Noteringar

Sveriges nutidshistoria under en generation med korta steg.

1.Professor Gunnar Myrdal (Pettersson) som var rådgivare till SAP skriver boken om befolkningskrisen tillsamman med hustrun Alva då födelsetalen minskade. Barnbidrag infördes.

2.Myrdal anser att Hitler har bra idéer om social välfärd. Barnstugor ändras till samlingsnamnet förskola.

3.SAP börjar tvångsansluta arbetarna med början före II världskriget

4.Stellan Arvidsson, den illröde socialdemokraten och övertygade ateisten utsågs till ordförande för den nya Skolkommissionen 1948.

5.Täta studieresor till DDR inleddes och omdaningen av den svenska skolan påbörjades. Folket i DDR undrar varför svenskarna kommer till dem.

6.En kort period av folkväckelse på 50-talet vilket motarbetas av ateisten Ingemar Hedenius och andra elitister.

7.Små byskolor konverteras till stora skolenheter med motiveringen att det skulle bli billigare och undervisningen effektivare. 8.Morgonbönen togs bort och kristendomskunskap blev religionskunskap. 9.Konceptet ”Abrahams barn” infördes i religionsundervisningen av hänsyn till muslimska barn. Alla religioner nivellerades till samma sanning, samma värde.

10.Betygen ändras ett flertal gånger. SAP-ideologerna började kontrollera skolböckerna och senare massmedia.

11.Sambeskattningen tas bort 1971. Samma år ändrades riksdagen till enkammarsystem med 349 ledamöter. Antalet ledamöter ifrågasattes av många. 249 borde varit bättre.

12.RFSU, RFSL övertar mera av sexualundervisningen skolorna och propagerar för fri sex som de anser som frihet. Dr. Gösta Rodhe från Skolverket säger att: ” Vi tillämpar inte etik i sexualundervisningen eller regler i sexuell uppförande.Vi bryr oss inte om i vilken ålder ungarna går i säng med varandra. Vi talar inte om för dem vid vilken ålder de börjar sitt sexliv.” Undervisning i födelsekontroll införs. En RFSU – talesperson säger att ”vår målsättning är frihet genom sex.”

13.Agalagen införs i föräldrabalken 1979. Den visar sig vara otydlig, svårtolkad.

14.Delegationer från andra länder besöker Sverige i studiesyfte.

15.Problemen i skolan börjar bli uppenbara. Fler personal anställs vilket dock inte lättar på lärarnas administrativa uppgifter eller minskar oredan.

16.Skolpedagogernas gamla misstag försöker man reparera med andra betyg, bättre skolmat, nya bänkar, finare skolsalar, osv. 17.Allt detta nya sker i små steg och det gamla avlägsnas i små steg, omärkligt.

18.DDR-systemet faller samman som ett korthus 1989. 19.Delegationer från Sverige börjar besöka andra länder för att studera deras skolor. Maxtaxa i förskola år 2002. Föräldrar tvingas lämna barnen till förskolan med ekonomiska styrmedel. Genusvetare börjar manipuleringen av förskolebarns identitet.

20.Tillströmningen av huvudsakligen muslimer börjar. De regerande försöker tvinga andra europeiska länder att ta emot flera av flyktingarna. Saudiarabiens och andra muslimska länders totalvägran ifrågasätts aldrig.

21.Skolverket ifrågasätter skolavslutningar i kyrkan med motiveringen att i Sverige råder religionsfrihet samtidigt som välsignelsen och traditionstyngda psalmer förbjuds.

22.Förnekelsens tid börjar. Man förnekar den ökade kriminaliteten, skolkaoset, upploppen i förorterna, ökade antalet rån och inbrott, de brända bilarna, dramatiskt ökande antalet våldtäkter, att invandringen kostar skattebetalarna 250 miljarder.

23.Halal – mat i skolan börjar bli krav från muslimerna. Skilda badtider blir ett annat krav.                                                                                                                                                                   24.Införandet av Sharia sker i samma små steg som omdaningen av den svenska skolan skedde. De, vilka opponerar sig kallas rasister, nazister, intoleranta, främlingsfientliga, populister.

25.Den grundlagsstadgade åsiktsfriheten bekämpas med antidemokratiska metoder. SD bojkottas av de andra partier samtidigt börjar de tillämpa SD-politik. Pridefestivaler blir vanliga. Präster, biskopar, politiker deltar med iver under parollen allas lika värde. Festivalerna ökar i antal. Ledargarnityret inser inte i brist på klarsyn orsaken till ökningen vilket är att utbildade propagandister manipulerar barnens identitet med början i förskolan. De ställer aldrig de rätta frågorna som, varför ökar detta?

26.Politikerna börjar tillämpa köksbordspolitik av fruktan för stämpeln rasist.

Denna generation som nu är de styrande i Sverige är produkter av den svenska skolan.                                                                                                                                                 Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

Svensk historia under en generation.

Annonser

Demokratur eller folkstyre?

Bismarck sade, att han kan inte tåla allmogen förrän han druckit minst en flaska vin. Stalin värderade kulakerna endast som kanonmat eller arbetare i statligt kontrollerade kollektiv. Hitler ansåg att tyskarna inte var värda hans storhet.

Är det så även i Sverige?                                                                                                                             Under framgångens och maktens tider har eliten ofta visat förakt mot folket och mot de fattiga. De har förblindats av makt och rikedom. Elitens inställning spreds till de lägre i den politiska hierarkin vilka använde sin makt att fösa bort dem vilka borde ha makt. De höll borta dem vilka var sanna idealister och kompetenta att idka makt.

Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Det var inte det Socialdemokratiska partiet trots att de tagit äran till sig. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen och förfädernas arbete glömdes bort. Eliten började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärden och rikedomen berusade. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering och smygkollektivisering.

Föraktet mot folket visar sig nu på otaliga sätt som man inte först inser därför att föraktet är inlindat i sociala reformer och fostran i skolan till ett kollektivt tänkande. I verkligheten brukas tvång med hjälp av ekonomiska påtryckningar. I de sociala reformerna vilka uppfattas som frihet ingår fri plats på dagis. Där skall alla barn fostras eftersom eliten vet bäst vad som är bra för barnen. Staten vill inte att barn fostras av föräldrarna. De kan bli självtänkande personer opassande i ett socialistiskt samhällskollektiv. Enligt Ingvar Carlsson ”måste barnen tas från hemmet och vidare in i en gemenskap (dagis) där de lär sig hur samhället fungerar och att de lär sig arbeta i grupp.” Elitens fruktan inför icke-socialistiska tendenser kräver kontroll av familjerna, kontroll av läromedel och massmedia. Alla läroböcker granskas av en kommission. Om boken innehåller icke-socialistiska tankar då ratas den. Hemundervisning som i andra länder får inte ske då det är ett rött skynke, en fasa för socialismen. Fostran in i ett kollektivt tänkande kräver att båda föräldrarna arbetar utanför hemmet och de formbara barnen tillbringar tiden på dagis. Skolan gav ideologerna lättpåverkad mänskligt material. Skolministern Olof Palme sade en gång att ”du går inte i skolan för att uppnå något för egen del men väl att lära dig fungera i en grupp.” (Kollektiv) Kristendomsundervisningen (som ämnet hette förr) ansågs vara skadligt för barnen. Eliten såg kristendomen som verklighetsflykt samtidigt som stor hänsyn visas mot muslimerna. Nu är undervisningen antikristet där alla religioner nivelleras till samma sanning och värde. Kollektivt tänkande i praktiken. Sexualundervisningen blev obligatoriskt och till stora delar överläts den till en radikal lobbyorganisation RFSL som agiterar i klassrummen och på dagis. Ordet frihet undertrycks vad gäller de naturliga rättigheterna men kompenseras av en inbillad frihet på sexuella området. Sexualundervisningen framhäver att staten frigör de unga bort från gamla, förlegade restriktioner.

”Vi har ingen etisk standard i undervisningen och inga regler för sexuell uppförande”, sade Dr. Gösta Rodhe som då var en hög tjänsteman i Skolverket.

RFSU som får skattemedel för sin sexupplysningsverksamhet är mycket aktiv och knuten till fackföreningsrörelsen. ”Vårt mål är, att uppmuntra till frigörelse genom sex”, ansåg en av deras företrädare. Ordföranden för ett politiskt ungdomsorganisation pläderar för sex med döda och mellan syskon. Hennes motivering är att ”vi äger våra kroppar och gör vad vi vill med dem.”                                                                                                                                       Man tror, att verklig frihet nu uppnåtts då sex i skolan och i massmedia inte längre är tabu. Det kan vara svårt för ungdomar att inse att det här är bara fråga om dimridåer och falsk frihet. Det inser de först efter några år i arbetslivet där de till sin överraskning blir betygsatta också.

I alla västländer sorterar radio och TV under kommunikationsdepartementen. I Sverige lyder dessa under utbildningsdepartementet vilket möjliggör att sinnena skräddarsys enligt partiets vilja.

Inte nog med detta. De små jordbruken tvingades till stora enheter samtidigt som importen av livsmedel ökade. Många bönder slogs ut och blev förtalade som fläsktjuvar. Till exempel fanns en lång, hätsk artikel i Metallarbetaren år 1988.   Att partiideologer och skolpedagoger har totalt misslyckats ser vi tydligt i de tusentals hemlösa, överbelagda sjukhus och psykologmottagningar. Vi ser det i de usla skolresultaten. Vi ser det i de stora antalet fattiga vilka inte har råd att sköta sina tänder. Vi ser det i dem som blivit sjuka eller skadats på sina arbeten som nu straffas med en otillräcklig garantipension. En riksdagsman ramlar inte ur sin bekväma stol och skadas …

Men finns det ingen frihet alls? Jadå, det finns.

Det är fritt att dricka sig fördärvad med energidrycker och konsumera industrimat mättad med farliga kemikalier. Det är fritt att sko sig med folkets pengar. Det är fritt att dela folkets pengar till terrorister. Det är fritt att köpa narkotika på nätet … osv.

Den klarsynte Emile Faquet skrev profetiskt redan för etthundra år sedan följande:                                                                                                                                             ”Demokratin liksom uppfostrar barnen till förakt för deras fäder och mödrar. Man river ned det som föräldrarna byggt upp i stället för att fortsätta att bygga på. Man stannar därmed alltid på grunden i huset. Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra. Föräldrarna motarbetas i skolan och skolan i hemmet. Det blir som om barnet fostras av en troende moder och en ateistisk fader. Det blir ingen fostran alls. Det leder till förvirring. De gamlas kompetens förnekas och avvisas. Hövlighet och artighet betraktas som antidemokratiska maner. De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre, än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade. Kollektivism kommer att gynnas på bekostnad av personalism eftersom det anses vara höjden av jämlikhet och jämlikhet anses vara kollektivism.”

Demokratur är ett samhälle som exempelvis Sverige som betraktad från fågelperspektiv förefaller ytligt som en demokrati, men i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkerhet och åsiktsfrihet. Få politiker, de vilka kan påverka, törs säga sin ärliga mening. Deras omsorg om sin egen person och feghet gynnar de kriminella och onda människorna vilket missgynnar de skötsamma. Vid köksbordet ventileras allt ärligt. Köksbordspolitik.                                                                Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför gjordes det katastrofala misstaget att motarbeta den gamla hederliga tron?

Taggad , , , , , , , , , , , ,

                                  Kyrkans moralväktare och Pride.                                                                       Efter Prideparaden i Växjö intervjuades biskop Modeus av Smålandsposten. Då påstod biskopen att ”Gud har skapat människorna olika.”  Detta är inte sant. Rent av struntprat. Gud skapade människan till sin avbild och inte till transvestiter, lesbiska, bögar, pedofiler, nekrofiler, fanatiker, ateister, rika, fattiga, Israelhatare, osv. Det är skillnad på ärvda och förvärvade egenskaper vilka kan enligt epigenetiken ändras.                                                        Vi alla föds nollställda, alltså lika (undantaget det genetiska arvet). Under livets gång och med åren manipuleras och smittas vi av andra människor och den åsiktsbildande eliten med röst i den offentliga debatten och i skolan varifrån mycket av avarterna i mänskligt umgänge härleds och sprids. Sprids, ja, är det på grund av att Gud agiterar unga människor? Exempel på snabb spridning är avarterna i sexuellt umgänge och anses som normala med godkännande av biskopen. Kristendomsundervisningen av idag är antikristet och sexualundervisningen är antisexuellt. Barnens normala känsla av identitet stjäls från dem. Nu årtionden senare ser vi frukterna av denna draksådd som visar sig i långa köer till utredningar om könsbyten, aborter, våldtäkter, mm. Detta slår hårt mot kvinnors frihet att vistas var de vill, när de vill ute i samhället. Man hycklar jämlikhet mellan könen men allt är falskhet och en strävan till väl arvoderade positioner vilket innebär att inte säga för mycket eller för många sanningar. Det som vi kallar ”den politiska korrektheten” men som i verkligheten skadar vårt lands fortbestånd och även yttrandefriheten som i år fyller 250 år. Pedagogerna anslår många lektionstimmar till evolutionsläran som lärs ut som bevisad empirisk sanning. Ve den, som inte tror på vetenskapen. Ve den, som tror på Bibeln! Den kan inte vara riktigt klok och är okunnig, vidskeplig.   Pride liknar masspsykos, så att vuxna människor, till och med förtroendevalda politiker, har förlorat all vett och sans och sunt omdöme. Det är politiskt korrekt och enligt dem lojalt och tolerant att gå med i tåget. Mycket av det som visas i tåget får mig att skämmas som människa. Känslan blir liknande den man hade i dödslägret Auschwitz. Man skämdes att vara människa. Föreningen mellan man och kvinna är vi skapade för. Jag anser inte att samlivet ska ställas ut till allas beskådande, det är smaklöst. Att torgföra sina intima känslor och praktisera dem i Pridetåget är vulgärt och tarvligt. Lika smaklöst är att små barn tas med i paraden. Jag både tror att även en hel del homosexuella kan se att detta saknar vett, sans och proportioner.

Om det hade varit en manifestation där man gått i protest mot våld mot homosexuella då hade det inte varit problematiskt alls att delta under förutsättning att demonstrationen skett med värdighet och anständiga former. Då hade det varit frågan om människors lika värde ty ingen ska behöva riskera livet eller hälsan för politisk/religiös övertygelse eller sexuell läggning.                                                                                                                                           Men Pride handlar inte om det. För mig säger det, att jag använder min kropp och min frihet precis hur jag vill, när jag vill och var jag vill, inte minst till promiskuitet, och det ska inte vare sig Gud eller någon annan ha en åsikt om och ve den som vågar yppa något annat, och det står mig fritt att håna och bespotta allt det som andra finner heligt. För mig signalerar detta, ytterst sett, uppror mot Gud, och obegränsad frihet för människan. Också frihet från eget ansvar för medmänniskor – och barnen.                                                                                                                                                                                          När jag ser människorna där i Pride och hur de underkastar sig tidsandan känner man sig beklämd. Den dagen är förstört. Jag ser människan skapad till Guds avbild och äga en mycket större höghet och värdighet än vad som är fallet i pridetåget. Känner bara sorg och jag är övertygad om att Jesus känner detsamma. Att man indoktrinerar barn, Guds ögonsten, med detta gör inte saken bättre, väldigt milt sagt.                                                                                                                                                                                   Syftet är inte att vara trångsynt, dömande ty det är inte min uppgift här på jorden – men bara att få någon att tänka till djupare. Ställa frågan vem har rätt? Min mormor, morfar? Skulle min mormor och morfar ha deltagit i detta nakna dansande av glädje? Att de inte skulle delta beror inte på att de skulle vara trångsynta, kärlekslösa fanatiker. De ser på vår samtid med förskräckelse. Hur den moderna människan gått vilse och inte längre kan skilja på rätt och fel, på sunt och osunt. Frågan blir hur kan människorna tvärsäkert tro att just vår samtid ser rätt på saker och ting och är så ”upplyst och vis”, eller om det kan vara så att vi har gått vilse i all propaganda, stress, buller, jäkt i vårt ständiga jagande efter nya prylar utan värde och nya upplevelser? Jagande efter lycka?                                     Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.                                                                                                                             Som kronan på verket föreslår LUF – ordföranden att det skall vara tillåtet att ha sex med döda! Ingen reaktion från eliten!

Vem stal mitt hem? Vem stal mitt land? ? Vem stal min tro? Vem stal min identitet? Vem stal min trygghet?

Kauko Antbacke

Kyrkans svek.

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , ,

livets evighet – finns den? Finns bevis?

Det eviga livet.

Kändes kyligt att vandra på ateistkyrkogården i Forssa, Finland. Det var en känsla av att luften var kallare än omgivningens och livets hopplöshet var märkbar. Hur dessa människor klarat av att lämna jordelivet en gång för alla som ateister känns märkligt för mig. Bitterhet, högmodets hydra och anklagelser mot Gud är delvis en av förklaringarna. Vi föds ju nollställda, lika varandra men under livets gång lastas vår ryggsäck med erfarenheter, sanningar och lögner vilket senare vägleder vår livsfilosofi. ”Om en blind leder en annan blind faller båda i samma grop.”

En ateist är på hal is och simmar i gyttjigt vatten då denne förnekar ett liv efter döden. De har inga som helst bevis för detta utom det de har i sin ryggsäck vilket inte är bevis nog och skulle inte hålla varken i domstol eller vid närmare granskning. Vi har nu för länge sedan lämnat spekulationsstadiet och vetandet om livet efter döden växer dag för dag. ”Men du Daniel må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många kommer att rannsaka den och kunskapen skall så växa till.” (Daniel 12:4)

Själv har jag varit nära döden åtskilliga gånger. Den som starkast etsat sig i minnet är då jag var nära drunkningsdöden som kanske tolvåring. Vid det tillfället var jag ute och paddlade i en tävlingskanot som var snabb likt en pil genom vattnet. Då var det höst så jag hade en tjock norsk tröja samt gummistövlar på mig. Ett felskär med paddeln så att jag hamnade under vattnet. Sjönk djupare och djupare ner i mörkret. Plötsligt blixtrade snabba färgbilder ur mitt tidigare liv. Allt som jag redan hade glömt – trodde jag – visades. Därefter hördes en mild röst som sade att det inte ser bra ut och att det inte är dags än Kauko. Därefter fortsatte bilderna. Nu visades min far stående vid spisen i köket med ryggen vänd mot mig. Jag kändes doften av kålsoppa som han brukade laga. Märkligt att jag känner doften av kålsoppa, kommer jag ihåg att jag hann tänka. De bilderna gav mig extra kraft då tanken kom att hur skulle far ta det om hans son hittades drunknad?

Barnläkaren Melvin Morse blev inspirerad av Elisabeth Kubler Ross och Raymond Moody vilka hade forskat i NDU (Nära Döden Upplevelser). I nästan samtliga förekommer den svårförklarliga tunneln och ljuset. Ateisten lever i tron att döden är total mörker – vilket det kanske är för just ateisten. Melvin intervjuade många barn vilka varit nära döden. En var tioåriga Katie som hittades flytande i en pool med ansiktet neråt. Hur länge hon varit i poolen visste ingen eller hur Katie hamnat där? Katies chanser att överleva ansågs som minimala men hon klarade sig. De närmaste ordnade en bönering kring hennes säng.

Några veckor senare intervjuade Melvin Katie som berättade att hon hade blivit mottagen i tunneln av den vänliga, ljushåriga Elizabeth som troligen var hennes skyddsängel. Där på andra sidan tunneln förde Elizabeth Katie till den himmelske Fadern och så Jesus. Den himmelske Fadern frågade Katie om hon ville stanna kvar. Katie började gråta. Sedan frågade Jesus om hon ville hem till mamma? Det ville Katie – då vaknade hon. I himlen mötte hon två små pojkar med vilka hon lekte. De var Mark och Andy, själar vilka väntade på att födas.

”Alla mina dagar blev inskrivna i Din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” .(Psalm 139:16)

De första som Katie frågade efter när hon vaknade var Mark och Andy. Katie besökte också sitt hem och beskrev efteråt exakt vad hon hade sett där till sina föräldrars stora häpnad.

Människan skapades till Guds avbild vilket poängteras med att skapades upprepas tre gånger. Människans skapelse var avskild från den övriga skapelsen. Gud är evig då är också människan, avbilden, evig. Hjärnan har miljoner gånger större kapacitet än vad vi nu använder är ett minne från den tiden då vi var avsedda att leva ett evigt liv. Hjärnan arbetar med ljusets hastighet vilket är orsaken att vi kan tänka på olika arbeten och minnen simultant.

Hela vår kropp förnyas under livets gång, gamla celler faller av och nya bildas.

De två termodynamiska lagarna om energi och entropi har varit kända i etthundrafemtio år. Energiprincipen säger att energi varken kan skapas eller förstöra. Den kan endast omvandlas.

För att skapa ordning ur kaos åtgår energi. Alltså kan evolution inte vara en självgående process. Den säger också att till exempel vårt tal, vår bön är energi som inte förstörs. Den omvandlas.

Lagen om entropi säger att allt går mot kaos. Aldrig tvärtom. Vi åldras, dör och blir jord, Järn rostar och hus faller samman. Genetiska defekter ökar. Vi blir sjukare vilket kräver fler vårdplatser. Entropilagen sattes i kraft vid syndafallet varpå vår livslängd började begränsas sakta och obönhörligt. Båda lagarna är stjärnvittnen mot spontan evolution från kaos till ordning och liv.

När Farao frågade Josefs far patriarken Jakob hur gammal han var så svarade Jakob: ”Min vandringstid har varat i etthundratrettio år. Få och onda har mina levnadsår varit, de når inte upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid.” (1Mos, 47:9)

Den judiske historikern Flavius Josefus skriver i bok 1, kapitel 3:9: ”Nu när Noa hade levt i trehundrafemtio år efter floden ett lyckligt liv ända tills han dog efter att ha levt i niohundrafemtio år. Men låt ingen när forntidens långa livslängd jämförs med vårt korta ta detta som argument mot, att deras långa liv skulle vara osant … även deras föda var lämpligare för att förlänga livstiden.”                                                                                           ”Ja, Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan …” (Pred. 3:11) Syndafallet ledde också till dualism, en delad tillvaro mellan gott och ont från att i början var allt gott. Det onda släpptes in i tillvaron. Liv och död, hälsa och sjukdom, frihet och slaveri, Villkorslös kärlek och hat, glädje och sorg, sanning och lögn, ljus och mörker, värme och kyla, osv.

Syndafallet ledde till fiendskap mellan djur och människa och språkförbistring. Människan var växtätare från första början men nu började hon även att äta kött. Som alla växtätare kan människan röra käkarna sidledes vilket rovdjuren inte kan.

Arkeologen A.E. Speiser fann en lercylinder år 1932 i Ninive som föreställer Adam och Eva med en upprättstående orm bakom dem. Den finns i British Museum. En lertavla som förvaras i Pergamonmuseet i Berlin föreställer de första människorna med ett fruktträd och en orm.

Ormar har fortfarande kvar tecken på ben i bakkroppen. Fynden är daterade att vara sextusen år gamla. Det måste finnas en orsak till varför de forna människorna avbildade syndafallet så exakt.

”Jag vidhåller att det mänskliga mysteriet förringas på ett rent otroligt sätt av den vetenskapliga reduktionismen med dess anspråk på att till sist kunna förklara hela den andliga världen som mönster av hjärnaktivitet. Denna tro måste klassas som vidskepelse. Vi måste inse, att vi är andliga varelser med själar som existerar i en andlig värld i lika hög grad som vi är materiella varelser med kroppar och hjärnor som existerar i den materiella världen.”

Sade Sir John Eccles (1903 – 1997), australisk neurofysiolog och nobelpristagare.

K.A.

Det katten gör, trösteligt043

AdamandEvesealAdam  eva nakna med ormenEvigt liv 002

 

 

 

 

 

 

 

 

evigt liv?

Taggad , , , , , , , , , , ,

En nations väg mot kollaps

Samhället är människorna som bor och arbetar tillsammans. Den formas och blir en avbild av invånarnas andliga status. Så har det alltid varit. Våra förfäder fick arbeta hårt för den dagliga födan. De fick sin kraft från hoppet i sin kristna tro. Folkets moraliska ryggrad var spikrak. Deras flit och andliga nivå lade grunden till Sveriges välstånd. Drömmen om folkhemmet, ett hem för alla var nära att bli verklighet. Hundratusentals från andra länder i Europa kom hit för att arbeta flitigt och solidariskt med svenskarna och för att kunna förverkliga sina drömmar. Välståndet ökade. Med välståndet ökade också sekulariseringen. Man började riva ner samhällets andliga ryggrad. Välfärd och rikedom berusar. Hedenius och andra debatterade kristendomen. Samtidigt tog makteliten tillfället att hänga på med ett intensivt förnekande av det kristna arvet. Skolan blev ett perfekt område att sprida ateism och utvecklingslära. Sverige var inte en totalitär stat men var på väg åt det hållet. Eliten tänkte ut andra metoder än våld som i Sovjetunionen. De marginaliserade de kristna (deras gamla samarbetspart) och inledde smygsocialisering.

I Sverige behöver ingen arbeta mer än en timme för att kunna äta sig mätt. Trots allt materiellt överflöd och samhällets skyddsnät har psykoneuroserna främst bland de unga fördubblats på tio år. Detta faktum är ett bra mått på de moderna pedagogernas misslyckande. Varför har det blivit så? Den existentiella och andliga dimensionen och behovet av detta för människan väsentliga har negligerats till förmån för allt annat som är ovidkommande. De förr oanade svårigheterna som plågar det moderna samhället har i grunden sin härledning från den förlorade tron.

Vårt land har sluppit krigets umbäranden. Fienden kommer inifrån driven av ateism, osaklig, partisk undervisning och historielöshet. Där visar de nya ledarna, produkter av den ateistiska skolan, vägen för folket. Sverige har långsamt förvandlats till en övermogen demokrati som är Emile Faquets benämning på en falsk demokrati som har spårat ur. En Falsk demokrati där allt är tillåtet men där staten bestämmer hur folket skall och bör leva. Inga alternativ ges.

Ayn Rand säger det på annat sätt: ”Individens rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val. En majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet. Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten och den minsta minoriteten på jorden är individen”.

En fri dialog med alla i ett samhälle för alla människor är det effektivaste sättet att spåra och rätta till missförhållanden som nu finns. Ett fritt utbyte av idéer och information skapar nytt och friar från destruktiv missinformation och fördomar. Detta är nödvändigt för utveckling och kreativitet och för att behålla en sann kraftfull demokrati. Tyvärr är fri dialog i Sverige svårt då medborgaren med obekväma åsikter blir stämplad som rasist som numera är mera ett skällsord än som argument.

Nuvarande regeringens sammansättning är förvirrande brokig: Ateister, Israelfiender, feminister, muslimer och socialister. De saknar grunden i kristen tro. Därför är de toleranta mot alla avarter. De låter folket konsumera sig till döds dygnet runt.  De bryr sig inte. Det viktiga är att folket röstar rätt och är upptagna med sin konsumtion.

Nu hänger den korsprydda flaggan på halv stång. Det är ingen eller få som bryr sig om det. Vissa vill till och med ta bort korset!

Värdegrunder är bra, men den enda grunden som består är Bibelns. Bibeln är kultur, ja, grunden för den västerländska kulturen. Kultur är en kod som vi lär och delar. Inlärning och upplysning kräver kommunikation. Människan frågar inte om varandets problem. Hon frågar vad är sanning och varför finns jag? Får hon inte svaret på livets mening då mår hon dåligt. Bibeln är sanning och endast sanningen gör människan fri.

I all sann lärande ingår att dela erfarenhet och kunskap om Bibeln till en ny generation som aldrig fått ordentlig undervisning eller undanhållits den. Samma tro, som förfäderna respekterade men som eliten har motarbetat med stöd av sin maktposition. Bibeln innehåller påståenden vilka förefaller vara ovetenskapliga men det har visat sig att de är sanna. Det anses som allmänkunskap som stärker tron och tilliten till Bibeln som en källa till sanning. Ger livet mening. Kännetecken på en sann tro är att den tål att granskas.                                                                                                      Ingen kan göra anspråk på den absoluta slutgiltiga sanningen. Vi är begränsade i tid som rum. Bara en människa som tvingas medge att hon vet väldigt lite, trots all vetenskap och mänsklig förnuft som varierar mycket. ”Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap”, säger Hosea, då han vänder sig mot folkets likgiltighet och andliga död med vilket en nations undergång börjar.

Sammanfattningen blir, att landets ledare missförstår och motarbetar en viktig och avgörande tanke. Det är att moraliska och andliga värden inte hämmar utan skyddar både individen och samhället.

Kauko Antbacke

 

Två generationer krävdes.

Taggad , , , , , , , , ,

Samhällsansvar

Kort historik om ett samhälles förfall

Välfärden som vårt land är berömd för eller var det för trettio år sedan är inte nu längre som då när politikerna visade systemet med stolthet och eufori för utländska besökare. Sanningen var ändå den, att det inte var politikerna som skapade välfärden. Det var vår industri, våra entreprenörer vilka tog höga ekonomiska risker då de startade nya fabriker och uppfann nya produkter. Dessa gav skatteintäkter som politikerna fördelade så rättvist som möjligt till folket. Allt gick att sälja till de krigshärjade länderna vilka led brist på allting. Mycket av Marshall – hjälpens pengar hamnade således i Sverige. Fördelningspolitiken var bra så länge folket och politikerna hade kvar sin tro, ärlighet och idealism.

Välfärden växte snabbt så Socialdemokraterna kunde dela ut bidrag och förmåner i nästan obegränsad mängd. I sin eufori på grund av detta gjorde de några ödesdigra val som vi nu ser och skördar de bittra frukterna av.

Det första var att de förblindade av de ekonomiska framstegen beslöt att överge den kristna tron till förmån för ateismen och ta över kontrollen av utbildningen. För genomdrivandet av detta startades en Skolkommission år 1947 vars ordförande blev den illröde Socialdemokraten och övertygade ateisten Stellan Arvidsson. Bättre ordförande för detta fanns inte i hela landet att finna, Demoleringen av skolan fick fart samtidigt som det första stora företaget flyttade från landet till låglönelandet Portugal. Det var Algots i Borås. Snart skulle flera följa efter då avgifter, skatter och löner började bli betungande. Lärlingssystemet som skapade arbete och skickliga yrkesmän övergavs efter påtryckningar av facket.

Det andra var att man var så säker på att systemet skulle vara för evigt så man gjorde inget åt den allt snabbare företagsflykten och den ökande invandringen från utomeuropeiska länder. Varje vallöfte proklamerade arbete åt alla vilket blev svårt att i längden hålla. Arbetslösheten började öka men det löstes med nya statliga administrativa arbeten med tillsättning av departement och förvaltningar.  Ständigt nya lagar vilka gick mot folkkynnet stiftades och gamla makulerades. Slutligen förvandlades Sverige till Europas mest tjänstemannatätaste land. På det viset skapades en halvmiljon arbeten som ersättning för alla tillverkningsindustrier som flyttade sin produktion till andra länder. För att avlöna alla dessa statsanställda infördes moms och källskatten liksom företagsskatten höjdes.

Det tredje misstaget var införandet av en familjefientlig politik efter påtryckningar från radikalfeminister vilka drev rena häxprocesser mot den gamla familjen. Under samma tid inleddes även bondefientlig politik. Facit i det första fallet är nu ångestfyllda unga, utbrända mammor och i det andra fallet att hälften av vår mat importeras vilket gör landet mycket sårbart.

Redan år 1911 sade den klarsynte franske akademiledamoten Emile Faquet följande:

”Demokratin är angelägen om att få bort barnen från familjen och ge dem den uppfostran de själva väljer och inte den som föräldrarna väljer. Föräldrarnas kompetens förnekas. Detta medför att föräldrar och barn förlorar en förtroendefull kontakt med varandra.”

Det fjärde var att man startade fostran av nya socialistiska medborgare där skolan blev utomordentligt bra plats för indoktrinering. Morgonbönen togs bort och med den ökade invandringen av muslimbarn konstruerade pedagogerna ett koncept i religionsundervisningen de kallade för ”Abrahams barn” där namnet Jesus inte fick nämnas – trots att Jesus förekommer i koranen som en stor profet! Ingen brydde sig om de kristna barnen …

Roland Huntford som var skandinavienreporter under många år för The Observer gav en sammanfattning om vart den svenska skolan var på väg. ”Utbildningen syftar till att producera kuggar och konsumenter till samhällsmaskineriet och utveckla kollektivt tänkande. Avkristningen har varit mer effektivt än i något annat land inklusive Sovjetunionen.  Den s.k. religionsundervisningen påskyndar utvecklingen genom att i själva verket vara antireligiös.” På så sätt har eliten skapat en ung generation som mår dåligt.

Kollektivt tänkande uteslöt alla auktoriteter och kollektivism ansågs som jämlikhet. Därav följde att lärarna miste makten och eleverna tog över. Kaosskolan är en smärtsam verklighet och en skola brinner varje dag.

Huntford skrev en bok om Socialdemokraterna The New Totalitarians – vilket givetvis aldrig översattes till svenska.

En präst i Sv. kyrkan berättade om de unga och var mycket bekymrad för dem. De hade fråntagits så mycket och fått så lite tro med på vägen, så många ville ta sitt eget liv – bara för att sätta en gräns för hur mycket man fick ta ifrån dem. Denna hållning var rätt ny, enligt prästen. Djupt förtvivlade unga som i protest ville dö. Men de har inte förstått riktigt att när de tagit sitt liv då är de faktiskt döda, sa prästen. Denne berättade sedan, att unga konfirmander blev skjutsade av föräldrarna till mässan – men föräldrarna blev inte med in, då de tog avstånd från sitt barns tro.  Skämdes. Det har utförts våld mot tron och våra kristna rötter. En ungdom idag frågade mig: Påsk, var det nåt med den där som korsfästes – eller nåt sånt? Judaskyssen som de unga fått smaka av vår överhet. Den kyssen visste inte en ung på 24 ens vad det var. Hela livsroten amputerad – och i ett enda slag …

”Vad vi hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn.” (Psalm 78:3-4) Avkristningens konsekvenser blev ett allmänt fuskande med sjukförsäkrings- och arbetslöshetsersättningen inkl. andra bidrag. Att folket fuskade (som Alf Svensson påstod) bestreds av facket och partiet men halvåret senare anställdes ändå 300 kontrollanter. Då infördes karensdagen, Senare blev två veckor av sjukskrivningen lastade på arbetsgivaren.

Avkristningen ledde också till idealismens död samt enorma avgångsvederlag på skattebetalarnas bekostnad. Skadegörelse av allmän egendom som förr var helt okänt därför att det inte stämde med den kristna etiken vår generation lärt sig som varande vanhedrande eller till och med förnedrande.

Det femte var att en grundlig undervisning om vår historia togs närmast bort som skolämne. Nutiden ansågs viktigare dels därför att den var gynnsammare för SAP. Det kapade av våra rötter. Vi blev utan vårt förflutna. Även Bibelns språk och innehåll skulle bort. Vår äldsta bok, en poetisk källa omfattande allt liv, historiskt och kulturellt. Bibeln som höll samman oss i en gemensam tro.  Den tron skulle splittras och sedan enas i det kollektiva, socialistiska tänkandet. Målet var att splittra, göra folket rotlösa och lättmanipulerade mjölkkor utan vare sig enande historia eller bibel. Partiet skulle ha all tilbedjan.                                                                                                                                                                               De, vilka nu är i landets ledning är produkter av den svenska skolan. De är andliga krymplingar – amputerade och historielösa. De kan inte se någon som helst skillnad mellan Islam – kristendom då båda nivelleras till samma värde. Med stolthet och högburet huvud övergav de fädernas tro och beredde jordmånen till människor vilka aldrig accepterade vare sig dem eller våra seder. Okunnigheten mörker ser vi också i den Israelfientliga politiken.

Sådana ledare är lätta offer för arabisk offerpropaganda. Den svartklädda skaran som heter Okunnighet. Följden av det ser vi i flyktingpolitiken som gynnar muslimer på bekostnad av de få kristna flyktingar vilka verkligen har orsak att fly till Sverige. De kristna anpassar sig snabbt utan krav på sitt nya hemland.

Det sjätte misstaget var att frånta polisen makten att hålla ordning i samhället. De agerar som socialarbetare bland upproriska invandrare. De skall inte provocera och dra på sig stämpeln

rasist. De måste hyckla och föreställa sig, tåla stenkastning och hot, okvädingsord. Ständigt stryka medhårs. Därmed lämnar de över makten i samhället till de nya invandrarna. De skötsamma lämnas därhän utan uppmärksamhet. Kulturkollisionen är total mellan två helt oförenliga livsåskådningar och integrationen har därmed förvandlats till omvänd integration. Folkhemmet är borta för alltid.

Slutligen:

Den första fördelningspolitiken långt före Socialdemokraternas var den kristna församlingens för tvåtusen år sedan vilket sedan fortsatt och fortsätter än idag:

”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.”                                                         (2 Kor, 8)

Samhällskaos

Jantelagen och falsk blygsamhet.

Viktoria konstaterar och frågar:

Så fort en säger sin åsikt så dömer andra den. Ändå har vi yttrandefrihet. Hmm… lustigt, man dömer inte bara för att man står för vad man tycker. Om t.ex- tatueringar, mm… jag står för de jag tycker. Hoppas du med vågar stå för det du tycker. En domare är du bara om du har det som yrke.”

Det grymmaste – om jag får säga så – är då föräldrar tar på sig domarrollen i stället för uppfostrarrollen. Har man som barn fått höra att ”du duger inget till” blir detta ett livslångt sår i själen. Särskild starkt verkar omdömet när det sägs under de känsligaste åren och med högt röstläge. Senare, när barnet har vuxit till förväntar sig föräldrarna att denne skall kunna uppföra sig väl inför gäster med en sund självförtroende. De har glömt sin dom – men barnet har inte glömt!

I Bibeln – som är en utomordentlig bok i människokännedom – uppmanas vi att inte hetsa våra barn så att de blir timida och osäkra.

Som vuxna blir vi sårade med elaka omdömen. Rent av blir vi osams längre eller kortare tid. Frågan blir då hur vi skall agera utåt mot den som har sårat vårt ego?

Ha i minnet, att det ofta är arga, avundsjuka (som är en epigenetisk personlighetsstörning), elaka personer vilka vill skada dig, slå ner dig. Den personen har kanske stora bekymmer och ett kärlekslöst liv ända sedan barndomen som framkallar ilskan riktat mot mig. Personens mindervärdeskomplex kan utlösa spontana angrepp vilket ger orsak att inte ta en giftig kommentar alltför personligt. Jag har blivit orättvist behandlat och reagerar därefter inombords. Den andra har sett på mig som ett ofarligt objekt som man kan ösa sin frustration över.Tiden går och jag mår dåligt både till kropp, själ och ande när jag klär mig i offerrollen.
En sak är säker – alla drabbas av liknande erfarenheter i livet!

Men då är det bäst att ta ett steg åt sidan. Analysera det som hänt och sagts. Jag bör nog även rannsaka mig själv om jag var orsaken till allt eller vi båda lika mycket? Spelar egentligen mindre roll. Men nu är jag på vägen igen och inte i känslornas djupa dike av vilka det finns två på livets väg: Hämnd och bitterhet.

I Bibeln finns ett av de för den fallna människonaturen svåraste budet att be för sina fiender. En annan är att älska sina fiender. Ett omöjligt krav? För mycket begärt?

Men fnys inte – i alla fall om du räknar dig som kristen. Jag sade nyss, att Bibeln är en bra bok om människokännedom. Vill du bli en segrare och få tillbaka den inre balansen och få en ovän att bli din vän? Följ då uppmaningen att be trots att det känns motbjudande – ja, rent av förödmjukande! Du kanske inte tror på mirakler eller osynliga andemakter – men jag tror och har erfarit att de är verklighet. Kampen om människan pågår intensivt i den osynliga världen.
Men om du tillämpar uppmaningen sker mirakler. Jag kan inte förklara det (och inte så mycket annat heller) vad som sker i det osynliga. Kan inte förklara allt och har inget behov av det. Vi är i tid och rum begränsade och ser bara periodvis en skymt av det eviga. Jag är bara ett förlösande verktyg när jag ber.

Be för dina fiender och älska dem är en andlig naturlag. Om jag blir kvar, fastnar, i min oförsonlighet mot en annan då hjälper inga böner. Jag kan be tusentals timmar på mina knän utan att få svar. Himlen verkar vara stängd och mina böner verkar vara ett eko som studsar tillbaka.

Jantelagens 10 bud formulerades av Aksel Sandemose när han iakttog mentaliteten i en småstad i Danmark. Den beskriver de komplexstyrda invånarna i staden.

1 Du skall icke tro, att du är något.

2 … att du är lika god som vi

3 … att du är klokare än vi

4 … att du är bättre än vi

5 … att du vet mer än vi

6 … att du är förmer än vi

7 … att du duger något till

8 du skall inte skratta åt oss

9 … att någon bryr sig om dig

och 10: Du skall icke tro, att du kan lära oss något.

Kanske ett elfte bud:

Du skall icke tro, att du får sitta vid samma bord som vi.

I Alexander Solzjenitsyns ”Den första kretsen” finns en gestalt, Oskolupov som blir utnämnd till avdelningschef för ett radiolaboratorium. Oskolupov har gått sju år i folkskola men tar utnämningen som bekräftelse på sin genialitet – annars skulle han ju inte fått denna befattning, tänker han.

Sedan intalar han sig, att han kan allt bättre om radioteknik än vad hans underlydande ingenjörer kan. Oskolupov gör ett undantag i fråga om kopplingscheman vilka han inte förstod. I Oskolupovs fall var det falsk självhävdelse som hindrade dem som kunde. Han var den typen som på egna premisser trodde för mycket om sig, om sin överlägsenhet och nedvärderade andra vilka han inte alls kände. Var inte intresserad heller! Oskolupov saknade självkännedom och var mottaglig för smicker.

Emile Faquet formulerar det så här: ”De som tänker självständigt eller är begåvade blir vingklippta. Detta anses vara bättre än att tio dumma hindras från att bli ytterligare fördummade.”

Bibeln så här: ”Bespottaren finner inte behag i tillrättavisning; till dem som är visa går han inte.” (Ord. 15:12)

 

Jantelagen och domare.

Taggad , , , ,
Annonser