John Raulston. En annan var George Rappleyea, chef för Cumberland Kol & Järnkompaniet som såg reklamvärdet i rättegången för den lilla staden Dayton.
Som ett viktigt bevis för försvaret demonstrerades en tand som hittades i en grusgrop några år före rättegången som beräknades vara en miljon år gammal. Tanden ansågs härröra från en förhistorisk människa som döptes till Nebraska Man. Tanden accepterades som ett ovedersägligt bevis för evolutionen av alla de främsta paleontologerna i Amerika.
Presbyterianen William Bryan hade tre gånger ställt upp som demokraternas kandidat i presidentval åren 1896, 1900 och 1908. Han var utrikesminister under Woodrow Wilson åren 1912 – 1915. Bryan ansågs som en av de bästa retorikerna i Amerika och var nu 65 år då rättegången började. Bryan blev en övertygad motståndare till evolutionsläran då han noterade att det Stora kriget(första världskriget) hade evolutionsläran som en bidragande orsak. Evolutionsläran undervisades i de tyska skolorna.
Darrow var en välrenommerad stjärnadvokat som hade året innan räddad de två pojkarna Leopold och Loeb undan galgen. De hade på ett grymt sätt mördad 14-åriga Bobby Franks. Då argumenterade Darrow att pojkarna bara praktiserade vad de hade lärt sig av sina evolutionslärare i skolan. Nu där i Dayton blev det ombytta roller. Darrow försvarade evolutionsläran som nu ansågs av honom som sann vetenskap. Han kallade in som vittnen några av de främsta paleontologer och zoologer i Amerika för att berätta om den förhistoriska tanden som senare kallades Miljondollartanden.

Darrow anklagade domare Raulston för partiskhet åtskilliga gånger till förmån för åklagarsidan. Det berodde på att de inkallade experterna inte fick vittna muntligt i rätten. De fick i stället inlämna skriftliga vittnesmål för evolution. Darrow bad rätten om ursäkt nästa dag och rättegången fortsatte. Rättssalen var packat med folk, så många att Raulston fruktade för om byggnaden skulle hålla. Beslöts att flytta förhandlingarna ut på gården vid tingshuset där det också var svalare.

Försvaret ansåg att  Butlerlagen var tillkommen som ett stöd för religiösa grupper och att lagen inte var enligt konstitutionen. Bryan sade att det var fel att lära barnen att just en apa, som inte ens var en amerikansk sådan var förfader ehuru det fanns ytterligare trettiofem tusen djur att välja bland.

Försvarets advokat Malone replikerade att Bibeln skulle hållas utanför vetenskapen. Den skulle hålla sig inom teologin och de moraliska aspekterna av livet. Malone lovade att det inte skulle bli någon duell därför att det vore omöjligt att duellera om sanningen. Malone fick många applåder.  

På sjunde dagen tog Darrow det ovanliga steget att kalla in Bryan själv som vittne i avsikt att korsförhöra honom om de omöjliga händelserna i Bibeln. Darrow påstod, att Bryan var en sakkunnig vad gällde Bibeln till vilket Bryan nekade att han var. Darrows avsikt var att förlöjliga Bibeln under korsförhöret med Bryan. Förhöret begränsades till Första Moseboken inkluderande frågor som att blev Eva verkligen skapad ur Adams revben, varifrån fick Kain sin hustru, hur många människor levde i det forntida Egypten? Darrow föreslog att dessa fantasifulla bibelställen inte var vetenskapliga och inte skulle läras ut till barn i statliga skolor.
Den berömda en miljon år gamla tanden av Nebraska Man förevisades rätten. Bryan kommenterade fyndet att han inte trodde på sådant. Skrattsalvor och hån mötte Bryan efteråt och domaren bankade för tystnad med sin klubba.

Darrow sade till Bryan: ”Du förolämpar alla vetenskapsmän i Amerika och allt kunnande i hela världen därför att de inte tror på din tokiga religion”! Bryan deklarerade att orsaken till varför han svarade var inte för rättens skull utan för att dessa vetenskapens herrar inte skulle tro att jag vore rädd för att svara dem. Jag vill att hela den kristna världen skall veta att vem som helst agnostiker, ateist, inte troende kan fråga mig när som helst vad gäller min tro på Gud och jag skall svara dem.

Steward, en jurist från Cumberland motsatte sig det lagliga i att förhöra Bryan på detta sätt vars enda avsikt att göra alla bibeltroende till åtlöje. Några fler frågor följde. Darwin undrade åter var Kain fann sin hustru? Bryan svarade att agnostikerna kan själva leta efter henne. Darrow redogjorde hur ormen frestade Eva. Bryan insisterade på, att det är bättre att läsa vad som står än att hitta på egna ord som Darrow här gjorde.
Efter ytterligare arga ordväxlingar under två timmar på gården utanför rättssalen slog domare Raulston klubban i bordet och ajournerade rätten.
Bryan fick inte tillfälle för sina avslutande ord vilka dock senare publicerades i tidningarna:

Vetenskapen är en stor kraft, men den är ingen lärare i moral. Den kan skapa maskiner men kan inte hindra samhället att missbruka dessa. Vetenskapen kan också bygga gigantiska intellektuella skepp, men den konstruerar inte några moraliska roder för den i stormen hamnade mänskliga farkosten.  Den misslyckas också att förse oss med andliga värden men förser oss med obevisade hypoteser. Den stjäl kompassen från det mänskliga fartyget och äventyrar dess last och dess destination. I krig har vetenskapen visat sig vara ett djävulskt genius och gjort kriget fruktansvärdare än någonsin tidigare. Mänskligheten är nu van att slakta sina bröder på denna enda planet, på dess yta. Vetenskapen har lärt människan att dyka ner i havet, dyka upp och skjuta eller flyga upp bland molnen och skjuta ner på varandra. Sålunda har slagfälten blivit tre gånger blodigare än någonsin tidigare. Vetenskapen lär oss inte brödrakärlek. Vetenskapen har förvandlat kriget till så helvetiska gränser så att mänskligheten är eller var nära att begå självmord. Nu informeras det oss om nya ännu destruktivare dödsinstrument som skall få tidigare krig att framstå som triviala i sin grymhet jämfört med kommande krig i den framtid som kommer. Om civilisationen skall räddas sker det inte med vetenskapens kärlekslösa intelligens men med den moralkod som den ödmjuka underbara Nazaren visar på. Hans exempel och undervisning är det enda som kan ändra på människors hjärtan och förändra världen.
Bryan dog några dagar efter rättegången. Darrow levde till 1938 men hann aldrig uppleva det som vetenskapen och människors ideologiska hybris ställde till med.

Tanden som förmodades vara en kvarleva efter en förhistorisk människa som fick namnet Nebraska Man visade sig vara ett falsarium. På samma fyndplats fann man andra skelettdelar efter en utdöd gris där tanden passade in.

Men Bryan hann dö innan dess.

Kauko Antbacke

Taggad , , ,

KVARNFORSGATAN, EN JULBERÄTTELSE.

Gatan var rak. Trehundra meter lång med välbyggda fyrtiotals trähus på ömse sidor. Tomterna var stora och jorden var bra att odla i. Husen var byggda med bilgarage i källarplanet. Jag försökte få ner min Ford Taunus men dragkroken fastnade i en tvär böj. Tänkte på ryska Moskvitch som hade dubbelt så hög markfrigång som en Taunus. I slutet på gatan fanns Danielssons ICA samt mittemot fanns Konsum. Kunderna i Konsum var oftast socialdemokratiska prototyper från partiets glansdagar då industrin gick på högvarv. Detta gav dem möjligheter att strö förmånliga sociala villkor till folket. Frågade föreståndaren där dagarna före jul om vi fick ha ett lite bord i entrén och sälja julkort. Svaret var ett tvärt, bestämd nej. Frågade sedan på ICA om vi fick ha ett litet säljbord med julkort där inne vid ingången?
Klart ni får, blev svaret från Danielsson. Bäst, om ni är inne i affären. Det är alldeles för kallt vid entrén.

Oavsett om det var jultid eller inte var personalen på ICA alltid vänliga och hjälpsamma. En sensommar reade ICA ut en hammock som jag köpte. Danielsson hjälpte personligen till att bära hem den!

Konsums resultat visade röda siffror. I desperation målades affären om med en gul färg på väggarna. Då allt väl vara klart invigdes den under parollen ” ett nytt tongivande Konsum”. Som ett öppningserbjudande fanns en varuvagn lastad med Konsumbagarens brödlimpor. Den jag köpte var möglig. (sic)

På andra sidan av gatan mittemot bodde en före detta förman i pappersbruket med sin fru. Något längre bort bodde pensionärerna Artur och Elin. Artur och Elin hade mist sina båda söner i olyckor. Så de var verkligen hårt prövade men ändå vänliga, gästfria och glada. En förmiddag möttes vi som ofta förr jag och förmannen. Men, den här gången besvarade han inte min hälsning. Han såg rakt ner i gatan och gick förbi. Detta verkade förbryllande särskild då när vi möttes igen, han på väg från Konsum och jag på väg till ICA. Nästa dag gick jag för att fråga honom hur det far fatt? Han öppnade dörren i ett tillstånd av hispighet och darrighet.  Hur Mår du grannen min? har det hänt något allvarligt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Din pojke har rivit sönder alla mina tigerliljor, svarade han i ett stressad tonläge.
Vi gick bakom huset där ett femtiotal vackra liljor frodades av vilka några var avnupna. Jag kom aldrig på tanken att fråga om det var just min lilla pojke som hade gjort det eller grannens i samma ålder. Jag gav honom etthundra kronor ur vår magra hushållskassa som ersättning.  Sedan var allt som förr.

Gick hem till Artur och Elin och frågade dem om våra barn har stört dem på något vis?   – Nej, inte alls, sade Elin, de får springa här så mycket de vill. Det är så roligt med barn. Förresten så kom och ät med oss nu i eftermiddag. Det blev rikligt med god mat och härlig samvaro med Artur och Elin många gånger. En dag hade Eliza plockat blommor och ringde på hos dem. Hon nådde inte upp till klockan så hon bankade på deras dörr i stället.Hon räckte över buketten till Elin. Sedan vet jag inte om blommorna kom från deras trädgård eller vår?Skickade alltid julkort till Artur och Elin. Efter några år kom det inget julkort tillbaka så jag förmodade att de var döda och jorden fattigare på två genomgoda  människor.                                                                                                                                                                             Så olika kan vi människor vara.

PICTURES FOR THE CHRISTMAS - BILDER FÖR JULEN - JOULUKUVIAhuset vid Kvarnforsgatan

Annonser